Bilmek istediğin her şeye ulaş

Fatih Projesi

Fatih Projesi, yani uzun adı ile Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi Projesi. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbriliği ile Türkiye'deki tüm dersliklere birer adet dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı ve akıllı tahta koymaktır. Projenin ön kısımlarında ise her öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi öngörülmektedir. Projenin amacı ise; bilgi toplumu yaratmak, eğitimde teknolojiyi yararlı kullanmaktır. ABD başkanı Obama ise bu projeye olan hayranlığını dile getirmiştir.

Kasım 2014

Cem Turan  yeni bir  gönderide  bulundu.

TOPLUMSAL İNOVASYON, ÇEVRESEL ŞEKİLLENDİRİCİLİK VE ÖĞRETMENİN ROLÜ

İnsan şüphesiz sosyal bir canlı. Bunun sonucu olarak; çevresi ile doğrudan ve dolaylı etkileşim halinde olup, bu ilişkiler sonucundaki edinimlerin tezahürü olarak kişiliklerin şekillendiği görülür.

1953 Yılındaki DNA keşfinden sonra, uzun yıllar genetik bilimciler, insanın davranış, zeka ve yeteneklerinin şekillenmesinde genetik kodların izini takip ettiler. Diğer pozitif bilimlerden aşina olunduğu haliyle; insana mekanik bir kolaycılık atfetmeye eğilimli bilim insanları, DNA'nın milyarlarca şalteri barındıran bir elektrik panosu olduğuna, eğer uygun şalter bulunup konumu değiştirilirse bir insanın zeki, yetenekli, güçlü hafızalı, dahi, ahlaklı gibi arzu edilen tüm meziyetlerle donatılabileceğine inandılar. Hatta kanser gibi hastalıklara neden olan genleri bulup sigortalarını kapatarak bu hastalıktan da kurtulabileceklerini umdular. Oysa sonuç hiç de onların umduğu gibi olmadı: Canlılar dünyasının müthiş tasarım mühendisliği içinde insanın sahip olduğu karmaşık dünya, bilim insanın halen insan hakkındaki bilgisinin çok sığ olduğunu bir kez daha ispatladı. İnsan genetik faktörlerden çok çevrenin bir ürünüdür.

9413

Çevresel şekillenme süreçlerinin en önemli zeminini şüphesiz, öğretim ve eğitim faaliyetleri oluşturmaktadır. Bu faaliyet sanki okullarla sınırlı tutulan bir zaman kesitini ifade ediyormuş gibi algılansa da aslında tüm yaşam döngüsünü içine alan, ilk nefesten son nefese kadar içinde olunan, hayati bir süreçtir.

Bu gerçekten yola çıkarak, örgün öğretim ve eğitim faaliyetlerinin temel dinamikleri asli olarak, bireye ömür boyu kullanabileceği öğrenme, yorumlama, tasarlama ve gerçekleme meziyetlerini kazandırabilmelidir. Bunun için soyut malzemelerle egzersizler stratejik önem taşımaktadır. Çünkü bunlar toplumsal bir kimliğin, aydınlanmacılık ve gelişimcilik yönünde harekete geçebilmesi için yegane anahtar rolüne sahip yaşamsal bileşenlerdir.

Dünya tarihine bakıldığında; sıcak savaşların yanı sıra, eğitim faaliyetlerinin bölgesel ortak bilinçaltı oluşturmada yoğun olarak kullanıldığı görülür. Örneğin; adeta bir kitlesel silah gibi; sessiz ve derinden, sabırla yürütülen eğitim tabanlı stratejiler günümüz dünyasının bir bölümünü üretenler, bir bölümünü de üretenlerin ürettiklerini tüketen, bağımlı pazarlar olarak şekillendirmiştir. Tüketenler ligindeki coğrafyalarda, süreklilik arz eden eğitim stratejileri sonucu ideallerinden vazgeçmiş, üretmek gibi bir düşü olmayan, ideal beslemeyen ve bunlara mukabil eğlence, futbol fanatizmi, şans oyunları, diziler ve televizyon programları, vasatlaştıran mahalle çevreleri gibi kavramlar toplum genetiğine işlenerek kalıcılaştırılmıştır.

Sanayi devrimi sonrası aranan yeni pazarlar yeni bağımlılıklar üretmiş, bu coğrafyalardaki insanlar üretenler grubundaki ülkelerin markalarını taşıyan ürünlere sahip olmayı birer sosyal statü ifadesi olarak kullanmaya başlamışlardır.

Kurulmuş bulunan bu denklemde bir bozulma istenmemektedir: Tüketenler liginde iken "ben de yapabilirim" idealini dile getirmek umulan bir eğilim olmadığı gibi, pazar kaybetme endişesi taşıyan üretenler ligi oyuncularını kızdırmaktadır.

9413

Bu uğurda öğretim ve eğitim terminolojisi bile karıştırılmaktadır. Bilgi yığınları altında ezercesine, kısa süre içinde unutulacağı bilinmesine rağmen, genç bireylerin zihinlerini doldurmanın eğitimle de özdeş olduğu gibi bir yanılgıya düşülmektedir. Oysa eğitim, yanında hiç erzak olmayan bir bireyin dahi hayatta kalabilme, bir medeniyet kurabilme ve yaşatabilme becerisini kazandırmalı, idealist ve hedefli bir yaşam öngördürmeli, hayal gücünü ve öz inancı, güveni beslemelidir.

Sınıf içerisinde öğrencilerin, hatta bir bilimsel toplantıda bile katılımcıların konuşmacıya soru sormalarının önünde bir engel teşkil eden ve toplumsal bilince yer etmiş, genetiğine işlemiş "acaba fikrimi paylaşırsam ayıplarlar mı? " düşüncesi bile entellektüel özgüven kodunun bozulmuşluğu ile ilgilidir.

Günümüzün popüler teknoloji ürünlerine, bir kültür getiren sanal paylaşım imparatorluklarına bakıldığında, hiçbirinin geliştiricisinin dahi diyebileceğimiz vasıflarda olmadıklarını görmekteyiz. Hemen hepsi sıradan, ortalama insanlardır aslında. Ancak kendilerini aşmaya sevk etmek üzere tasarlanmış sosyal çevreleri, mahalli yaşamları kendilerini başarıya götürerek, bugün devlet başkanları gibi ağırlanan teknoloji dünyasının temsilcileri durumuna getirmiştir onları. Toplumsal genetik faktörler yine iş başındadır.

Bir toplumun aydınlanmacı dönüşümü genç insanlarından başlamalıdır. Geçmişin kodlanan toplumsal genetik urları birer birer giderilmeli ve yerine inanç, kararlılık, merak, insan ve canlı sevgisi, idealizm ve hayal gücü konulmalıdır ve bu dönüşüm ancak öğretmenler eliyle mümkündür. O halde önce öğretmenliği yeniden tanımlamak ve mensuplarını motive etmek gerekir.

Bilim bir yoktan yaratış eylemi değil, yaratılmış olanlardan esinlenerek modellemelerde bulunma, yaratılmışları kopyalama yoluyla, farklı kombinasyonlarda kombine ederek türetme çabasıdır. Bu nedenle; kuşların kanatları halen uçaklarda, vahşi hayvanların kazıcı pençeleri iş makinelerinin kepçelerinde yer alır. Bu düşünceden hareketle; insanın düşünsel ve beyinsel modeli olan bilgisayar da insan vücudundaki düşünsel ve sinir sistemine yönelik hemen her uzvun amatör birer kopyasını içermekte olduğundan, bilgisayar bilimlerinin insan beyin algısının izlenmesi ve geliştirilmesi konusunda da yadsınamaz bir ilgisi bulunmaktadır.

Gelin görün ki; eğitim ve bilgisayarlar bir araya geldiğinde genellikle algılanan teknolojik ürünler dağlarını sınıflara yığmaktır: Projeksiyonlar, tabletler, bilgisayarlar, Wi-Fi ağları, akıllı tahtalar... Bu son derece hatalı bir yaklaşım ve bu yanlış yaklaşımın sancılarını Fatih projesinde fazlasıyla görmekteyiz, örneğin. Eğitimin modernizasyonu alet edevatlardan önce içerik ve felsefesinin doğru kurgulanması ile sağlanabilir. Sınıfları akıllı tahtalar ile donatmak ve çocuklara tablet dağıtmak keşke yeterli olabilseydi ama değil....

Bir düşünsel faaliyet, bir duyu organında algılanan sinyallerin sinir sistemince taşınarak beyinin nöronları tarafından etkileşimler kurularak değerlendirilmesi, bütünüyle organize bir eylemdir. Bir tek beyin hücresinin mükemmel çalışmasının hiçbir anlamı yoktur çünkü nöroenformatik (beyin aktivitesine dayalı bilgi işleme süreçleri) eylemler çok sayıda hücreden oluşan bir sistemin koordinasyonu ile mümkündür. Bu demektir ki; bir tek insanın mükemmel yetişmesi, bilime ve aydınlanmaya aşk ile bağlanmasının toplum için hiçbir getirisi yoktur. İnovasyon denilen yenilik yönünde değişim harekete, bilimsel gelişim, fikirsel aydınlanma ancak bir sinerjik çevrenin sözkonusu olduğu coğrafyalarda yeşerebilir; sonuç verebilir.

İnsanı aile, okul, arkadaş, mahalli mizaç gibi çevresel faktörler şekillendirir, tabletler değil. Bir öğrenciye neden ve nasılını bir ufuk eşliğinde vermedikçe, özgüven ve hayal gücü aşılamadıkça, entellektüel üreticilik cesaretini elinden aldıkça eğitmişlik şöyle dursun, sadece mekanik bilgi kapasitörleri üretmiş olacağımız, aşikar durumumuz olacaktır. Bundan kurtulma ülküsünün yegane kahramanları varsa, onlar öğretmenliğinin farkında olan ve bilgiden önce bilgiye karşı tutku ve idealleri öğrencilerine katabilen öğretmenlerdir.

Cem TURAN

Makale orjinali:turancem.blogspot.com.tr/2014/11/toplum. . .
Aralık 2013

Çağla Doğru  yeni bir  gönderide  bulundu.

Apple Fatih Projesi'nden elendi

Türkiye'nin en büyük eğitim projelerinden biri olan ve milyonlarca öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılmasını öngören Fatih Projesi'nin ihale sürecinde yer alan Apple, 'mali yetersizlik' nedeniyle elendi.
750 bin öğretmenin kullanacağı dijital portal kurulmasını ve 15 milyon öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılmasını kapsayan Fatih Projesi, gerekli altyapıyı sağlayacak firmaları belirliyor. iPad ile tablet sektörünün öncüsü olan Apple, 10 milyondan fazla bilgisayarı kapsayan ihaleden elendi.

Eğitim
Aralık 2013

Ömer Arkın, bir soruya yanıt verdi.

Şu anki eğitim sisteminde Fatih Projesi'nin önemi sizce nedir?

Eğitim sistemindeki bilgiyi öğrenme ve uygulama konusunda büyük yarar sağlaması için devletin, sadece donanım olarak tabletle değil yazılım olarak bunu kendi bünyesinde MEB bağlı bir şekilde uygulama vb programlarla birleştirmesi lazım eğer sağlıklı bir şekilde bunlar yürütülürse bayağı yol kat edilecektir demektir...
Kasım 2013

Uygun Bodur, bir soruya yanıt verdi.

Şu anki eğitim sisteminde Fatih Projesi'nin önemi sizce nedir?

Yakınlarımızdan bu tabletlerden alanlar olduğunu biliyorum. Burada devlet ve eğitimciler olarak (tablet görmemiş grup diyebiliriz) en büyük ihtiyacın tablet olduğu sanılıyor. Şu an tablet alanlara baktığımızda tümü oyun indirme ve sosyal ağlara girme peşinde. Gözden kaçan en büyük eksiklik "uygulamalar". Devletin uygulamalar için de bir ihale yapması gerekirdi. Uygulama olmadan o cihazlar bir hiç. Bunu fırsat bilen MEB'in kendi Wikipediasını kendi eğitim uygulamalarını yaptırması lazımdı. Çok büyük bir fırsatı bir kaçırdılar.
Kasım 2013

Eski Inploider, bir soruya yanıt verdi.

Şu anki eğitim sisteminde Fatih Projesi'nin önemi sizce nedir?

Fatih projesi olsun ya da olmasın ilköğretim çağındaki öğrenciler çoktan tablet bir dünyanın içine ebeveynlerinin kullandığı ürünlerle girdiler. Bu konuda Bill Gates'in çok önemli bir tespiti var. Diyor ki "eğitim tablet bilgisayarlarla olmaz çünkü üretime açık değil. Bilgisayarlarla bir şey üretilmek isteniyorsa klavye olmalı" diyor. Şimdi bunun için tabletlerde klavye yok demeyelim. Verdiği mesaj kağıtla, kalemle arkadaş olarak üretmektir diyor. Ve ardından ekrana dokunan değil klavye ile iş üreten, program yazmasını öğreten eğitim sistemleri ile gelecek yazılır diyor. Katılıyorum bu görüşe ben de. Fatih projesi değerlidir ancak eğitim içinde küçük bir araç olarak kalmalı. Merkezi haline gelmemeli.
Kasım 2013

Emre Avşar, bir soruya yanıt verdi.

Şu anki eğitim sisteminde Fatih Projesi'nin önemi sizce nedir?

Proje esasında teknoloji ile eğitimi buluşmaya dayanıyor. Sizlerde takdir edersiniz ki 21. Yy teknoloji gelişmelerinin çok sürat ile yaşandığındı bir dönem ve bu teknoloji eğitimle buluşturmak hem okulların verimliliğini artıracak hem öğrencilerin çalışma azmini artıracak. Düşünün ki her şeyin internet üzerinden olduğu bir dünya da artık nesilleri defter ve kitap arasına sığdıramazsınız. Fatih projesi bu bağlamda önem arz eden bir proje. Fakat insanoğlu yapı itibariyle bazı iyilikleri suistimal edebiliyor veya gerektiği gibi kullanamıyor mesela benim de dahil olduğum büyük bir kesimin interneti verimli kullanamaması gibi. Dünya da eğitim sistemi revize edilebilirken bizim bunu bir türlü başaramamamız zaten eğitimde nerelerde olduğumuzu göstermeye yeterli. Öyle zannediyorum ki Fatih projesi ne zaman tam manasıyla rayına oturur işte o zaman eğitimde ciddi mesafe almış sayılırız.
Ekim 2013

Elam E Doğan, bir soruya yanıt verdi.

Şu anki eğitim sisteminde Fatih Projesi'nin önemi sizce nedir?

Proje güzel ancak bu projeyi gerçekleştirmeden önce öğretmenlerimizin bu projeye hazırlanması gerekiyor ve bence şu anda verilen eğitim yetersiz. Bizzat kendim şahidim eğitime gidip de sadece geçmiş olmak için gidildiğine... Sonrasında ise öğrenciler buna hazırlanmalı, bu proje hemen geçilebilecek bir proje değil ne yazık ki... Buna uygun değil ortam, uzun bir süreç istiyor ve bu süreç gerek yöneticiler gerek öğretmenler gerek öğrenciler tarafından desteklenmezse para israfından başka bir şey olmayacak ne yazık ki...
Ekim 2013

Gokhan İnce, bir soruya yanıt verdi.

Şu anki eğitim sisteminde Fatih Projesi'nin önemi sizce nedir?

Her gün bir proje çıkıyor... Bir de düzgün yürütebilseler çok güzel olacak... Ben bir türlü anlayamadım bu projeyi...
Ekim 2013

Hasan Yıldız, bir soruya yanıt verdi.

Şu anki eğitim sisteminde Fatih Projesi'nin önemi sizce nedir?

Eğer arkasında durulursa çok iyi olur. Ancak önemli olan donanım veya işletim sistemi değil. İçeriğinde bulunacak olan eğitim uygulamaları çok önemli. Bence bu proje eğitim sistemimizde bir kaç basamak ilerlememizi sağlayabilir. Ancak eğitim sisteminde çok fazla sorunlar var. Bunları başka bir konuda değerlendirmek gerekiyor.
Ekim 2013

Hamide Aydoğdu, bir soruya yanıt verdi.

Şu anki eğitim sisteminde Fatih Projesi'nin önemi sizce nedir?

Bence eğitim ve öğretim için daha iyi olacak. Projede anlatıldığına göre öğrencilere çok fazla kolaylık sağlanıyor. Mantıklı ve güzel bir proje.

0 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.