Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kavram

Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımdır. Kavramlar, soyuttur ve gerçek dünyada yoktur. Benzer olan fikirleri, insanları, olayları vs gruplandırmak için kullanılan bir sınıflamadır. Kavram yanılgıları ise, daha çok kişisel deneyimler sonucu oluşmuş, bilimsel gerçeklere ve düşüncelere aykırı, anlamlı öğrenmeyi engelliyici bilgilerdir.

Nisan 2014

Gökhan Biçer @Denizcigokhan

Birisi size sorduğunda anlatmakta zorlandığınız kavram(lar) var mı? Varsa neler?

Var, ahlak kavramını kendim de kavramış değilim anlatamam da. Tabii bunu dini bir kılıfa sokmadan demek istiyorum.
Nisan 2013

June @june

Sayı ile rakam arasındaki fark nedir?

En basit olarak matematikte rakam, sayıdan farklı, sayıyı yazmaya yarayan semboldür. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birer rakamdır. Bunların yan yana gelmesiyle de sayılar oluşur. Yani sayı, bir ve birden fazla rakamın birleşmesidir. 61, 55, 365, 1562, 48566952 gibi... 61 sayıdır, 6 ve 1 rakamıyla yazılır.
Önemli not: Her rakam bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam değildir.-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9 negatif sayılardır, rakam değillerdir.
Aralık 2011

Burhan Çetinkaya @Burhan

Kavram haritası nedir? Nasıl hazırlanır?

Öğretim Sistemi

Kavram haritası,
belli bir konu başlığı ve alt başlıklarıyla konudaki öğelerin akılda kalıcılığını sağlamak için hazırlanan grafiklerdir.
Öğrencilere hazırlatılması akılda kalıcılık için daha işlevsel olur.
Şubat 2011

Phiphenomenon @phiphenomenon

Teori ile kuram arasında bir fark var mıdır? Varsa nedir?

 Lütfen uçmayalım arkadaşlar. Teori ve kuram tamamen aynı şeylerdir. Teori Fransızca'dan dilimize girmiştir kuram ise Türkçe'dir. Yüce hamimiz TDK'da bunu tamamen desteklemektedir.

teori    Fr. théorie 

Kuram:Ç. Altan.

 Güncel Türkçe Sözlük teori    

Bir olay, bir yapı ya da düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, görüş; kuram.

 BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü 1969teori    

bk. kuram.

 BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007teori    nazariye 

(matematik)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963
kuram    

1. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi. 2. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü:H. Taner. 3. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori:S. Birsel.

 Güncel Türkçe Sözlük

kuram    theory  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu kuram    theory 

1. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları. 2. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.

 BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974kuram    theory 

(Yun. theoria, theorein = gözlemek, bakmak) : 1. Yarar sağlamayı ya da uygulamayı amaçlamayan salt bilgi. 2. Belli gerçekleri açıklama, yorumlama ya da belirleme biçiminde ortaya çıkan; olayları denenmemiş, yalnızca düşünce ile kurulmuş temeller üzerine oturtan, ama olaylara egemen olarak yeni olguları bulma yolunu gösteren bilimsel öğreti. 3. (Yeni bilim ve felsefede) Deneyle karşıtlık içinde, düşünce ile kazanılmış bilgi, belli olayların ilkelerden kalkarak bilimsel olarak açıklanması ve tek tek bilgilerin genel yasalar altında toplanması, kendilerinden her türlü yasalılığın ve tek tek olayların çıkarılabileceği ilkelere göre düzenlenmesi.

 BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975kuram    

nazariyye.

 BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966kuram    theory 

Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.

 BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981kuram    theory 

Maddenin bir sistem içindeki tüm özelliklerinin gözlem, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düzenlenmiş görüşler ve düşünceler topluluğu.

 BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007kuram    theory 

Belirli bir kavrama ilişkin kurallar, kendi içinde usbilimce geçerli bir kapalı dizge oluşturacak biçimde koyutlanan ve ardından kanıtlanan gerçekler.

 BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 1983kuram    theory 

Bir sonucu ilgilendiren düşüncelerin tümü, düşünce alanında kalan bilgi ve bu bilginin temel ve kuralları.

 BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü 1972kuram    theory, formalized theory, theory with logical formalization 

Geçerli bir mantıksal dizge ile bu dizgedeki mantıkça kapalı bir önerme kümesinden oluşan dizge. II Anl. biçimsel kuram. Krş.. ilksavlı kuram, yalınç eşitlik kuramı, kümeler kuramı, yalınç öbekler kuramı, biçimsel sayı kuramı, sözeden kuram, ilksavlandırılır kuram, temel mantıklı kuram, saptanır kuram, kuram genleşmesi, tek yapılı kuram.

 BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü 1976kuram    theory 

Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan, geçerlilik ve güvenilirliği bilimsel yöntemle saptanmış bir genel bilgi ve açıklama düzeni.

 BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975kuram    theory

Bilimsel bilgilerden türetilen ve gerçeklenmeye açık olmakla birlikte henüz gerçeklenmemiş olan bilgiler dizgesi, bk. kurmaca.

 BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981
Şubat 2011

Redeye @Redeye

Evrende "denge" nedir? Nirengi noktası ne yana düşer?

Nirengi noktalarının düştüğü belli bir yer yoktur. Yapılacak işe farklı datumlara göre hesaplamalar yapılır. Mesela ülkesel bazda hesaplamalar yapılacaksa yerel datumlar kullanılır.
Aralık 2010

Obama Barack @mandela

Özgürlük senin için neyi ifade eder?

triblexe çıkma ihitmalimin de olduğunu.
Aralık 2010

Cule Walk @cule

İyi ile kötü arasındaki en temel fark nedir?

Sözlük anlamı dışında iki etiket arasında bir fark yoktur.

5 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Hiyerarşi

1 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt