Bilmek istediğin her şeye ulaş

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ali Rahim Şimşek inploid.com'da 1 soru sordu, 17 soru yanıtladı ve 16 takipçisi var.

Mayıs 2014

Ali Rahim Şimşek bir yanıta alt yorum yaptı

Muhasebeciniz çıkartmış olduğu rakamlar doğru makul rakamlar, Tasfiye işlemi şirketin borç ve alacakları konusunda sıkıntı olmaması halinde yaklaşık 15 ay süren bir süreçtir.
Ekstra işlemler yoksa Tasfiyeye giriş harcı yaklaşık 700-750 TL arası, noter ücreti vs eklenince 1000 TL civarı olur. Ticaret Odasına borcu bulunanlar bunu da öderler. Çok büyük bir şirket değilse tek tasfiye memuru yeterlidir. Aynı şekilde tasfiye sonu tescil masrafları vardır ona da yaklaşık 200 TL diyelim. Bunlara artı olarak bir mali müşavirden danışmanlık alıyorsak tasfiye işlemleri için bir de bunun hizmet bedelini ödeyeceğiz ki bu rakam değişken olabilir. Ortalama bir şirket için aşağı yukarı bu rakamları verebiliriz.
Mayıs 2014

Ali Rahim Şimşek bu yanıtı beğendi:

Limited şirket kapanışının maliyeti takriben ne kadardır?

Ekstra işlemler yoksa Tasfiyeye giriş harcı yaklaşık 700-750 TL arası, noter ücreti vs eklenince 1000 TL civarı olur. Ticaret Odasına borcu bulunanlar bunu da öderler. Çok büyük bir şirket değilse tek tasfiye memuru yeterlidir. Aynı şekilde tasfiye sonu tescil masrafları vardır ona da yaklaşık 200 TL diyelim. Bunlara artı olarak bir mali müşavirden danışmanlık alıyorsak tasfiye işlemleri için bir de bunun hizmet bedelini ödeyeceğiz ki bu rakam değişken olabilir. Ortalama bir şirket için aşağı yukarı bu rakamları verebiliriz.
Mayıs 2014

Ali Rahim Şimşek bu yanıtı beğendi:

Şahıstan kiralanmış işyerinin 5.000 TL ve üzeri kirası, aylık BA formlarında bildirilmesi gerekir mi?

Şahıstan kiralanmış işyeri kira bedelleri BA formunda bildirilmemektedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 396)'ne göre

1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler

1.2. 1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

1.2. 2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) " ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) " nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır.

1.2. 3. Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.

1.2. 4. Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır.

Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır.

1.2. 5. Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

1.2. 6. Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

1.2. 7. Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

Nisan 2014

Ali Rahim Şimşek bu yanıtı beğendi:

Kısmi süreli çalışanlar genel sağlık sigortası primini 30 güne tamamlamak zorunda mıdır?

Kısmi süreli çalışanların Genel Sağlık Sigortası primlerinin nasıl bildirileceği ve ödeneceği konusunda 5510 sayılı Kanunun 88. Maddesi dördüncü fıkrasında; "4''''üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14''''üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60''''ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir…" denilmektedir.
Nisan 2014

Ali Rahim Şimşek bir yanıt verdi.

Kıdem Tazminatı nedir? Gerçekleşmesi için gereken koşullar nelerdir?

1- Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre çalışanlara belirli şartlarla kıdem tazminatı ödenmektedir. Buna göre;
Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin; 1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, 2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle, 3- Askerlik görevi nedeni ile, 4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile, 5- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile, 6- İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

2- İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.
3- Evlilik nedeni ile işten ayrılan kadının kıdem tazminatı alabilmesi için gereken şartlar nelerdir?
Yasal düzenleme gereği; Kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılması durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

4- Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v. B.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

5- İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmayacak, çalışanlara işyerinin devri nedeni ile kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir. Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınacaktır.

6- İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

İşveren işçi ilişkileri, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İş sözleşmesinin bu nedenle feshi halinde, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki yükümlülüklere bağlı kalınacaktır

7- Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır. Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır
8- Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanır mı?

İşten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçinin, herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Yasal düzenleme açısından hamilelik veya doğum nedenine dayalı işten ayrılmalar istifa olarak değerlendirildiğinden, bu nedenlerle işten ayrılan işçi tazminat haklarından vazgeçmiş sayılmaktadır.
9- Özel sektörde çalışanın, kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır?

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler gereği, iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Çalışma süresinin belirli bir süreyi aşması, bu konudaki genel uygulamayı değiştirmemektedir. Öte yandan; iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işçi (istifa), feshi yazılı olarak ve çalışma süresine göre 2 ile 8 hafta arasında değişen sürelerle uygulanan bildirim süresine bağlı kalarak işverenine iletmekle yükümlüdür.
10- İşyerinde 1,5 yıldan beri çırak olarak çalışıyorum. İşveren beni istemiyor, kıdem tazminatı alabilir miyim?

Alamazsınız. İş Kanununa tabi işçi olmalısınız.
11- İşveren tarafından iş sözleşmem 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri) gerekçesiyle feshedildi kıdem tazminatına hak kazanır mıyım?

Kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Çünkü, Mülga 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlüğü devam eden 14'ncü maddesinde işveren tarafından bu Kanunun 17'nci ( 4857/25'nci madde) maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında işverence feshedilirse kişiye kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmektedir.
12- Malullük aylığı nedeniyle işten ayrılıyorum kıdem tazminatına hak kazanır mıyım?

Hak kazanırsınız. Çünkü, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'ncü maddesi uyarınca malullük aylığı almak amacıyla işten ayrılma kıdem tazminatına hak kazanılan hallerdendir.
13- 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaşlılık aylığı almak için yaş dışındaki sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğimle işten ayrılıyorum kıdem tazminatına hak kazanır mıyım?

Hak kazanırsınız. Çünkü, 1475 sayılı İş Kanununun 14'ncü maddesinde yaşlılık aylığı almak için yaş dışındaki sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğiyle işten ayrılanlara kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmiştir.
14- Bir yıl ( 1 ) iki ( 2 ) ay önce evlendim, işten ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

Alamazsınız. Çünkü, 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'ncü maddesinde kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmektedir.
15- 10 ay önce evlendim işten ayılmak zorundayım, ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?

Alabilirsiniz. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14'ncü maddesinde kadın işçi evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi arzusu ile sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı belirtilmektedir.
16- Daha önce çalıştığım kamu kurumunda kıdem tazminatım ödendi, daha sonra başka bir kamu kurumunda çalışmaya başladım, kıdem tazminatıma esas süre nasıldır?

Daha önceki süre dikkate alınmayarak, ikinci kamu kurumundaki hizmetiniz üzerinden kıdem tazminatına hak kazanırsınız.
17- 10.000 TL. net ücret alıyorum, kıdem tazminatıma esas ücretim ne kadardır?

Kıdem tazminatınız hesaplanırken, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği belirtildiğinden, dönem kıdem tazminatı tavanı miktarı dikkate alınacaktır.
18- Kıdem tazminatında zamanaşımı var mıdır?

Kıdem tazminatı 818 sayılı Borçlar Kanununun 125'inci maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabidir.
19- Kıdem tazminatımdan kesinti yapılır mı?

Sadece damga vergisi kesilir, başka kesinti yapılmaz.
20- Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir?

- Çıplak ücret
- Yemek yardımı
- Kasa tazminatı
- Gıda yardımı
- Yakacak yardımı
- Eğitim yardımı
- Konut yardımı
- Giyecek yardımı
- Erzak yardımı
- Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli
- Unvan tazminatı
- Aile yardımı
- Çocuk yardımı
- Temettü
- Havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz)
- Taşıt yardımı
- Yıpranma tazminatı
- Kalifiye
-Nitelik zammı
- Sağlık yardımı
- Mali sorumluluk tazminatı
- Devamlı ödenen primler
21- Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilmez?

- Yıllık izin ücreti
- Evlenme yardımı
- Hafta tatil ücreti
- Bayram harçlığı
- Hastalık yardımı
- Genel tatil ücreti
- Doğum yardımı
- Ölüm yardımı
- İzin harçlığı
- Jestiyon ödemeleri
- Teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi
- Seyahat primleri
- Devamlılık göstermeyen primler
- Fazla çalışma ücreti
- İş arama yardımı
- Harcırah
- Bir defalık verilen ikramiyeler
- İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri
22- Bir spor kulübünde profesyonel futbolcu olarak 2 yıl çalıştım. İş Kanununa göre ne kadar kıdem tazminatı alabilirim?

Sporcular 4857 sayılı İş Kanununa tabi değiller. İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı talep edemezsiniz.
23- Çalıştığım işyeri devredildi. Kıdem tazminatımı talep edebilir miyim?

Hayır. İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıyla devri gerekçe göstererek hizmet aktinizi feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezsiniz.
24- 4857 sayılı Kanuna göre, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için işyerinde kaç yıl çalışması gerekir?

Bir yıl

25- Ev işlerinde çalışanların ihbar ve kıdem tazminatı hakları var mıdır?

Bu çalışmalar İş Kanununun 4. maddesine göre istisnalar arasında sayıldığından bu çalışanların ihbar ve kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır.
26- Çalışma süresinin bir kısmını kısmi süreli, bir kısmını tam süreli çalışan bir işçinin kıdemi nasıl hesaplanır?

İşçinin kısmi süreli çalışması tam süreliye dönüştürülerek kıdemi hesaplanır. Bu süre kıdem tazminatına hak kazanma da değil, kıdeminin hesaplanmasında dikkate alınır.
27- İşçi işyerinde çalışırken işyerinden kaynaklanan bir hastalığa tutulursa iş akdini feshedip, kıdem tazminatı alabilir mi?

İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi iş akdini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatına hak kazanabilir.

28- Gazeteciler ne kadar sürede kıdem tazminatına hak kazanırlar?

Meslekte en az beş yıl çalışmış olan gazetecilere kıdem hakkı tanınır. Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

29- Kıdem süresi için farklı gazetelerde çalışmalar toplanır mı?

Kıdem hakkı gazetecinin mesleğe ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır.
30- Gazeteciye kıdem tazminatı taksitle ödenir mi?

İşverenin maddi imkansızlık sebebiyle gazetecinin tazminatını bir defada ödeyememesi halinde, tediye en çok dört taksitte yapılır ve bu taksitlerin tamamının süresi bir yılı geçemez. Ancak, bu bölünme o iş yerinin mali vergisini tahakkuk ettiren maliye şubesinin, müessesenin zarar etmekte olduğu kararı üzerine yapılabilir.
Nisan 2014

Ali Rahim Şimşek bir yanıt verdi.

Kısmi süreli çalışanlar genel sağlık sigortası primini 30 güne tamamlamak zorunda mıdır?

Kısmi süreli çalışanların Genel Sağlık Sigortası primlerinin nasıl bildirileceği ve ödeneceği konusunda 5510 sayılı Kanunun 88. Maddesi dördüncü fıkrasında; "4''''üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14''''üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60''''ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir…" denilmektedir.
Nisan 2014

Ali Rahim ŞimşekKaan Muhasebe Mali Müşavirlik kişisini takip etmeye başladı

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, @kaanmuhasebe

Nisan 2014

Ali Rahim Şimşek bir yanıt verdi.

SGK primleri, aldıkları tam maaşları üzerinden ödenmeyenler ne yapabilir?

Çalışan kişilerin en büyük sorunlarından biri eksik yatırılan sigorta primleridir. Asgari ücretten yatan primler hem çalışanı mağdur etmekte, hem de devlet bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Çalışanlara ücretlerinin bir kısmı bankadan ödenmekte, bir kısmı ise elden ödenerek sigorta primleri düşük gösterilmekte ve kayıtdışılığın bir örneği karşımıza çıkmaktadır.
Oysaki çalışanın aldığı maaşın brüt tutarı hesaplanmalı ve SGK’ya aldığı brüt kazanç üzerinden bildirim yapılmalıdır. Çoğu kez “işsiz kalırım” korkusuyla çalışanlar bu duruma sesini çıkarmamakta ve düşük yatırılan primlere razı olmaktadır. İlerde emekli olduktan sonra ise eksik yatırılan primler nedeniyle emekli maaşları düşük olmaktadır. Bu yazımızda sigortalı çalışanların haklarını, uğradıkları haksız durumlar karşısında nereye başvuracaklarını ve kazanımlarının neler olacağını anlatacağız.
5510 sayılı kanuna uygun olarak işveren, çalışanını sigorta başlangıç tarihinden önce işe giriş bildirgesi ile kuruma bildirmekle yükümlüdür. Yasaya göre işveren işçinin sigorta primini aldığı gerçek ücret üzerinden tam ve eksiksiz olarak ödemek zorundadır. Eksik yatırılan ya da hiç yatırılmayan primlere karşı işçinin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Sigortalı çalıştığı işte 1 yılını doldurup sigorta primi eksik yattığı için ayrılırsa, kıdem tazminatını alma hakkı vardır. Fakat işçi sözleşmeyi feshettiği için ihbar tazminatı alma hakkı yoktur.
Sigorta primi eksik yatanlar, hiç yatmayanlar ya da düşük ücretten gösterilen çalışanlar konuyla ilgili şikayetlerini Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgi Hattı’nı arayıp dile getirebilirler. Bunun sonucunda kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları işyerine gelecek ve kendi mevzuatlarınca soruşturma yapacaktır. Elinizde belge olması yararınızadır. Ücret ödenirken imzalanan dökümanlar, ödeme makbuzları, bordrolar bu belgelerdendir. Bu belgelerle sigorta primlerinin eksik bildirildiği anlaşılırsa ücretler düzeltilecek, ayrıca işverene gecikme cezası, gecikme zammı ve idari para cezası verilecektir.
Sigortasız çalışanlar konuyla ilgili şikayetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri veya Merkez Müdürlükleri’ne yapmalıdır. Müracaatlar işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılmalıdır. Şikayet dilekçesine çalışılan yerin ünvanı, adresi, işyerinde hangi aralarda çalıştığı, çalışanın adı soyadı, imzası, T. C kimlik numarası açık adresi eklenmelidir. İşyerinde çalışıyorken yapılan şikayetlerden olumlu sonuç alma ihtimali daha yüksektir. İşçinin fiilen çalıştığı tespit edilmiş olur ve o gün itibariyle sigortası başlar. Çalışanın önceden işyerinde çalıştığı tespit edilirse, geriye dönük 1 yıllık sigortalılığı kazandırılır.
Çalışan işyerinden ayrıldıktan sonra şikayetini yaparsa, işyerinde fiilen çalıştığının ispatı ortadan kalkmış olur. Çalışan çalıştığı döneme ait ücret ödemelerini elden almışsa ve elinde ücret ödemelerine dair herhangi bir belge yoksa durumu kanıtlayamaz ve kendisine herhangi bir hizmet kazandırılamaz. İşyeri sahibi de işçiyi sigortalı yapmadığı için karşı karşıya kalacağı cezai yaptırımlardan kaçmak için, çoğu sefer o işçinin kendi işyerinde çalıştığını kabul etmez. Bu durumda işçi mahkemeye başvurarak hizmet tespit davası açmalıdır.
5510 sayılı kanunun 86. Maddesine göre aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları kurumca tespit edilmeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içinde iş mahkemesine başvurarak alacaklarını ilam ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.
Nisan 2014

Ali Rahim Şimşek bir yanıt verdi.

Yabancıların çalışma izni alabilmesi için karşılanması gereken kriterler nelerdir?

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN VE 2/8/2010 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLANILAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İŞYERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T. C. Vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T. C. Vatandaşı istihdamı aranacaktır.

2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;
a. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,
b. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
c. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı unvanlarında çalışacak yabancılar için asgari ücretin 3 katı,
d. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.
e. Turizm-Animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri ünvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı.

6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

7. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T. C. Vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T. C. Vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

8. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinindeğerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

9. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

10. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T. C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.
Ocak 2014

Ali Rahim Şimşek bir yanıt verdi.

En çok hangi kamu kurumu ya da kuruluşuna işiniz düşüyor?

Mesleğim gereği ( Mali Müşavir ) Vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumları , Geçmiş yıllarda kuruma bizzat gitmemiz gerekirken artık bir çok işlemi internet sayfaları aracılığı ile yapabiliyoruz.
Ocak 2014

Ali Rahim ŞimşekHakan kişisini takip etmeye başladı

Hakan, Bütçe Uzmanı, @hakkan

Son 700 yıldır yok edilmeye çalışılan bir beyaz Türk. Genetically Anarchist.

Aralık 2013

Ali Rahim Şimşek bir yanıt verdi.

Kesilen faturayı, fatura ayında karşı taraf işlememiş ise, iki tarafında ceza almaması için ne yapmak gerekir?

KDV Beyannamesi açısından bakarsak aynı takvim yılı içerisinde alış faturalarını bir sonraki dönem kayıtlarına almalarında bir sakınca yok. Çünkü burada maliyenin vergi kaybı olmuyor. Faturayı ilgili dönem kayıtlarına alınması halinde ise vergi kaybı olmadığından dolayı sadece düzeltme beyannamesine 26, 25 TL'lik damga vergisi tahakkuk ediyor. BA-BS formu açısından bakarsak BA formu verilme süresinden sonra 10 gün içerisinde düzeltme yapılması halinde ceza uygulanmamakta , 10 günden sonraki 15 gün içerisinde düzeltme yapılması halinde Usulsüzlük Cezasının 1/5 ( 2013 Yılı Özel Usulsüzlük Cezası 1. 200, 00 TL) 240 TL ceza uygulanmaktadır. Faturayı düzenleyen firma BS formunda kesmiş olduğu faturayı beyan etmiş ise ayrıca düzeltme yapmasını gerektiren bir konu yoktur.
Kasım 2013

Ali Rahim ŞimşekNuri Akbez kişisini takip etmeye başladı

Nuri Akbez, İş Veren, @nakbez

Kasım 2013

Ali Rahim Şimşek bu yanıtı beğendi:

Herşeyi sevgilinde bulmak diye birşey var mıdır?

İnsan sürekli gelişen ve bu doğrultuda ihtiyaç yaratan bir varlık. Belki an için karşı tarafla bütünleşilebilir. Sonrasında iki tarafın gelişiminin paralel olup olmamasına bağlı kopma veya da bağlılık oluşabilir. Tabii, bunun için kendini tanıyan bireyler gerekli... Zor : )
Kasım 2013

Ali Rahim ŞimşekOzlem Yalcin kişisini takip etmeye başladı

Ozlem Yalcin, Gıda Mühendisi, @hijyenkolik

Şimdi bir de Blogger :)

sevgiyletarifler.com

Kasım 2013

Ali Rahim ŞimşekDeniz Yalçın kişisini takip etmeye başladı

Deniz Yalçın, Uzman, @denizyalcin

Ekim 2013

Ali Rahim Şimşek bir yanıt verdi.

Şahıs firması kurulumunda gelir vergisi ve stopaj ödemeleri nasıl olur?

Şahıs firmaları kazançları üzerinden gelir vergisi öderler. Faaliyetiniz süresi içerinde her bir vergi takvimi yılı 01. Ocak günü başlar ve 31. Aralık günü akşamı sona erer. Bir takvim yılı içerisinde hasılattan tüm belgelendirilmiş giderleriniz, mal satışı yapılıyor ise satılan mallara ait giriş değerleri çıkarılır aradaki fark sonucunda zarar çıkıyor ise gelir vergisi ödemezsiniz, kar çıkması halinde çıkan kar üzerinden maliye bakanlığının açıklamış olduğu oranlar üzerinden gelir vergisi ödenmesi gerekmektedir.

2013 Yılı Gelir vergisi oranları:
10.700 TL'ye kadar % 15
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1. 605 TL, fazlası % 20
60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4. 665 TL , fazlası % 27
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13. 845 TL, fazlası % 35

Stopaj konusunda ise home ofis olarak kullanacağınız adreste babanız ile birlikte ikamet ediyorsanız stopaj ödemezsiniz, Aileniz bağımsız olarak yaşıyorsanız babanız dahi olsa kira stopajı ödemekle yükümlüsünüz.
Her hangi bir kira ödemesi yapmasanız dahi emsal kira bedeli üzerinden vergi ödeyeceksiniz.
Ekim 2013

Ali Rahim Şimşek bir yanıt verdi.

SGK'dan "ifadeye davet" neden yapılır?

İlk olarak; bazı firmalar sigorta maliyetlerinden kaçmak için çalıştırdıkları elemanları kendi firmalarında sigortalı göstermek yerine ortağı olmadıkları firmalarda sigortalı gösteriyor. Şirket sigorta primlerinin hiçbirini ödemediği için parasal olarak kar etmiş oluyor. Sigortalı işçi ise işverenin SSK primlerini ödemese dahi sağlık - emeklilik gibi hakları devam ettiği için ileride karşılaşacağı sorunlardan habersiz oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu tür sahte şirketlerin varlığını ilk olarak şikayetler ile tespit edebiliyor veya şirketin prim borçlarının tebligatı için adrese gittiği zaman şirketin olmadığını veya çalışan işçi sayısı iş yerinin niteliklerinin belirtilen sayıda işçi çalıştıramayacağını tespit etmesi halinde iş yeri hakkında denetim başlatılıyor.

SGK adresteki olumsuz tespitten sonra çalışan işçilerin ifadelerine başvuruyor burada çalışan sigortalıların gerçekten çalışıp çalışmadıkları tespit edilmeye çalışılıyor. Denetim sonucunda firmanın sahte olduğu tespit edilmesi halinde sigortalıların gerçek çalışmış oldukları firma tespit edilebilir ve sigortaları gerçek firmaya aktarılabilirse sigortalı açısından sıkıntı olmaz aksi halde sigortalı çalışanların prim ve günleri siliniyor. Silinme işlemi sonunda sigortalı işçi bu iş yerindeki çalışmalarından dolayı emekli olmuş ise emekliliği iptal edilmekte ve ödenen maaşlar geri talep edilmektedir ve aynı süre içerisinde sağlık hizmetinden faydalanmış ise tüm sağlık tedavi masrafları faizi ile sigortalıdan talep edilmektedir.

İkincisi; herhangi bir işverene bağlı olmaksızın sosyal güvencesi olmadan bağımsız çalışanlar ve ev hanımları ileriki yaşlarda emekli maaşı alabilmek için kendilerini eş dostlarının firmalarında sigortalı göstermekteler (kanunen yasak). Dışarıdan primi şirket sahibine ödeyerek sigortalı olan kişiler şikayet halinde veya kurumun iş yeri ilgili tespitleri esnasında çalışmadıkları tespit edilir ise prim ve günleri silinmektedir. Ayrıca bu iş yerlerindeki günler silineceğinden dolayı bağlanmış bir emekli maaşı var ise kesilecek ve faizi ile geri ödenecektir. Sağlık - tedavi masrafları da faizi ile geri ödenecektir. Bu tür sıkıntılar ile karşılaşmamak için Bağımsız çalışanlar ve Ev hanımları SGK'ya başvurarak isteğe bağlı 4/B (Eski adı ile Bağkur) kapsamında sigortalı olabilirler.
Temmuz 2013

Ali Rahim ŞimşekŞirket İsimleri konu başlığını takip etmeye başladı.

Şirket İsimleri

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Muhasebe

280 Kişi   60 Soru

Serbest Muhasebeci

116 Kişi   20 Soru

Şirket Muhasebesi

63 Kişi   22 Soru

Yönetim Muhasebesi

41 Kişi   5 Soru

Vergi Hukuku

53 Kişi   20 Soru

Dragons' Den Türkiye

400 Kişi   82 Soru

Nevzat Aydın

34 Kişi   5 Soru

Kimya

154 Kişi   110 Soru

Vergi

38 Kişi   47 Soru

Şans Oyunları

20 Kişi   25 Soru

Freelance

29 Kişi   10 Soru

Yazılım Geliştirme

1233 Kişi   187 Soru

Freelance Tasarım

74 Kişi   3 Soru

Teknoloji

2007 Kişi   587 Soru

Vücut (Vücut Geliştirme)

29 Kişi   33 Soru

Mesleki Eğitim

437 Kişi   27 Soru

Kadın Erkek İlişkileri

2208 Kişi   590 Soru

Şirket İsimleri

43 Kişi   9 Soru

Para

448 Kişi   124 Soru

Ülke Ekonomisi

636 Kişi   103 Soru