Bilmek istediğin her şeye ulaş

Atatürk İlke Ve İnkılapları

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Temmuz 2014

Beril, bir soruya yanıt verdi.

Laiklik nedir?

Devletin din işlerine, dini yerlerin de devlet işlerine karışmaması. Her dine mensup kişiler eşit görülmeli onlara eşit haklar tanınmalıdır. Üzülerek söylüyorum ki şimdiki Türkiye'mizin tam aksi desem yeridir.
Temmuz 2014

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

Atatürk ve Savaş

Savaş meydanlarından gelen Atatürk, savaş için şöyle der; "Savaş zorunlu ve yaşamsal olmalıdır. Ulus yaşamı tehlikeye düşmedikçe, savaş bir cinayettir.

3597

Temmuz 2014

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

Türkiye'yi Ulus Devleti Yapan Unsurlara Dair


Türkler ve onlarla birlikte Selçuklular ve Oğuzlar ve onlardan önce Anadolu'nun taş döneminden gelen Anadolu'lu kuşakların kanları karışınca, Anadolu'nun Türkiye'li Türkü denilen adamını peydahlamış ve böylece Türkiye denilen etnik bir birliği, bir gerçeği ve bir kültürü yaratmıştır. Bu kültür Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarını ortaya koymuştur.
***
İsa'dan iki bin yıl önce koca Hitit, ondan sonra Frig, Lidya, Pers, Büyük İskender, Bergama, Roma ve Bizans İmparatorlukları bile Anadolu'da bir birlik sağlayamamışlardır.
***
Etnik ve kültürel bakımdan Türkiye, doğal olarak Milli Misak sınırları içerisindedir. Çünkü şimdi Türkiye Anadolu'da ister geri densin ister ileri, ETNİK ve KÜLTÜREL bir BÜTÜN ve gerçektir.
*
Halikarnas Balıkçısı
Türklerin Tarihi 1.Kitap 33. Sayfa
Temmuz 2014

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

ATATÜRK'ÜN TARİH ANLAYIŞI

3597

-Yeni Türkiye'nin tarih anlayışı, İslamcı-Osmanlı tarihine ve Batının uygarlık tekelciliği tutumuna karşı bir tepki olarak gelişir.
-
-Türk Kurtuluş Savaşı, yalnızca emperyalist devletlere karşı verilmiş bir savaş değil, aynı zamanda Saray'ın körüklediği pek çok sayıda iç ayaklanmalarla belirlenen bir iç savaştır. Bu iç savaşın sonucudur ki Saltanat ve kurumları çöker, Hilafet kaldırılır ve laiklik ilkesine dayalı, çağın Avrupa'sının bilim anlayışı, pozitivizme inançlı bir toplum düzeni ve ulusal bir yeni devlet kurmaya yönelir.
-Milli Misak sınırları içerisinde inşasına çalışılan "ULUS"A yeni bir ulusal tarih zorunludur.
-Osmanlı Devletini ikinci plana itecek, Osmanlı yerine Türk'ü öne çıkaracak ve Türk'ün uygarlığa katkılarını belirtecek bir tarih arayışı, Atatürk'ün başlıca uğraşlarından biri olur.
Atatürk, 1928'de Samsun'da şöyle konuşur:
Bizim ulusumuzun yaşamsal temelini düşünelim. Bu düşünce bizi elbette altı-yedi yüzyıllık Osmanlı Türklüğünden yüzlerce yıllık Selçuk Türklerine ve ondan önce, bu dönemlerin her birine denk olan Büyük Türk Çağına kavuşturur.
Atatürk, Büyük Türk Çağını aramaya koyulur. Bu konuda görevlendirdiği Prof. Afet İnan "Türklerin cihan tarihinde en eski çağlardan beri gerçek yeri neresidir ve uygarlıkta hizmetleri neler olmuştur" sorusuna bilimsel cevap aramaya koyulur. Ve bu doğrultuda bir kurul kurmak amacıyla kurultayda şöyle konuşur:
-Tarih öğretmenliği yaptığım için hissdiyorum ki Türk ulusunun tarihi hakkındaki bilgi eksiktir. Bize, hepimize geçmişin okullarında bu hususta öğretilmiş şeyler hem eksik, hem de yanlıştır. Yazık ki, bu yanlış yol bu zamana kadar önümüzdeki kuşağı yetiştiren bilgi ocaklarında da izlenmiştir. Geçmişten
miras kalan bu sisli yolu aydınlatmak, Türk ulusunu, Türk çocuklarını yeni bir tarih yolundan yürüterek geleceğin parlak ufuklarına ulaştırmak önemlidir... Bence bu amacın aydınlatılması için en nurlu güneş, Türk'ün kökenini, uygarlığını, ululuğunu tanıtan tarihtir.
-İnsanlığın en yüksek ve ilk uygar kavmi, vatanı Altaylar ve Orta Asya olan Türklerdir. Türk, uygarlıktır, Türk tarihtir.
Belleten, s42, s140, s176, s522


Türk Tarihi 1. Kitap, s18,19,20,21
Temmuz 2014

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

ATATÜRKÇÜ TÜRK TARİHİ VE TURANCI TÜRK TARİHİ


-Atatürkçü tarih, İnsanlığın ilerlemesinde ırkın değil, aklın egemen olduğu ve ulusların çeşitli ırkların karışmasından meydana geldiği belirtilir.
-Turancı tarihte ırk, ulusun oluşumunda baş öğedir. Ünlü Gök Börü (Bozkurt) dergisinin kapağında, Orhun Yazıtında kullanılan harflerle "Irkların üstünde Türk ırkı" yazılıdır.
-Atatürk, ırk değil, uygarlık ile ilgilidir. Uygarlığı, "Bir insan topluluğunun, siyasal ve ekonomik yaşamda, bilim ve güzel sanat alanlarında yapabildiklerinin bileşkesi, " diye anlar ve çağdaş uygarlığı amaçlar.
-Turancılarda uygarlık kavramı, teknike yaklaşır. Kültürü teknikten özenle ayırırlar ve geçmişe dönük bir kültür özlemini dile getirirler. Tarihi, hatta yaşamı savaş sayarlar. Bu anlayışın irredentası ise tutsak Türkleri kurtarmaktır. Bir başka deyişle Rusya, Çin ve İran'a geçmiş toprakların geri kazanımıdır.
-Türk tarih savında, Orta Asya, Türklerin geçmişte yaşadıkları yurttur. Günümüzdeki Orta Asya toplulukları, bu tarihte yer almaz.
-Turancılar için Orta Asya, günümüzde de yurttur.
-Atatürkçü tarih, bugünkü Türkiye toprakları üzerindeki bütün geçmiş tarihe sahip çıkar, Hitit, İyonya vb... , uygarlıklarını benimser; Turancı tarih ise, yadsır.


Türk Tarihi 1. Kitap, s27,28,29
Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Laiklik nedir?

Devlet düzeninin ve hukukun, dine değil aklî değerlere göre sağlanmasına laiklik denir. Fakat bu demek değildir ki devlet dini reddeder. Bilakis devlet kişilerin inançlarına vicdani hak ve özgürlükler kapsamında saygılıdır. Bu yönüyle laiklik aynı zamanda vatandaşın din ve vicdan özgürlüğünü garantiye alır.

Türkiye'de laiklik belirli süreçler sonrasında tam anlamıyla yerine oturmuş ve ana yasaya bir kural olarak eklenmiştir. Bu süreçler:
 1. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
 2. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
 3. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
 4. Şer’iye Ve Evkaf Vekâleti’nin Kaldırılması (1924)
 5. Tevhid-İ Tedrisat Kanunu (1924)
 6. Tekke, Zaviye Ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
 7. Medeni Kanun’un Kabulü (17 Şubat 1926)
 8. Maarif Teşkilatı Hakkındaki Kanunun Kabulü (1926)
 9. Medreselerin Kapatılması (1926)
 10. “Devletin Dini İslam’dır” Maddesinin Çıkarılması (1928)
 11. Kılık Kıyafet Kanunu’nun Kabulü (3 Aralık 1934)
 12. 1924 Anayasası’na Laiklik İlkesinin Girmesi (1937)
Eylül 2013

Büşra Türkan, bir soruya yanıt verdi.

Hukuk alanında yapılan inkılaplar nelerdir?

 • İlk anayasamız olan Teşkilat-ı Esasiye yayınlanmıştır (20 Ocak 1921).
 • Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 Anayasası kabul edilmiştir (20 Nisan 1924).
 • İsviçre Medeni Kanunu kabul edilmiştir (17 Şubat 1926).
 • İsviçre'den Borçlar Kanunu (8 Mayıs 1928),
 • Almanya'dan Ticaret Kanunu (10 Mayıs 1928),
 • İtalya'dan Ceza Kanunu (1 Temmuz 1928) alınmıştır.
 • Fransa'dan İdare Hukuku alınmış ve bazı değişiklikler yapılarak uygulamaya konulmuştur.
 • Belediye Kanunu ile kadınların belediye seçimlerinde seçmen olmalarına izin verilmiştir (30 Nisan 1930).
 • Kadınlara muhtar seçme ve köy ihtiyar heyetine seçilme hakkı verilmiştir (26 Ekim 1933).
 • Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir (5 Aralık 1934).

Not : 1935 yılında yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmiştir.
Ağustos 2013

Ecrin Tan, bir soruya yanıt verdi.

Hukuk alanında yapılan inkılaplar nelerdir?

Ceza kanunuicra ve iflas kanunu
Ağustos 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Hukuk alanında yapılan inkılaplar nelerdir?

 1. Şeriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924)
 2. Türk Medeni ve Borçlar Kanunu (17 Şubat 1926)
 3. Ceza Kanunu (1926)
 4. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu (1927)
 5. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (1929)
 6. İcra ve İflas Kanunu (1923)
 7. Kara ve Deniz Ticareti Kanunu (1926-1929)
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Daha fazla

111 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.