Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sanat Felsefesi

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Haziran 2015

Gizli Kullanıcı

Felsefeye hangi kitaplardan başlayabiliriz?

Felsefeye sembolik mantık öğrenilerek başlanır. Sembolik mantık sonrası ilk çağ felsefesi, yunan felsefesi, orta çağ felsefesi, aydınlanma çağı felsefesi şeklinde devam edin. Ders kitaplarından öğrendiğim için bunları anlatan kitap öneremiyorum. Bunlar başlangıç sonrasında daha derine yolculuk için filozofların eserlerini okumalısınız. Mesela 17. Yüzyıl felsefesini anlatan bir kitapta Descartes'a rastlarsınız fakat bu Descartes'ı artık bildiğiniz manasına gelmez. Bilmek için onun yöntemini çözmeniz gerekir bu da ancak onun eserlerini okumakla olur.
Ocak 2014

Gökhan Biçer @Denizcigokhan

Estetik nedir?

Estetik ( Antik Yunanca αἴσθησις AISTHESIS algı, duygu, duyum ) 19. Yy'a kadar algılanabilir güzelliğin, doğa ve sanattaki yasaların ve uyumun öğretisi olmuştur.
Günlük konuşmada estetik terimi genellikle güzel, zevkli ve çekici ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Bilimde ise terim insanların nesnelere karşı algısını etkileyen karar mekanizmalarını meydana getiren tüm özellikler paletini ifade eder.
Felsefede, sözcük genellikle farklı kullanılır. Estetik felsefede ya genel (sadece sanat değil) duyusal algının teorisi ya da felsefik bir (ya da hatta sosyolojik) sanat ya da tasarım teorisidir.

Bazı görüşlere (özellikle Immanuel Kant sonrası) göre ise estetik değerlendirme sadece öznel algıya bağlı "güzel" ya da "çirkin" şeklinde değil de nesnenin belli nesnel özelliklerine göre yapılmaktadır. Burada belirleyici olan daha çok nesnenin işlevi ve gerekliliğidir. Diğer (göstergebilimsel) estetik teorileri özellikle de sonuncusunun sadece özel işaret sistemleri bağlamında anlaşılabilir olduğunu vurgular. Özellikle ampirik araştırmalarda (deneysel psikoloji, ayrıca buna yakın birçok felsefe teorisinde) estetik kavramı altında (günlük konuşmada olduğu gibi) insanların nesneleri (sanatın da ötesinde) neye göre "güzel" ya da "çirkin" olarak değerlendirdikleri, hangi ampirik kriterlerle bu çeşit yargılara vardıkları incelenir. Anglo-sakson bölgesinde estetik kısmen daha çok bu son şekliyle anlaşılır. Yeni araştırmalarda estetik hem işlevsellik hem de algısal güzellik olarak ele alınmaktadır.

Kaynakça:de.wikipedia.org/wiki/%c3%84sthetik
Haziran 2012

Aykut Kardaş @unknow

Modern sanat nedir?

Bu sorunun cevabını verebilmek için aslında Modernizm'in içeriğine göz atmak gerekiyor.
Temel olarak Modernizm, geleneksel sanat, mimari ve hatta günlük yaşamın artık süresinin dolduğu ve tümden sorgulanarak yeni bir kültürün oluşturulması gerektiği fikriyle 19. yy sonlarında ortaya koyulmuş bir sanat, mimari ve felsefe akımıdır. 1970'lere kadar da devam etmiştir. Sanat penceresinden bakacak olursak, geleneksel sanatın sorgulanması ve endüstriyel evrimini tamamlamış insana hitap edecek şekilde yeniden yapılandırılması şeklinde özetleyebiliriz. Modern Sanatın, özellikle resimde, İzlenimcilik (Empresyonizm) akımıyla başladığı kabul edilir. Ressam artık dünyayı gördüğü şekilde temsil etmeyi bırakmış, temsil başlı başına bir sorunsala dönüşmüştür. Modernist akımda sanat da kendi kendini konu haline getirmiştir.
Bir küçük not: Ülkemizde "modern" kelimesi genellikle "çağdaş" kelimesi ile karıştırılır. Bu yüzden Modern Sanatı bir dönem olarak ele almamız gerektiği unutulmamalıdır.
Eylül 2012

Nurullah Garip @garipkhan

Sanat ve tasarım aynı şey midir?

Sanat eseri biriciktir (unique). Kuralları yoktur. İnsanın estetik duygusu ihtiyacını karşılar. Sanat, sanat içindir. Sanatçı bir sanat eseri yaratırken adeta mastürbasyon yapar, yani kendini tatmin eder. Bu yüzden sanat halk içindir diyenlere boş verin. (:


Diğer taraftan tasarım, tasarım için değildir. Tasarım; kullanım, işlev gibi amaçlara hizmet eder. Belli kuralları vardır. Bir ürün tasarımcısının tasarladığı şey onlarca, yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca adet üretilebilir. Ama neticede yine tasarımdır. Bir sanat eseri için böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu yüzden birbirinin aynı gibi görünen gravürlere bile seri numarası verilir sanatçı tarafından.


Fakat bunun yanında, bazı tasarımlar sanat eseri olarak sunulmuştur. En bilinen örnek, Marcel Duchamp'ın bir pisuvarı ters koyup, "çeşme (fountain)" adıyla sergilemesidir. Not: Bugün bu pisuvar nerede kimse bilmiyor.


Sanat16 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.