Bilmek istediğin her şeye ulaş

Medeni Usul Hukuku

Medeni usûl hukuku, Türk hukuk yargılama usulünü konu alan özel hukuk dalıdır. Medeni usûl (yargılama) hukuku, İcra ve İflas Hukuku ile aynı ana bilim dalında yer alır. Genel olarak mahkemelerde görülen yargılama ve işlerin ne şekilde yürütüleceğini konu alan medeni usûl hukukuna esas olarak 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kaynaklık eder. HMK’dan önce 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 1927 yılından beri birçok değişikliğe uğrayarak yürürlükte kalmıştı. Hukuk fakültelerinin üçüncü sınıfında okutulan medeni usul hukuku dersinin ana konu başlıkları şunlardır: Mahkemeler teşkilâtı Mahkemelerin yargı yetkisinin yer ve zaman bakımından sınırları Hâkimlik statüsü Hâkimlerin cezaî ve hukukî sorumluluğu Hâkimin davaya bakmaktan yasaklılığı ve reddi Mahkemelerin görevi Mahkemelerin yetkisi Dava şartları Davanın açılması Dava açılmasının sonuçları Davada kanunî temsil, belgelenmesi ve yargılamaya etkisi Dava çeşitleri Sübjektif ve objektif dava yığılması Davaya müdahale, davanın ihbarı ve cumhuriyet savcısının davada yer alması Davaya vekâlet Teminat Süreler, eski hâle getirme ve adlî tatil Kazaî tebligat Karşı dava Yargılamaya hâkim olan ilkeler Lâyihalar teatisi Ön inceleme İlk itirazlar İddia ve savunmanın genişletilmesi, değiştirilmesi yasağı ve istisnaları Dava da iradi taraf değişikliği yasağı ve istisnaları Tahkikat İspat ve deliller Senet, belge, delil başlangıcı, ikrar, yemin, tanık Bilirkişi incelemesi, keşif, isticvap, uzman görüşü Davayı sona erdiren taraf işlemleri Karar çeşitleri Soruşturmanın sona ermesi, sözlü yargılama ve hüküm Kesin hüküm, hükmün tashih ve tavzihi Basit yargılama usulüne tâbi davalarda yargılamanın aşamaları Yargılama giderleri, adlî yardım Kanun yolları, temyiz, tashihi karar, yargılamanın iadesi, istinaf Çekişmesiz yargı İhtiyatî tedbir ve delil tespiti Tahkim, arabuluculuk

Şubat 2015

İbrahim Ünal, bir soruya yanıt verdi.

Bazı yerlerde yeni medeni kanuna göre evli olanlar TAM EHLİYETLİ sayılır diyorlar. Doğru mudur?

TMK diyor ki :'Evlenme kişiyi ergin kılar ' Evlenme kişiyi yaş şartı gereltiren işlemler dışında ergin kılar. Erginliğin zaten üç türü var ; yasal erginlik, kazai(yargısal) ve evlenmeyle kazanılan erginlik. Yani 17 yaşında evlenen kişi evlilik sona erse veya butlan sebepleriyle iptal edilse bile ergin olur.Tam ehliyetin diğer şartları varsa (ayırt etme gücü ve kısıtlı olmama) bu denilen doğrudur .
Mayıs 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

1086 sayılı HUMK ile 6100 sayılı HMK, tahkim kurumu bakımından nasıl farklılıklar içermektedir?

1086 sayılı HUMK ile 6100 sayılı HMK arasında tahkim bahsinde, yetki incelemesi bakımından bir fark bulunmaktadır. 6100 sayılı HMK, hakem heyetinin yetkili veya yetkisi olduğunu kendisinin tayin etmesine izin vermiştir. Eğer hakem heyeti, kendisini yetkisiz bulur ve davayı reddederse, taraflar için kanun yolu açıktır. Ancak yetkili bulur ve davaya devam ederse, o aşamada kanun yoluna gidilemez ve nihai karar beklenir. Nihai karardan sonra, menfaati bulunan taraf kanun yoluna başvurabilecektir. 1086 sayılı HUMK ise yetki tayini konusunda hakem heyetine bir yetki vermemişti. Taraflar, heyetin yetkisiz olduğunu düşündüklerinde adli mahkemelere başvuruyorlardı. Kaybedeceğini anlayan taraf, bu şekilde bir başvuru yapıyor ve tahkim aşaması başlamadan bitiyordu. Zira mahkemedeki tespit çok uzun sürüyordu. Bu değişiklikler, kuşkusuz çok yerinde olmuştur.

5 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.