Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ilker Aktaş, 

Mali Müşavir

ASLA VAZGEÇME.

Eylül 2014

Ilker Aktaş  yeni bir  gönderide  bulundu.

Torba Yasa tasarısı Meclis’ten geçti! Torba Yasa’da neler var?

3 Haziran 2014 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan ve 148 maddeden oluşan Torba Yasa adıyla anılan, İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 99 gün sonra nihayet yasalaştı. 99 gün içerisinde Torba Yasa'dan çok ÇUVAL YASASINA dönen kanunda aslında kanunla ilgili ilgisiz bir çok madde var bu sebeple zaten adı Torba yasa ilgili ilgisiz herşeyi bir araya koyup TBMM'den geçirirsiniz olur biter.

Genel olarak Torba Yasa’da neler var?

 1. Yeraltı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak. Yani, Yeraltı işlerinde bir gün bile çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanacaklar.
 2. Yeraltındaki çalışma süresi haftada en fazla 36 saat olacak,
 3. Günlük çalışma süresi ise 6 saati geçemeyecek. Yeraltın madenlerinde çalışan işçiler için emeklilik yaşı 55′ten 50′ye düşürülecek.
 4. Tüp bebek deneme sayısı 2′den 3′e yükseltilecek.
 5. Vergi, prim, ceza gibi borçlar yapılandırılacak.
 6. Bazı kamu alacaklarında faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ) oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak.
 7. Vergi cezalarının silinmesi söz konusu olmayacak.
 8. Vergi asıllarının tamamı, cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında tahsil edilecek. (Yani herhangi bir vergi affı yok vergilerin ve onlara bağlı cezalarda af yada indirim söz konusu değil, EN çok beklenen madde bu idi ancak kamuoyunda Vergisini düzenli olarak ödeyenlere haksızlık olarak nitelendirildiği için af veya indirim olarak çıkmadı kanun. Sadece gecikme faizleri silinip yerine Yİ-ÜFE ye göre taksitlendirme yapılacak)
 9. Soma maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin eş ya da çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere, bir kişiye istihdam sağlanacak.
 10. Maden kazasında hayatını kaybedenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan bütün borçları silinecek ve hak sahibine aylık bağlanacak.
 11. 31 Aralık 2014 tarihine kadar ise 35 bin öğretmen atanacak.
 12. 120 liranın altındaki cezaları af geldi. (Sigara cezaları hariç)
 13. Trafikteki araçta sigara içen tiryakilere kesilen cezalar dışındaki trafik cezaları ya da kabahatler yasasına göre yazılmış ancak tebliğ edilmemiş olan 120 liranın altındaki cezalar gönderilmeyecek.
 14. 12 liranın altındaki karayollarındaki geçiş ücretleri iptal edildi.
 15. Yine 2007 öncesinden kalan alacaklardan 50 lirayı aşmayan asli alacak ile aslı ödenmiş feri alacaklardan da tutarı 100 lirayı aşmayanlar tahsil edilmeyecek.
 16. Borçlarını yeniden yapılandıranlar 18 taksitte ödeme yapabilecekler. Bu kapsamda 6 taksit için yüzde 1,05, 9 taksit için yüzde 1,07, 12 taksit için yüzde 1,10, 18 taksit için yüzde 1,15 katsayısı uygulanarak ödeme yapacaklar. Taksitler 2’şer aylık taksitler halinde ödenecek.
 17. 2014 Nisan ayından önce tahakkuk eden sigorta pirimi, emeklilik, keseneği, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, SGK tarafından izleyen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı hissesi, genel sıhhat sigortası priminde gecikme getirileri silinecek. Ana para Yİ-ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak.
 18. SGK yönetimsel para cezaları da yine yapılanacak. Borçta yine yapılanma için müracaat müddeti, borcun türüne göre 3-4 ay olacak. Ödemeler 18 eşit takside kadar yapılabilecek. 2011’deki aftan istifade eden, yeni bağışlama için müracaat edebilecek. Borcu olduğu için sıhhat hizmeti alamayanlar, yine yapılandırma kapsamına girdikten sonra hizmet alabilecek.
 19. Türkiye'nin 2015 seneninde üstleneceği Yirmiler Grubu (G-20) Dönem Başkanlığı dahilinde, bu sene ve gelecek sene yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (ceza ve yasaklama kararları hariç), Kamu Mali İdaresi ve Kontrol Yasayı'na tabi olmayacak. Bu madde dahilinde yapılacak alımlara ve yapım işlerine ait asal ve usuller, Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken hazırlanacak ve Kabine kararı ile yürürlüğe konulacak.

GENEL OLARAK BU ŞEKİLDE İFADE EDEBİLECİĞİMİZ YASA 20 MİLYON KİŞİYİ ALAKADAR EDİYOR. BİR ÜLKENİN 20 MİLYON VATANDAŞINI İLGİLENDİREN YASALARIN ADI İSE TORBA!
Eylül 2014

Ilker Aktaş  bu yazıyı beğendi:

Sen, kadın...

Haksızlık etmişim sana ey kadın,
Affet.
Böbürlenme bir yana,
Yok saymışım milattan bu yana,
Affet,
Sanmışım ki, mağaraya aş getirdiğimde, hane benim,
Sanmışım ki ürediğim nesil benim,
Affet kadın.
Yok isen yok olacakmış meğer dünyam,
Elimdeki altın, küle eş, sen yoksan.
Meğer sana bulmuşum altını pırlantayı,
Meğer sana savaşmış truva.
Affet kadın,
sırtındaki sopa ile karnındaki çocuk değilmiş hayat.
Hayat senle hayatmış da,
Kadın yokmuş meğer hayatta,
Affet kadın.

4/3/2014 Ankara
Eylül 2014

Ilker Aktaş bu yanıtı beğendi:

TMS-TFRS uygulayacak şirketler hangileridir?6102 sayılı Yeni TTK’nın Geçici 1’inci Maddesi uyarınca;

(1) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen Türkiye Muhasebe Standartları;

a) Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yorumlarından,

b) Kurum tarafından değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için belirlenen standartlar ve diğer düzenlemelerden,
oluşur.

(2) Aşağıda sayılanlar TMS/TFRS ve yorumlarını uygulamakla yükümlüdür:

a) 1534 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) ilâ (e) bentlerindeki sermaye şirketleri.

(1534’üncü madde sayılan bu şirketler aşağıda yer almaktadır;

1) Sermaye Piyasası Kanununa göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer işletmeler,
2) Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı ortaklıkları,
3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan sigorta ve reasürans şirketleri,
4) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda tanımlanan emeklilik şirketleri,)

b) TMS/TFRS ve yorumlarını uygulamayı tercih edenler.

(3) Aşağıda sayılanlar birinci fıkranın (b) bendine göre belirlenen standart ve düzenlemeleri uygulamakla yükümlüdür:

a) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilenlerin dışında kalan ve işletme yönetiminde yer almayan işletme sahipleri, işletmeye borç verenler ve kredi derecelendirme kuruluşları gibi dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo düzenleyen işletmeler.

b) TMS/TFRS’yi uygulamayı tercih eden KOBİ tanımındaki işletmelerden tekrar KOBİ/TFRS uygulamasına dönmek isteyen işletmeler.

(4) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartlarından muaf olacakları tespit etmeye veya bunlar için ayrı düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

(5) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS ve yorumları ile KOBİ/TFRS) ve kavramsal çerçevede belirlenen ilkeler bu Kanunun finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin hükümleri ile ilgili diğer hükümlerine de uygulanır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Kararı ise aşağıdaki gibidir:13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca;

1- Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına,

2- Ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabileceğine,

3- Yukarıdaki kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına,
karar verilmiştir.

EKLİ LİSTE

1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,
b) Yatırım kuruluşları,
c) Kolektif yatırım kuruluşları,
d) Portföy yönetim şirketleri,
e) İpotek finansmanı kuruluşları,
f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,
g) Varlık kiralama şirketleri,
h) Merkezî takas kuruluşları,
i) Merkezî saklama kuruluşları,
j) Veri depolama kuruluşları,
k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

- Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası.
- Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.
- Çalışan sayısı elli ve üstü.

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Bankalar,
b) Finansal kiralama şirketleri,
c) Faktöring şirketleri,
d) Finansman şirketleri,
e) Varlık yönetim şirketleri,
f) Derecelendirme kuruluşları,
g) Finansal holding şirketleri,
h) Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler,
i) Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.Kamu Gözetimi Kurumunun Kararı aslında TTK ile belirlenen kapsam ve kendisine verilen yetki doğrultusunda bir Karar olmuştur. Kamu Gözetimi Kurumunun Kararını defterlerin tutulması ile karıştırmamak gerekir. Kurumun Kararı, kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına yöneliktir.

Sonuç olarak, TMS/TFRS uygulamalarında; Tek Düzen Hesap Planı, VUK ve TTK hükümleri çerçevesinde defter kayıtları tutulacak, ancak denetime tabi olanlar ve yukarıda sayılanlar için münferit ve konsolide finansal tablolar ayrıca TMS/TFRS kurallarına göre hazırlanacaktır.
Eylül 2014

Ilker Aktaş bir yanıt verdi.

Mühendislik firması ile danışmanlık firması arasında şahıs şirketi olarak kurulum yönünde vergilendirme farkları nedir?

Mühendislik firmasından kastınız limited şirket veya A. Ş ünvanı ile bir firma açmak ise vergisel farklar elbetteki olacaktır.

Limited şirketler Kurumlar vergisine tabii iken şahıs firmaları Gerçek kişi olarak Gelir vergisi kanununa tabidir.

Şahıs firmaları borçlarından tümüyle ve mal varlıklarının tamamı ile mesulken. Ltd. Ve A. Ş ler de ortaklar sermayeye kattıkları pay oranında mesuldur.
Eylül 2014

Ilker Aktaş bir yanıt verdi.

Limited şirketlerde müdür değişikliği aynı zamanda bir esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliği taşımakta mıdır? Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliği taşımasındaki karar nisabı ile taşımaması sonucu aranması gereken karar nisabı ne olmalıdır?

Aşağıdaki metin ATO resmi sayfasından alıntılanmıştır.

ANA SÖZLEŞME İLE ATANAN MÜDÜRÜN GÖREVDEN İSTİFASI VE YERİNE YENİ MÜDÜR ATAMA TESCİLİ KARAR ÖRNEĞİ

Karar Tarihi:
Karar sayısı:
Konu :
Başkan :
Üyeler :

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket müdürü ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ’nin müdürlükten istifası nedeniyle imza yetkisinin iptaline,
2-Karar tarihinden itibaren ... ... ... ... ... Süre ile ... ... ... ... ... ... ... (T. C. Kimlik No) ’nin şirket müdürü olarak atanmasına,
3-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, ahz u kabza, her türlü işlemi yapmaya ... ... ... ... Süre ile şirket müdürü ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ’nin şirket unvanı veya kaşesi altında münferiden / müştereken (ana sözleşmenin temsil maddesine göre / ana sözleşmenin temsil maddesinde tadil yapıldı ise temsile ilişkin tadil maddesine göre belirlenir) temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak (T.C.Kimlik No) Ortak (T.C.Kimlik No) Ortak (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza İsim-İmza İsim-İmza


Not :
1-Kararlarda müdürlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları) uyruğu ve ikametgah adresleri belirtilecektir.
2- Şirkete birden fazla müdür atanması halinde bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul kararında “müdürler kurulu başkanı” belirlenmesi gerekmektedir.


daha sonrasında kara defterine yazıldıktan sonra tisicl gazetesin de ilan edilir.


Bu işlem yapılırken şirket ortaklar kurulu kararı gereklidir. Karar defterinde sahte imza atılması ile yapılan tescil günü itibarı ile yok hükmündedir. (iyi niyetli 3.kişilerin kişilerin uğradıkları zararlar ayrıca hakim tarafından değerlendirilecektir) 2-5 yıl arası bir ceza istemi ile dava açabilirsiniz ve işlemin yapıldığı gün itibarı ile şirketi bağlayıcı kararların iptalini sağlayabilirsiniz.
Eylül 2014

Ilker Aktaş bu yanıtı beğendi:

Vergi levhası nasıl oluşturulur ve her işyerine asılmak zorunda mıdır?

Mükellefler beyanname verdikten sonra blgi işlem merkezleri bu verilere göre mükelleflerin ne kadar kazanç beyan ettiğine ne kadar vergi hesaplandığına bakarak bir vergi levhası oluştururlar . Bunu da yine internet sayfasında mükellefin kendi bilgi işlem merkezine eklerler. Mükellefte kendi şifresiyle buraya girerek kendi vergi levhasını yazdırır.

Ben de tekrar belirteyim; Vergi levhası asma zorunluluğu kaldırıldı.
Eylül 2014

Ilker Aktaş bu yanıtı beğendi:

Logo kursa gitmeden öğrenilebilir mi ve ne kadar sürede ögrenilebilir?

Biz logoya geçtik. Açıkçası logo bir derya ama genel anlamıyla sana bunu ögretmek isteyen birisi olursa 1 hafada ögrenirsin. Sonrasında da hatalar oldukça bunları çözerek yaparsın.
Fakat dışarıdan excele veri yazdırmak için raporların hazırlanması var. Orada artık size ne lazımsa ona göre kodları yazman gerekir.
Eylül 2014

Ilker Aktaş bu yanıtı beğendi:

Nasıl Mali Müşavir olunur?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak : -) bu kelimeyi aslında hiç sevmem yanlış anlaşılmasın sadece lirik olarak sevmiyorum. Sadece Mali Müşavirlik neye yetmiyor acaba. Tabii bunun da teknik sebepleri var ancak yetersiz ve gereksiz sebepler ayrıca soru ile ilgisi olmadığı için o bölüme girmeyeceğim.

Mali Müşavir olabilmek için öncelikle İİBF ve ya Hukuk Fakültesi mezunu olmanız gerekmektedir.
Yılda 3 defa yapılan Staja Giriş sınavından en az 60 puan not alıp 3 yıl bir meslek mensubu denetiminde ya da gözetiminde kesintisiz staj yapmalısınız. Staj süresince TESMER tarafından e-use denilen uzaktan eğitime tabii olursunuz ve 13 ayrı dersten e-sınav olursunuz, bu arada yanında staj yaptığınız meslek mensubu (üstad) size her yıl staj değerlendirme notu verir 100 üzerinden, 3 yıl sonunda bu kadar sınav yetmemiş gibi 8 dersten (7 idi bu sene 8'e çıktı 2015'te uygulanacak) yazılı yöntemi ile klasik bir sınava girersiniz. Bu dersler Finansal Muhasebe, Finansal Analiz, Maliyet Muhasebesi, Temel Hukuk, Vergi Mevzuatı, Meslek Hukuku ve Muhasebe Denetim ile bu sene eklenen SPK mevzuatıdır.

Bu derslerin geçme notu 50, ağırlıklı ortalaması 60 olmalıdır. 8 dersi verdiğinizde yaklaşık 6-15 bin TL gibi bir paranızın 3 yılda gittiğini görürsünüz.

Türkiye'de TUS dışında ki en zorlu süreçlerin başında Mali Müşavirlik staj ve sınav sistemi vardır. Staja giriş sınavında yüzde 7-10 ve yeterlilik sınavında yüzde 1-2 gibi bir başarı oranı vardır. Yeterlilikte tüm derslerin bir oturumda verilmesi yüzde 0.5 gibi bir orandır.

Staja Giriş ve Yeterlilik kursları sürece ek maliyet olmakla beraber sonuca çabuk ulaşmayı sağlıyor.

Ben hem staja giriş, hem yeterlilik sınavını ilk seferde vermiştim ama itiraf ediyorum çok ciddi ders çalıştım.

Çalışmazsanız asla başarılı olamazsınız. 2 dönemdir yeterlilik için özel kurs verdiğim 6 stajyer meslek mensubu oldu beni de çok mutlu ettiler, hepsi de meslek mensubu oldu ama inanın derslerimde kusuyorlardı artık çalışmaktan.
Eylül 2014

Ilker AktaşŞaman kişisini takip etmeye başladı

Şaman, İnşaat Mühendisi, @chamacon

En musica verdades.

Eylül 2014

Ilker AktaşHakan kişisini takip etmeye başladı

Hakan, Bütçe Uzmanı, @hakkan

Son 700 yıldır yok edilmeye çalışılan bir beyaz Türk. Genetically Anarchist.

Eylül 2014

Ilker AktaşHakan Köse kişisini takip etmeye başladı

Hakan Köse, İnternet Girişimcisi, @hakank

Web Application Development, ASP.NET, C#, SQL Server, Web Design and some passion..

Eylül 2014

Ilker AktaşSerkan Köse kişisini takip etmeye başladı

Serkan Köse, Girişimci, @serkan

inploid.com kurucu ortağı, fotoğraf meraklısı (https://www.flickr.com/photos/koseserkan/ ve https://instagram.com/koseserkan/), motosiklet sevdalısı, elektronik yüksek mühendisi, insan ve bir adam. Dünyanın değişebileceğine inanan bir adam...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Henüz herhangi bir ilgi alanı belirtilmemiş.