Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik, 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik inploid.com'da 0 soru sordu, 3 soru yanıtladı ve 7 takipçisi var.

Eylül 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik bir yanıt verdi.

Yapı dekorasyon firması kurmak istiyorum. Şahıs firması mı yoksa limited şirketi mi açmalıyım?

Merhaba,

Şahıs veya Şirket tercihini yaparken, Yıllık ciro/kar hedefiniz, ortağınızın olup olması gibi detaylara bakmak gerekiyor. Şahıs işletmeleri ticari kazançları üzerinden artan vergi dilimine tabidir.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2014 Takvim Yılı için)
  • 11.000 TL'ye kadar %15
  • 27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası %20
  • 60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası %27
  • 60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, fazlası % 35
şeklinde vergilendirilmektedir.

Şirketlerde ise Giderler düştükten sonra kalan kar üzerinden %20 Kurumlar vergisi ödenmektedir. Şirkete ortaklarına kar dağıtımı yaptığı takdir Kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kar üzerinden ayrıca %15 Kurum Stopajı ödemektedir.

Şirket kar dağıtımı yapmaz, mevcut karı şirket sermayesine ilave ederse Kurum Stopajı ödemek zorunda kalmaz.

Kamu Borçları açısından bakıldığı zaman;

Şahıslar Özel ve Kamu Borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.
Limited Şirketlerde Kamu Borçlarından ortakların sermayeleri oranında tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.

Anonim şirketlerde Kamu Borçlarından ortaklar sorum değildir. Anonim Yönetim Kurulu ve Kurucu Ortakları Sermayeleri kadar borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumlu olurlar.
Mayıs 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik bir yanıt verdi.

Şahıstan kiralanmış işyerinin 5.000 TL ve üzeri kirası, aylık BA formlarında bildirilmesi gerekir mi?

Şahıstan kiralanmış işyeri kira bedelleri BA formunda bildirilmemektedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 396)'ne göre

1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler

1.2. 1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

1.2. 2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) " ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) " nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır.

1.2. 3. Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.

1.2. 4. Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır.

Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır.

1.2. 5. Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

1.2. 6. Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

1.2. 7. Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

Nisan 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik bir yanıt verdi.

A işyerinde çalışırken başka bir B işyerinde sigortalı olduğumu farkettim. SGK primlerim de düzenli olarak yatmış. Bu durumda firmalar için menfi bir durum söz konusu mudur?

Bünyelerinde çalıştırmadıkların personel için fazladan sigorta primi ödemiş olmalarıdır. Sigortalı personel işyerine maaşlarını almadığı konusunda dava açma hakkına sahip olur. Bu hakkı elde etmesi ile birlikte her türlü kıdem haklarınıda kazanmaktadır. Bu firmaya ciddi maliyetler doğurabilir.
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

istirahat raporu almış işçi, raporlu iken işten atılamaz

2656

Normal şartlarda aralıksız uzun süreli (Sağlık Kurulu aracılığıyla) istirahat raporu almış işçi, raporlu iken işten atılamaz ama rapor süresi 4857/17. Maddeye göre verilecek ihbar süresini altı hafta aşmışsa bu durumda sadece kıdem tazminatı ödenerek 4857/25. Madde gereğince işverence derhal işten çıkarılabilir. Mesela, işçi o işyerinde 4 yıldan beri çalışıyorsa ihbar süresi 8 haftadır buna 6 hafta ilave ile rapor süresi 14 haftayı aşmışsa, ihbar tazminatı ödemek gerekmez. Bu sebeple işten çıkarılan işçi de işe iade davası açamaz. Ancak, uzun süreli değil de sık sık 3-4 günlük hastalık raporu olan işçinin işten atılması, 4857/17. Madde kapsamında olabilir. Yani, işçiye ya ihbar süresi verilerek işten çıkarılabilir veya ihbar süresi verilmeyip ihbar ve kıdem tazminatı birlikte ödenerek işten çıkarılabilir. İşten çıkış sebebi 4857/17. Madde olduğu için de işçi işe iade davası açabilir ama kazanma şansı hemen hemen yok gibidir.
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

kira artış oranı

10129

TÜİK’İN AÇIKLAMASI YÜZDE 10,72

Önceki Borçlar Kanunu ile ilgili uyuşmazlıklarda, konut kira artışı konusunda Yargıtay’ın yerleşik kararları, “12 aylık ortalamaya göre değişimin esas alınacağı” şeklindeydi. Buna göre, Şubat 2014’de yapılacak kira artışı en fazla yüzde 5,22 oluyordu.

Hukukçuların çoğunun görüşü de bu yöndeydi.

Ancak TÜİK “Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Kullanıcıları Rehberi”nde, kira artışlarının “bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişimi” oranı esas alınarak yapılacağını açıkladı. Bu açıklama özellikle kiracıları çok üzecek. TÜİK’e göre, Şubat ayında konut kiralarında yapılacak artışın oranı yüzde 10,72’yi aşamayacak.
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

KONUT KİRA ARTIŞI

10129


KONUT KİRA ARTIŞI

Konut kiralarındaki artış oranı, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile tanımlandı.
Buna göre; konut kiralarında, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak artış, bir önceki kira yılında Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde belirlenecek (Md. 344) .
Burada iki ayrı yıllık ÜFE (yeni adıyla Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yani Yİ-ÜFE) var.
a) 12 aylık ortalamalara göre değişim (Ocak 2014: Yüzde 5,22)
b) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (Ocak 2014: Yüzde 10,72) .
Görüldüğü gibi, iki ayrı yıllık Yİ-ÜFE var. Birine göre kira artışı 5,22’yi, diğerine göre de 10,72’yi aşamayacak. Daha önce yazılarımızda belirttiğimiz gibi, ilgili yasa maddesinde, kira artışında hangisinin esas alınacağı “net olarak” belirtilmemiş.
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir.

916

İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir.

Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir.

Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Torba Yasa

2656

Milyonlarca kişiye ‘torba’ müjdesi
Prim gününü doldurmuş emeklilik için yaş bekleyenler torba kanuna eklenecek bir maddeyle artık sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

Yaş sınırını bekleyen yaklaşık 5 milyon kişi, aylık en düşük düzeyde prim olan 42 TL ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını kazanacak.

Emeklilikte yaş sınırını doldurmayı bekleyenler ile Bağ-Kurlulara, seçim öncesi son dakika sürprizi geliyor. Yerel seçimden önce çıkması beklenen torba kanuna, emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili bir madde de eklenecek. Bu kişiler, düşük düzeyde prim ödemeleri şartıyla emekli olana kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Gelir testine giren ve düşük gelir aldığını belgeleyenlerin primlerini ise devlet üstlenecek. Bağ-Kur prim borcu olduğu için sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlara da kolaylık geliyor.

12 AYDA FAİZSİZ

Seçim öncesi dönemin son torba kanunu, sosyal güvenlik alanında olacak. Söz konusu kanuni düzenleme için uzun bir süredir çalışma yapılıyor. Hükümetin karar vermesi durumunda mart ayından önce meclise gelecek torba kanunda, genel sağlık sigortası için gelir testi yaptırmamış olanların borcunun yeniden yapılandırılması yer alıyor. 1 Ocak 2012’den bu yana yapılmayan gelir testleri için aylık 257 TL prim borcu tahakkuk ediyor. Bu kalemde biriken borç 4 milyar TL’yi aşarken, 3 milyon kişi şu anda borçlu durumda. Yapılması öngörülen düzenleme ile 12 ay içinde ana para ödemesini yapanlar, Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınabilecek. Tüp bebekte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan deneme sayısının 2’den 3’e çıkarılması da torba kanun için çalışılan düzenlemeler arasında.

5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Torba kanunda “emeklilikte yaşa takılanlarla” ilgili de önemli bir düzenleme yer alıyor. Emeklilikte prim ödeme gün sayısı yükümlülüğünü yerine getirdiği halde sosyal güvenlik reformları nedeniyle yaş engeline takılanlar, bir süredir kendilerine emeklilik imkanı sağlanmasını istiyor. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalarda böyle bir emeklilik imkanı verilmesi durumunda maliyetin yüksek olduğu sonucuna varıldı. Bu nedenle emeklilikle ilgili bir düzenleme öngörülmüyor. Bunun yerine emeklilikte yaşı bekleyen 5 milyon kişinin sağlık hizmetinden yararlandırılması planlanıyor. Yaşı bekleyenler şu an için en düşük sağlık primi olan aylık 42 TL ödeyerek sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

Borçlu Bağ-Kur’luya sağlık hizmeti

Pakette ödenmeyen Bağ-Kur borçları için de iki ayrı düzenleme olacak. Bunlardan ilki uzun süredir ödenmeyen Bağ-Kur borçları için geçerli olacak. 24 aydan fazla süredir Bağ-Kur prim borcu olanların borcu ve buna karşılık bu borçlu oldukları döneme ilişkin sigortalılık bilgileri de silinecek. Borcunu ödeyip Bağ-Kurluluk hakkını devam ettirmek isteyenlere de borç yeniden yapılandırma imkanı sunulacak. Bir diğer düzenlemede de, Bağ-Kur prim borcu olduğu için sağlık hizmeti olmayanlar için gündeme gelecek. Buna göre, halen 60 gün prim borcu olanlar sağlık hizmeti alamıyor. Söz konusu düzenlemenin esnekleştirilmesi ve borçlu olanların sağlık hizmeti alabilmesi de şu anda masada.
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirilebilecek giderler

916

Gelir vergisi beyannamesi üzerinde indirilebilecek giderler

Bilindiği gibi ticari, zirai ve serbest meslek faaliyeti bulunan kişiler yıllık faaliyetleri dolayısı ile zarar etmiş dahi olsalar yıllık beyanname vermekle yükümlüdür. Menkul ve gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerle diğer gelir sahipleri de GVK’da belirlenmiş hadler aşıldığında yıllık beyanname verirler. Verilen beyannamelerde gelir vergisi matrahının tespitinde bildirilecek gelirden aşağıda açıklayacağımız giderler de indirilebilir. Üzerinden vergi hesaplanacak nihai matrah tutarına bu indirimlerden sonra ulaşılır.

Verilen yıllık gelir vergisi beyannamelerinde bildirilecek bir gelirin varlığı halinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesinde ve diğer bazı kanunlarda yer alan indirimler mümkün olur. Ayrıca, kanunlarda öngörülen şartlar göz önünde tutulmalıdır. Bugün yazımızda indirimi mümkün olan başlıca harcamaları kısaca belirtmeye gayret edeceğiz.

Hayat/şahıs sigorta primleri
01/01/2013 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin %15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.
İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır.(aşağıdaki tüm indirimlerde bu esas geçerlidir.) 01/01/2013 tarihinden sonra Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı paylan ise indirim konusu yapılmayacaktır.

Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;
• Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile,
• Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin %100’ünden oluşmaktadır.
İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’îni ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. (2013 yılı için 12.000,6 TL’dir) .
Eğitim ve sağlık harcamaları
Aşağıda belirtilen eğitim ve sağlık harcamaların beyan edilen gelirin %l0’una kadar olan kısmı yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir. Kanunda öngörülen şartlara uyulmalıdır. Buna göre;
• Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır.
• Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir.
• Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır.
“Küçük çocuk” tabiri, mükellefl e birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefl e birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.

Bağış ve yardımlar
Beyan edilen gelirin belli bir oranıyla sınırlı indirilecekler
Gelir vergisi mükellefl eri, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıfl ara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki illerde zikredilen kurum/ kuruluş, dernek veya vakıfl ara yapılan bağış ve yardımların yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yaptıkları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden indirim konusu yapabilirler.

Sınırsız indirilecekler
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.
Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu ve diğer tesisler ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılan ibadethane ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için yapılan bağış ve yardımların (harcamaların) herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi için bu bağış ve yardımların genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köylere yapılması gerekmektedir.

Sponsorluk harcamaları
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının;
• Amatör spor dallan İçin % 100’ü,
• Profesyonel spor dalları için %50’si, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir.
Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlarla Kızılay ve Yeşilay’a yapılacak bağışlar
Bakanlar Kurulu’nca yardım kararı alman doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.
İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneği’ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

Bireysel katılım yatırımcısı indirimi
31/12/2017tarihine kadar, 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5’inci maddesi kapsamına giren bireysel katılım yardımcısı tam mükellef gerçek kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere (Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları gibi) ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, VUK’un değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Ancak, yıllık indirim tutarı 1 milyon TLyi aşamaz. İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısım, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılarak yıllık beyannamelerde indirim konusu yapılır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanır. Bireysel katılım yatırımcılarının vergi desteklerinden yararlanabilmeleri için Hazine Müsteşarlığı’ndan bireysel katılım yatırımcısı lisansı almış olmaları ve lisans kapsamında ortaklık kurdukları kurumlar tarafından yapılacak faaliyetleri beyan etmeleri gerekir.

Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanunu’na, Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu’na ve İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre yapılan ayni/nakdi bağışların tamamı indirilebilecektir.
Türkiye’den yurtdışında mukim kişi ve kurumlara verilen hizmetler
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si indirim konusu yapılabilecektir. İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır.
Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı vhallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır.

Akif AKARCA / Dr. Mehmet ŞAFAK / DÜNYA
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

2013 Basit Usul Vergi Beyan ve Ödeme

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi 25 Şubat 2014 Günü Sona Ermektedir.

Basit Usule Tabi Mükelleflerinin 01–25 Şubat 2014 tarihleri arasında verilecek yıllık beyanları üzerinden hesaplanan gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi gerekmekte olup; birinci taksitin 28 Şubat 2014 tarihine kadar, ikinci taksitin ise 30 Haziran 2014 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi ise MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.
916
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Ticari Kazancın Vergilendirilmesi Konusunda Rehber Yayınlandı

Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

2013 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan rehberde; ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile vergiden istisna edilen kazanç konularına ilişkin olarak genel bilgiler sunulmaktadır.

gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/20... .
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı.

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı.

Menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken faydalanmaları amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanmış olan “Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi”ne vergi dairelerinden ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Rehberde, menkul sermaye iradı sayılan gelirler ile söz konusu gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların elde ettiği menkul sermaye iratlarının beyan durumu, beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunulmaktadır.

Rehberde ayrıca, 2013 yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifesi, menkul sermaye iratlarının beyan durumuna ilişkin özet tablo ile konuya ilişkin açıklayıcı örnekler yer almaktadır. Rehberin basım ve dağıtım çalışmaları ise devam etmektedir.

gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/20... .
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi” Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında yayınlanmıştır.

2013 Yılında kira geliri elde edenlere yönelik olarak hazırlanan Rehberde;

• Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi,
• Kira gelirine konu mal ve haklar,
• Kira gelirinde beyanname verilmeyecek haller,
• Mesken kira gelirinin beyanı ve mesken kira gelirinde istisna uygulaması (2013 yılı için 3.200 TL’lik istisna ),
• Tevkifatlı işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırı (2013 yılı için 26.000 TL),
• Tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan kira gelirinde beyanname verme sınırı (2013 yılı için 1.390 TL),
• Emsal kira bedeli uygulaması,
• Kira gelirinin tespitinde indirilecek giderler (%25 Götürü gider veya gerçek gider yöntemi),
• Kira geliri ile diğer gelir unsurlarının birlikte elde edilmesi halinde beyan durumu,
• Beyan edilen gelir tutarından yapılacak indirimler (eğitim, sağlık, bağış ve yardımlar, şahıs sigorta primi vb. ),
• Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi ile Beyannamenin verilmesi,
• 2013 Yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi,
• Beyannamenin verilme zamanı ve ödenmesi,

konularında bilgiler sunulmaktadır. Rehberde ayrıca, mesken ve işyeri kira gelirinin beyanına ilişkin örneklere de yer verilmiştir
gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/20...

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi Yayınlandı
Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali MüşavirlikVergi Hukuku konu başlığını takip etmeye başladı.

Vergi Hukuku

YÖNLENDİR Mali Hukuk

Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali MüşavirlikVergi konu başlığını takip etmeye başladı.

Vergi

Vergi, ekonomik birimlerden siyasi cebir altında ve karşılıksız olarak devlete kaynak aktarılmasıdır. Kamu hizmeti yapmak durumunda olan dev...

Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali MüşavirlikG.S.S. (Genel Sağlık Sigortası) konu başlığını takip etmeye başladı.

G.S.S. (Genel Sağlık Sigortası)

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Şubat 2014

Kaan Muhasebe Mali MüşavirlikStopaj Vergisi konu başlığını takip etmeye başladı.

Stopaj Vergisi

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Bilgisayar

2634 Kişi   444 Soru

İnsan Davranışları

3844 Kişi   962 Soru

İş Hayatı

2458 Kişi   325 Soru

Girişimcilik

3698 Kişi   363 Soru

Kitaplar

3141 Kişi   269 Soru

KOSGEB

198 Kişi   25 Soru

E-Ticaret

744 Kişi   121 Soru

Vergi

38 Kişi   47 Soru

Stopaj Vergisi

8 Kişi   3 Soru

Kdv

7 Kişi   3 Soru

Nevzat Aydın

34 Kişi   5 Soru

Vergi Hukuku

53 Kişi   20 Soru