Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mali Müşavirlik

Meslekler

Mali Müşavirlik

Aralık 2015

Murat Yazici, bir soruya yanıt verdi.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olacak Maliye Bakanlığının e-tebligat uygulaması hakkında neler düşünüyorsunuz?

Uygulamanın fayda ve zararları tartışılır ve elbette söylenecek çok şey var. Benim değinmek istediğim konu ise meslektaşlarımı ilgilendiriyor. Formları doldururken asla şahsi mail ve telefon bilginizi girmeyiniz. Aksi halde işten ayrılsanız dahi sorumluluğunuz devam eder. Olası tebligat şahsi mailinize gelir ve bunu eski iş yeriniz dahi olsa bildirmezseniz sorumlu olursunuz. Şirket doğacak zararı sizden tahsil etmek için rücu edebilir. Konu hakkında daha fazla detay ektedir. Saygılarımla,

Murat YAZICI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


E-TEBLİGAT BAŞVURULARINDA BAĞIMLI ÇALIŞAN ( BİR İŞVERENE HİZMET AKDİ İLE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN) MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU

Değerli Meslektaşlarım,

Sizlere bilgilendirmek amacıyla Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu’muz tarafından hazırlanan çalışmayı görüşlerinize sunuyoruz.

Katkı getirmesi dileği ile,

Saygılarımla,
Dr. Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı

E-Tebligat sisteminde amaç, vergi dairelerince vergi kanunları uyarınca tebliği gereken evrakın, elektronik tebligat sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.

Bu nedenledir ki, elektronik tebligat dilekçelerinde istenen, muhataplara ait bilgilendirme tercihleri olan kısa mesaj ve e-posta adresleri bilgileridir.

Bağımlı olarak çalışan meslek mensupları, çeşitli nedenlerle muhataplar yerine kendi elektronik adreslerini (SMS-E-mail) başvurulara eklemeleri halinde gelecekte yaşanması muhtemel aşağıda belirtilen sorunlarla karşılaşabilirler.

1-Geçerli hukuki bir vekâletnameye sahip olmadan, kendi elektronik adreslerini yazmaları halinde doğabilecek bir hukuki işlemden, Borçlar Kanununun Temsilin Hükmü başlıklı 40.maddesine göre sorumlu tutulabilirler.
Borçlar Kanunu-Temsilin Hükmü- Madde 40: Yetkili bir temsilci tarafından bir başkası adına ve hesabına yapılan hukuki işlemin sonuçları, doğrudan doğruya temsil olanı bağlar. Temsilci, hukuki işlemi yaparken bu sıfatını bildirmezse, hukuki işlemin sonuçları kendisine ait olur.

2-Geçerli hukuki bir vekâletnameye sahip olunmasına rağmen, meslektaşın kendi elektronik adresine gelen bir tebligatı unutma, yanılma, farkında olmama, işi bırakma, mükellefin ortadan kaybolması, ihtilaf vb. sebeplerle muhatabına iletmemesi veya iletememesi durumunda,

a) Borçlar Kanununun Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkisi A) Sorumluluk başlıklı 49.maddesine göre mükellefler tarafından dava edilebilir.
Borçlar Kanunu- Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkisi-Sorumluluk-Madde: 49 : Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fille başkasına kasten zarar veren de bu zararı gidermekle yükümlüdür.

b) Vergi kanunları gereği üzerine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişi vergi mükellefi olduğundan, meslek mensubunun şahsi elektronik adresine gelen tebligat hakkında, meslek mensubunun kendisini bilgilendirmemesi nedeniyle zarara uğradığını iddia eden mükellef, uğradığı zararı Borçlar Kanunun 50,51 ve diğer maddelerine göre meslek mensubuna rücu edebilir.

c) E-Tebligat başvuru formuna, meslek mensubunun kendi şahsi elektronik adresini yazdığını ve buraya gelen bildirim hakkında kendisinin haberdar edilmediğini iddia eden ve bu konuda olası bir zarara uğrayan mükellef, meslek mensubu hakkında 3568 sayılı yasanın 47.maddesine dayanarak Türk Ceza Kanununun 257.maddesine göre görevi ihmal ve/veya görevi kötüye kullanma iddiasıyla dava açabilir.

Türk Ceza Kanunun 257.maddesinde

1-) “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2-) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. ”

Maddenin 1. Fıkrası “hareket etmek suretiyle” ifadesi ile bir hareketi, bir şeyi yapmayı tarif ettiğinden fiili bir suçu düzenlemektedir. Kamu görevlilerini görevlerinin gereklerine aykırı hareketleri ile işledikleri görevi kötüye kullanma suçlarından cezalandırmayı düzenlemektedir.

257. Maddenin 2. Fıkrası ise ihmali davranışla işlenen görevi kötüye kullanma suçlarını cezalandırmaktadır. Burada meslek sahipleri yaptıkları değil yapmadıkları veya geciktirdikleri mesleki görevleri ile kamuya veya kişilere verdikleri zararlardan ötürü cezalandırılmaktadırlar.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Meslek mensubunun kendi elektronik adresine gelen bilgilendirme mesajını herhangi bir sebeple mükellefe süresinde bildirememesi sonucu, mükellef, oluşacak hak kaybından dolayı zarar görmüşse meslek mensubunun Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesinin 2. Fıkrasına göre cezalandırılmasını talep edebilir.

Bağımlı veya serbest olarak çalışan tüm meslek mensuplarının dikkat etmesi gereken yukarıda belirtilen sorumluluklar dışında bağımlı olarak çalışan meslek mensupları aşağıdaki hususlara da ayrıca dikkat etmelidir.

Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre (Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması TTK madde 367-371- 629 ) yetkilendirilmiş iseniz ve/veya öngörülen niteliklere haiz bir kanuni vekaletnameniz varsa E-Tebligat başvurusunun meslek mensubu tarafından yapılması ve bilgilendirme tercihlerinde tüzel kişiliğin kontrolünde olan e-mail ve sms bilgilerinin girilmesi halinde bir sorunla karşılaşmamanız gerekir.

e-mail ve sms bilgisinden kastedilen, firmalar tarafından çalışanlara verilen tüzel kişiliğin kontrolünde olan ve kişinin şirketten ayrılması durumunda da tüzel kişiliğin kontrolünde kalan tüzel kişiliğe ait telefon gsm hatları ve tüzel kişi unvanı uzantılı mail adresleridir.

Ancak, yönerge ve vekaletname kapsamındaki yetki ve sorumluluğunuz altındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerektiği tabidir.

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı,

a) E-Tebligat başvuru formalarında meslek mensubunun değil, mükellefin elektronik bilgilendirme adreslerinin yazılması,

b) Kendi şahsi elektronik bilgilendirme adreslerini yazan meslektaşların da güncelleme yaparak sisteme mükellefin bilgilerini girmeleri,
Sistemin amacına uygun çalışmasını ve meslektaşların olası bir sorumluluktan kurtulmalarını sağlayacaktır.
Şubat 2015

Yıldız Macut, bir soruya yanıt verdi.

Nasıl Mali Müşavir olunur?

Once agir başli bi yalaka olup cevre yapman, sonra 1000 liralik sinavlara girmen icin paran olmasi lazim
Aralık 2014

Hakan Özerdem, bir soruya yanıt verdi.

Kendi yapmış olduğum birkaç ürünü, net üzerinden satışa sunmam için vergi levhasına ihtiyaç var mıdır? Ya da bu durum kanun dışı mıdır?

Cevapların bir kısmı "bence" görüşü ile verilmiş ancak bu tamamen yanlış yönlendirmeye yol açar.
Evet "bence" de, vergi düzenlemelerinde hata var ama vergiden muaf olarak bir ürünü yılda en fazla 2 kez, o da uzun aralıklı olarak satabilirsiniz.

Yani bir yıl içinde 2 ürün satmışsanız bile,
Bir ürünü iki kereden fazla satmışsanız bile,
Hatta bir ürünü iki kez, kısa aralıklarla satmışsanız bile vergi dairesinden sizi ziyaret edebilirler.

Ayrıca hesabınıza sürekli bir para yatması bile gerekli görüldüğü takdirde size soru sorulmasına yol açar.

Ve ekleyeyim, vergi cezaları hiç de yabana atılır cezalar değildir.
Eylül 2014

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Nasıl Mali Müşavir olunur?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak : -) bu kelimeyi aslında hiç sevmem yanlış anlaşılmasın sadece lirik olarak sevmiyorum. Sadece Mali Müşavirlik neye yetmiyor acaba. Tabii bunun da teknik sebepleri var ancak yetersiz ve gereksiz sebepler ayrıca soru ile ilgisi olmadığı için o bölüme girmeyeceğim.

Mali Müşavir olabilmek için öncelikle İİBF ve ya Hukuk Fakültesi mezunu olmanız gerekmektedir.
Yılda 3 defa yapılan Staja Giriş sınavından en az 60 puan not alıp 3 yıl bir meslek mensubu denetiminde ya da gözetiminde kesintisiz staj yapmalısınız. Staj süresince TESMER tarafından e-use denilen uzaktan eğitime tabii olursunuz ve 13 ayrı dersten e-sınav olursunuz, bu arada yanında staj yaptığınız meslek mensubu (üstad) size her yıl staj değerlendirme notu verir 100 üzerinden, 3 yıl sonunda bu kadar sınav yetmemiş gibi 8 dersten (7 idi bu sene 8'e çıktı 2015'te uygulanacak) yazılı yöntemi ile klasik bir sınava girersiniz. Bu dersler Finansal Muhasebe, Finansal Analiz, Maliyet Muhasebesi, Temel Hukuk, Vergi Mevzuatı, Meslek Hukuku ve Muhasebe Denetim ile bu sene eklenen SPK mevzuatıdır.

Bu derslerin geçme notu 50, ağırlıklı ortalaması 60 olmalıdır. 8 dersi verdiğinizde yaklaşık 6-15 bin TL gibi bir paranızın 3 yılda gittiğini görürsünüz.

Türkiye'de TUS dışında ki en zorlu süreçlerin başında Mali Müşavirlik staj ve sınav sistemi vardır. Staja giriş sınavında yüzde 7-10 ve yeterlilik sınavında yüzde 1-2 gibi bir başarı oranı vardır. Yeterlilikte tüm derslerin bir oturumda verilmesi yüzde 0.5 gibi bir orandır.

Staja Giriş ve Yeterlilik kursları sürece ek maliyet olmakla beraber sonuca çabuk ulaşmayı sağlıyor.

Ben hem staja giriş, hem yeterlilik sınavını ilk seferde vermiştim ama itiraf ediyorum çok ciddi ders çalıştım.

Çalışmazsanız asla başarılı olamazsınız. 2 dönemdir yeterlilik için özel kurs verdiğim 6 stajyer meslek mensubu oldu beni de çok mutlu ettiler, hepsi de meslek mensubu oldu ama inanın derslerimde kusuyorlardı artık çalışmaktan.
Eylül 2014

Kadir Aa, bir soruya yanıt verdi.

Nasıl Mali Müşavir olunur?

Mali müşavir olmak aslında zor bir süreç.

İlk önce SMMM hazırlık sınavını kazanmak gerekiyor.

Daha sonra 3 yıl staj yapman gerekiyor (Yüksek lisans veya odaların kursları bu süreyi azaltabiliyor).

Son olarak ta 2 gün sürecek ve toplamda 7 (yanlış hatırlamıyorsam) dersten sınava giriyorsun.

Bu kadar zorlu bir süreçte neden bu kadar çok mali müşavir piyasada var diye soracak olursan bunun da sebebi açık öğretim mezunu olup yapabilecek en iyi işlerden birisidir.
Ağustos 2014

Özge Küpeli,  yeni bir soru sordu.

Temmuz 2014

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Kendi yapmış olduğum birkaç ürünü, net üzerinden satışa sunmam için vergi levhasına ihtiyaç var mıdır? Ya da bu durum kanun dışı mıdır?

Bunu bir kaç başlıkta değerlendirmek lazım.
1. Ürün için sanayi aleti kullanılarak imalat yapıldımı misal evde makarna kesip satarsanız sorun yoktur. Ama eve makarna üretimi yapan bir hamur ve kesme makinasıaalırsanız tacir olursunuz.

2. Gelire sebep olan üretim müellif yani fikren üretilen bir malı misal şiir. Resim, yazılım eserleri,

3 arızi mi. Süreklilik arz ediyorm?

4 üretilen miktar parasal olarak kanunda belirtilen hadleri aşıyormu?

5 kanunda bahsi geçen zirai alet veya hayvan sayısı aşılıyormu?

6 başkaca ticari faaliyet varmı?

7 akraba bile olsa üretime katkı sağlayan veüüretimi çoğaltan kimse varmı?

8. Nihai ürün kıymetli mal, evrak mı ?

9 kendi bölgesinde ticari faaliyet algısı var mı.

VUK a göre temel olarak bunlara bakacağız yapılan iş ve işletme gereksinimi doğuruyor mu?
Temmuz 2014

Ahmet Akyıldız, bir soruya yanıt verdi.

Kendi yapmış olduğum birkaç ürünü, net üzerinden satışa sunmam için vergi levhasına ihtiyaç var mıdır? Ya da bu durum kanun dışı mıdır?

Gelir Vergisi Kanunundaki muafiyetle ilgili açıklamalardan benim anladığım, gelirin süreklilik arzetmesi yani Ticari bir kazanç maksadıyla yapılması gelir vergisi mükellefiyetini gerektirir. Bir ev eşyasını veya hobi amaçla yapılan bir ürünü satmak mantıkende anlaşılacağı gibi ticari faaliyet değildir. Ama bunu sürekli bir kazanç için yapmak söz konusu olursa ticari kazanç olur ve vergiye tabi olur. Yinede kesin emin olmak için Gelir idaresine danışabilirsiniz.
Kasım 2013

Kuzeymavi, bir soruya yanıt verdi.

Kendi yapmış olduğum birkaç ürünü, net üzerinden satışa sunmam için vergi levhasına ihtiyaç var mıdır? Ya da bu durum kanun dışı mıdır?

Aslında bu birkaç üründen elde edilen kazanç üzerinden vergi alınması kanunen mümkün ama iş hacmi düşük olucak muhtemelen yine sanıyorum ki el işi ürünler olucak bunlar makinesiz üretim. Siz üstelemezseniz kimse size niye vergisini ödemedin kardeşim demeyecektir diye düşünüyorum.
Aralık 2012

Ali Rahim Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Muhasebe defteri nedir? Nasıl tutulur?

A- DEFTERLER VE TASDİK ZAMANLARI
1-ANONİM ŞİRKETLER
Ticari Defterler
1- Yevmiye Defteri
2- Defter i Kebir
3- Envanter
4- Pay Defteri
5- Yönetim Kurulu Karar Defteri
6- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Tasdik Zamanları
İlk Açılış Tasdikleri: Ticari defterlerin tamamının kuruluşta ve kullanılmaya başlanmadan önce ilk açılış tasdikinin yapılması gerekir.
İzleyen Faaliyet Dönemlerindeki Açılış Tasdikleri: İlk açılış tasdikinin yapıldığı faaliyet dönemini izleyen faaliyet dönemlerinde ise, bu defterlerden yevmiye, defteri kebir, envanter ve yönetim kurulu karar defterinin, kullanılacakları faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar açılış tasdikinin yapılması gerekir.
Bir başka ifade ile hesap dönemi takvim yılı olanlar, bu defterlerin açılış tasdikini Aralık ayı sonuna kadar yaptırmaları gerekir.
Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunması kaydıyla, izleyen faaliyet dönemlerinde açılış tasdiki yapılmadan kullanılabilir.
Kapanış Tasdikleri: Yukarıdaki defterlerden yalnızca Yevmiye defteri ile Yönetim Kurulu Karar defterinin kapanış tasdiki yapılacaktır.
Bu defterlerin kapanış tasdiki, kullanıldığı hesap dönemini izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar yaptırılması gerekir.
Bir başka ifade ile hesap dönemi takvim yılı olanlar, bu defterlerin kapanış tasdikini Mart ayı sonuna kadar yaptırmalıdırlar.
Aynı Defterlerin İzleyen Faaliyet Döneminde de Kullanılmak İstenmesi Halinde Tasdik Zamanı
Eski Ticaret Kanunumuzda olduğu gibi yeni Ticaret Kanunumuzda da Pay Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterleri dışında bu konu düzenlenmemiştir.(TTK Md.64/3)
Tasdik Yenileme başlığı altında bu konu VUK’da düzenlenmiştir.
VUK’na göre de tutulması zorunlu defterler olan Yevmiye ve Envanter defterlerinin boş sayfalarını ertesi yılda da kullanmak isteyenler, hesap dönemini takip eden ilk ayın içinde bu defterleri tasdik ettirerek kullanabilirler.(VUK Md.221,222)
Bir başka ifade ile, hesap dönemi takvim yılı olanlar, bu defterlerin tasdikini Ocak ayı sonuna kadar yaptırmak zorundadırlar.
Buna göre, yeterli yaprağı bulunan Pay Defteri ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterleri açılış tasdiki yapılmadan, Yevmiye ve Envanter defteri ise hesap dönemini takip eden ilk ayın içinde tasdik ettirerek kullanılabilir.
Bu defterlerin dışında kalan defteri kebir ve yönetim kurulu karar defteri her dönem için yeniden temin edilerek açılış tasdikinin yapılması gerekir.

2-LİMİTED ŞİRKETLERİ
Bir fark dışında Anonim Şirketlerin tutacağı ticari defterler için yukarıda yapılan açıklamaların tamamı Limited Şirketler içinde geçerlidir.
Bu fark yalnızca, Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kurulu Karar Defteri nin yerine, Limited şirketlerde Müdürler Kurulu Karar Defteri tutulacak olmasıdır.
Her ne kadar Müdürler Kurulu Karar Defteri Kanunda tanımlanmamış olsa da, öngörülen kurul ve hukuki yapısı böyle bir defterin tutulmasını gerektirmektedir.
Eski TTK’ya göre tutulmakta olan Ortaklar Kurulu Karar Defteri , aynı hukuki mahiyete sahip olmadığı için Müdürler Kurulu Karar Defteri yerine kullanılamaz.
Bu defterin yeterli yaprağı bulunması halinde ayrıca açılış onayları yapılmadan bundan böyle Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri olarak kullanılabileceği kanaatindeyiz.
B-İŞLETME DEFTERİ
Ticaret Kanunumuz tacirlerin tutacağı defterleri ve tasdik zamanlarını düzenlemiştir. Bütün tacirler bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar.
Tacir sayılmayanlar ise VUK’nun defter tutmaya ilişkin hükümleri doğrultusunda defter tutmak zorundadırlar.
Buna göre; eskiden olduğu gibi VUK’da belirlenen sınırların içinde bulunan ve tacir sayılmayan esnaflar, İşletme defteri tutmaya devam edeceklerdir.
C-GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İLE MALİYE BAKANLIĞININ MÜŞTEREK OLARAK YAPACAĞI DÜZENLEME
fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir. Şeklindedir.
Bu tebliğe büyük ihtiyaç vardır. Dolayısıyla bu iki Bakanlık tarafından çıkarılacak müşterek tebliğin dikkatle takip edilmesi gerekir.
D-SONUÇ OLARAK
A) TİCARİ İŞLETMELERDE 2013 YILI İÇİN TASDİK EDİLMESİ ZORUNLU TİCARİ DEFTERLER
a) Ticaret Şirketleri (Anonim ve Limited Şirketler)
1- Yevmiye Defteri 2- Defteri Kebir 3- Envanter Defteri 4- Pay Defteri * 5- Yönetim Kurulu Karar Defteri(Ltd. Şirketler için, Müdürler Kurulu Karar Defteri) 6- Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri *Halen kullanılmakta olan Pay Defterinin yeterli yaprağı bulunması halinde 2013 yılı için açılış tasdiki yapılmadan kullanılabilir.

b) Ticaret Şirketleri Dışında Kalan Tacirler(Esnaf Ölçütünün Üstündeki Şahıs İşletmeleri)

1- Yevmiye Defteri 2- Defteri Kebir 3- Envanter Defteri

Defterlerini, genel hesap dönemine tabi olanlar 31 Aralık 2013 tarihi, özel hesap dönemine tabi olanlar ise tabi oldukları hesap döneminin son gününe kadar notere tasdik ettirmek zorundadırlar.
B- ESNAF ÖLÇÜTÜ İÇİNDE KALAN İŞLETMELER (TİCARET KANUNU KAPSAMI DIŞINDAKİLER)
VUK Hükümlerine Göre,
1)-Bilanço Esasına Göre Defter Tutacaklar; a)-Yevmiye Defteri b)-Defteri Kebir c)-Envanter 2)-İşletme Esasına Göre Defter Tutacaklar; İşletme Defteri 3)-Serbest Meslek Erbabı; Serbest Meslek Kazanç Defteri
Aralık 2012

Ferhat Toprak, bir soruya yanıt verdi.

Kendi yapmış olduğum birkaç ürünü, net üzerinden satışa sunmam için vergi levhasına ihtiyaç var mıdır? Ya da bu durum kanun dışı mıdır?

Hayır, net üzerinden satışta, eğer bir firma adını kullanarak satış yapmıyorsanız vergi levhası gerekmez ve kanuna aykırı değildir.
Eylül 2012

Alper Altuğ, bir soruya yanıt verdi.

Şirket Mali Tablosu nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmelidir?

Spor müsabakalarındaki skorbord tablosu gibi standart olaması gerekiyormuş diye biliyorum...
Mayıs 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Şirket Mali Tablosu nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmelidir?

Mali tablolar, resmi muhasebenin vazgeçilmez ve en güvenilir araçlarıdır.

2 çeşit mali tablo vardır.
  1. Bilanço
  2. Gelir tablosu
Bilanço ve gelir tablosu birlikte bir işletmenin cari dönem içerisindeki mali durumunu açıkça ortaya koyar.

Mali Tabloların hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar mesleki olarak çok fazladır. Ancak basitleştirecek olursak mali tabloları oluşturulurken genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve standartları ile denetleme standartlarına dikkat edilir.

Hem ilkeler, hem standartlar, hem de denetleme konuları başlı başına bir birinden ayrı ders konularıdır.

En derli toplu basit bilgi yi aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri / Vikipedia
(ufa.lt/x9nck4)
Mayıs 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Mali Müşavir seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

Fiyatına bakacaksınız öncelikle, mali müşavir olabilmek cidden zor ve emek isteyen bir süre. Üniversite dahil hayatınızın en az 7 yılı eğitimle ve sınavla geçiyor. Aşağı yukarı TUS'tan sonraki en zor sınav.

Şimdi bu kadar zor elde edilen bir ünvanın sahibi olan meslek mensubu oda fiyatlarının altında çalışıyorsa bu sizin ileride ciddi sorunlar yaşayacağınıza dair en önemli veridir. Ve asla muhasebe hizmetinden başka hizmet alamazsınız bu sebeple mali müşavirinizden.

Yani fiyat en önemli ayraçtır. Defter parasına müşavirlik hizmeti almayı düşünürken yarı yolda kalabilirsiniz....

ORMANDA DERLER Kİ. MALİ MÜŞAVİRİ DEĞİŞTİRMEK EŞ BOŞAMAKTAN KÖTÜDÜR.
:))
Daha fazla

44 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.