Bilmek istediğin her şeye ulaş

Serbest Muhasebeci

Meslekler

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Aralık 2014

Hakan Özerdem, bir soruya yanıt verdi.

Kendi yapmış olduğum birkaç ürünü, net üzerinden satışa sunmam için vergi levhasına ihtiyaç var mıdır? Ya da bu durum kanun dışı mıdır?

Cevapların bir kısmı "bence" görüşü ile verilmiş ancak bu tamamen yanlış yönlendirmeye yol açar.
Evet "bence" de, vergi düzenlemelerinde hata var ama vergiden muaf olarak bir ürünü yılda en fazla 2 kez, o da uzun aralıklı olarak satabilirsiniz.

Yani bir yıl içinde 2 ürün satmışsanız bile,
Bir ürünü iki kereden fazla satmışsanız bile,
Hatta bir ürünü iki kez, kısa aralıklarla satmışsanız bile vergi dairesinden sizi ziyaret edebilirler.

Ayrıca hesabınıza sürekli bir para yatması bile gerekli görüldüğü takdirde size soru sorulmasına yol açar.

Ve ekleyeyim, vergi cezaları hiç de yabana atılır cezalar değildir.
Kasım 2014

Doğan Ataman, bir soruya yanıt verdi.

Şirket muhasebesini bürosunda tutan, muhtasar, kdv beyannamesini vermeyen sonra da istifa dilekçesini sunan "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" için uygulanacak yaptırım nedir veya bunun için neler yapılabilir?

E-beyan verildiği için şirket ve mali müşavir arasında, sözleşme mutlaka yapılmıştır. Sisteme girilmiştir.
Sonuçlarla ilgili , önce vergi dairesi ve bağlı olunan ilin mali müşavirler odasıyla görüşün. Sonra bir avukatla. Haklı sebepleriniz varsa, zarar tazmini mümkündür. Mali müşaviriniz düzenli ücret ödenmemesi vb durumlarda bildirimi fesh edebilir. Detayları gittiğiniz kurumlarda bulacaksınız. Kolay gelsin.
Saygılarımla.
Eylül 2014

Mozambik_prensi  yeni bir  gönderide  bulundu.

6552 sayılı kanunun (Torba Yasa) vergi mükelleflerine getirdikleri

 • Uzun süredir gündemi meşgul eden torba yasa yürürlüğe girdi. Vergi mükellefleri için bu yasanın getirdiklerini kısaca şu şekilde.
 • 6552 sayılı kanunla yasalaşan vergi yapılandırması beklentileri karşılamadı. 2011 yılındaki 6111 sayılı kanunla gelen yapılandırmadan ufak ama çok önemli ayrıntılar yer almakta.
 • -30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),
 • - 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
 • -30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.
 • -Bu kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği hâlde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep edilemez.
 • Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.
 • Bu kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır. Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

 • Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
 • a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
 • b) (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
 • c) Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.
Ağustos 2014

Doğan Ataman, bir soruya yanıt verdi.

Defteri Kebir (Örneklerle) bu konu hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

Gereksiz bir defter. Elle muhasebe kayıtları tutulmadığına göre kaldırılması gereken defter. Bunun yerine muavin kullanır herkes.
Bir nevi hesap özeti defteridir. Hiçbir incelemede bakılmayan resmi defter.
Temmuz 2014

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Kendi yapmış olduğum birkaç ürünü, net üzerinden satışa sunmam için vergi levhasına ihtiyaç var mıdır? Ya da bu durum kanun dışı mıdır?

Bunu bir kaç başlıkta değerlendirmek lazım.
1. Ürün için sanayi aleti kullanılarak imalat yapıldımı misal evde makarna kesip satarsanız sorun yoktur. Ama eve makarna üretimi yapan bir hamur ve kesme makinasıaalırsanız tacir olursunuz.

2. Gelire sebep olan üretim müellif yani fikren üretilen bir malı misal şiir. Resim, yazılım eserleri,

3 arızi mi. Süreklilik arz ediyorm?

4 üretilen miktar parasal olarak kanunda belirtilen hadleri aşıyormu?

5 kanunda bahsi geçen zirai alet veya hayvan sayısı aşılıyormu?

6 başkaca ticari faaliyet varmı?

7 akraba bile olsa üretime katkı sağlayan veüüretimi çoğaltan kimse varmı?

8. Nihai ürün kıymetli mal, evrak mı ?

9 kendi bölgesinde ticari faaliyet algısı var mı.

VUK a göre temel olarak bunlara bakacağız yapılan iş ve işletme gereksinimi doğuruyor mu?
Temmuz 2014

Ahmet Akyıldız, bir soruya yanıt verdi.

Kendi yapmış olduğum birkaç ürünü, net üzerinden satışa sunmam için vergi levhasına ihtiyaç var mıdır? Ya da bu durum kanun dışı mıdır?

Gelir Vergisi Kanunundaki muafiyetle ilgili açıklamalardan benim anladığım, gelirin süreklilik arzetmesi yani Ticari bir kazanç maksadıyla yapılması gelir vergisi mükellefiyetini gerektirir. Bir ev eşyasını veya hobi amaçla yapılan bir ürünü satmak mantıkende anlaşılacağı gibi ticari faaliyet değildir. Ama bunu sürekli bir kazanç için yapmak söz konusu olursa ticari kazanç olur ve vergiye tabi olur. Yinede kesin emin olmak için Gelir idaresine danışabilirsiniz.
Haziran 2014

İmran Çukadar, bir soruya yanıt verdi.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezun olan bir kişi hangi iş imkanlarına sahiptir?

Ben de Muhasebe ve Vergi Uyg. Bölümü mezunuyum ve bir içmesuyu birliğinde çalışıyorum. Muhasebe mesleği ölmez bir meslek olup devletin gelirlerinin bir kısmı muhasebecilerin elinden geçer. Bütün şirketler, kurumlar daha doğrusu para kazanan veya para ile işi olan tüm kişi ve kurumlar muhasebeci çalıştırmak veya muhasebeci ile çalışmak zorundadır. Muhasebecilik bölümünü bitirmek illaki o mesleği yapmak anlamına gelmemeli. Sevmiyor olabilirsiniz ve devletin açtığı sınavlara girerek herhangi bir kurumda farklı bir işte de çalışabilirsiniz.
Haziran 2014

Oktay Doğu, bir soruya yanıt verdi.

Şahıstan kiralanmış işyerinin 5.000 TL ve üzeri kirası, aylık BA formlarında bildirilmesi gerekir mi?

Şahıs yada tüzel kişilik her ne olursa olsun kiralanmış işyerinin 5000 tl ve üzeri olan kirası aylık Ba formlarında bildirilmesi gerekmektedir.

111 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.