Bilmek istediğin her şeye ulaş

SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) Ağı ile ilgili ilk açıklamayı siz girin.

Mart 2012

Tuba @TUBAYAYLA

19 Kasım 2011 SMMM staj başlatma sınavını kazandım. 1 Ocak 2012 itibariyle stajyerim. Kurulum ve destek cd'si gönderilecek dediler cd felan yok. Konu hakkında bilgisi olan var mı ?

Öncelikle hayırlı olsun ve tebrik ederim. belki de Türkiyede ki en kaotik sınavlardan birisini kazanmışsın.

Bu konuda sana verebileceğim bir çok bilgi olmakla beraber öncelikle sorundan başlayayım.

Hala cd ler gelmediyse Mayız ayı sonu  gibi bahsettiğin cd lere kavuşursun daha erken gelme ihtimali de var daha geç te. 

eski yönetmelklere göre cd ler çok önemliydi misal sadece bir makinaya kurulur ve sadece orada ara sınavlara girerdin. şimdi türmob ve tesmer bu sistemi değiştirdi. 

artık gelecek olan cd ler sadece makinana kullanıcı dostu bir ara yüz ekleyecek bu arayüz seni  suse.tesmer.org.tr/ ve teosweb.tesmer.org.tr/ adreslerine yönlendirecek yani bu cd.ler olmasa bile bu adresleri yazarak aslında her makinadan kendi sınav sistemine ve özlük bilgilerine girebilirsin. 

biliyorsun artık 3 yıllık bir stajdan sonra  son derece ciddi bir yeterlilik sınavına gireceksin. önemli olan bu sınav, tesmer de seni bu sınava kadar online olarak staj sınavlarına alacak bu sınavların zorluk derecesi yeterliliğe göre çok daha kolay.

sonuç olarak cd ler konusunda sabırsızlık gösterme beklediğin kadar önemli şeyler değil, geç yada erken olması inan o kadar önemsiz bir konu ki. staja giriş sınavını kazanmış birisi olarak cd eğitimleri ve online sınavlar sana çerez gibi gelecek.

daha detaylı soruarın varsa cevaplayabilirim.

Kasım 2014

Nazende @nazende

Şirket muhasebesini bürosunda tutan, muhtasar, kdv beyannamesini vermeyen sonra da istifa dilekçesini sunan "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" için uygulanacak yaptırım nedir veya bunun için neler yapılabilir?

E-beyan verildiği için şirket ve mali müşavir arasında, sözleşme mutlaka yapılmıştır. Sisteme girilmiştir.
Sonuçlarla ilgili , önce vergi dairesi ve bağlı olunan ilin mali müşavirler odasıyla görüşün. Sonra bir avukatla. Haklı sebepleriniz varsa, zarar tazmini mümkündür. Mali müşaviriniz düzenli ücret ödenmemesi vb durumlarda bildirimi fesh edebilir. Detayları gittiğiniz kurumlarda bulacaksınız. Kolay gelsin.
Saygılarımla.
Haziran 2014

Zehra Sever @zehrasever

Ticari Alacak Sigorta Prim Ödemeleri gider yazılabilir mi?

Muhasebe alanında uzman değilim ama bu konuda şöyle biliyorum; Primin gider olarak kabul edilebilmesi için, ilgili kuruma fiili ödemenin yapılmış olması yeterli. Ödeme yapıldığı tarihte gider yazılabilior.
Mayıs 2014

Zehra Sever @zehrasever

Şahıstan kiralanmış işyerinin 5.000 TL ve üzeri kirası, aylık BA formlarında bildirilmesi gerekir mi?

Şahıstan kiralanmış işyeri kira bedelleri BA formunda bildirilmemektedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 396)'ne göre

1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler

1.2. 1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

1.2. 2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) " ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) " nun Tablo II alanında bildirilecektir.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır.

1.2. 3. Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.

1.2. 4. Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır.

Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır.

1.2. 5. Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

1.2. 6. Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

1.2. 7. Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

Mayıs 2014

Unluckypod @unluckypod

Limited şirket kapanışının maliyeti takriben ne kadardır?

Ekstra işlemler yoksa Tasfiyeye giriş harcı yaklaşık 700-750 TL arası, noter ücreti vs eklenince 1000 TL civarı olur. Ticaret Odasına borcu bulunanlar bunu da öderler. Çok büyük bir şirket değilse tek tasfiye memuru yeterlidir. Aynı şekilde tasfiye sonu tescil masrafları vardır ona da yaklaşık 200 TL diyelim. Bunlara artı olarak bir mali müşavirden danışmanlık alıyorsak tasfiye işlemleri için bir de bunun hizmet bedelini ödeyeceğiz ki bu rakam değişken olabilir. Ortalama bir şirket için aşağı yukarı bu rakamları verebiliriz.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı

Kat karşılığı inşaat işlerinin KDV, GV, KV, tapu harçları ve sözleşmeleri hakkında nereden bilgi alabilirim?

Kat karşılığı olarak değilde inşaat işi olarak bakalım olaya, GV açısından gerçek kişi KV açısından ise tüzel kişilik olarak değerlendirmesi ayrı ayrı yapılır, arsa sahibi gerçek kişi ise kat karşılığı verdiği arsmasından edindiği daireler için ayrıca bir GV vermez belediyeye emlak vergisi öder. Birden fazla dairesini tekerrür edecek şekilde sattığında, tapuda kayıtlı bedel üzerinde sattığında takvim yılı içerisinde yaptığı her satışın safi tutarı üzerinden GV mükellefiyeti doğar. Tüzel kişilik için ise durum daha farklıdır bu sefer KV kanununa bakılır KV mükellefleri aktiflerine kayıtlı gayrımenkul satışlarını bu işi yapmak kaydı ile gelir olarak kaydeder. Hem KDV açısından hem de KV açısından mükellef olurlar. İnşaata ait giderler, amortismanlar vesaire maliyetler inşaatın bittiği yıl itibarı ile muhasebeleştirilir. İnşaatı üstlenen firma yaptığı daireleri kullanmak amacıyla aktifine alırsa maliyet, şahsi kullanımına alırsa satış bedeli üzerinden muhasebeleştirilir.

Soru çok genel bu sebeple vergisel açıdan değerlendirilmesi için daha fazla detay lazım bu sebeple hatalı bir bilgi vermek istemem. Konuyu tüm detayları ile anlatacağınız bir mali müşavirden bilgi almanızı tavsiye ederim.

Genel olarak yıllara sari inşaat ve onarım işlerinin vergi boyutu detay bilgiler sebebi ile karmaşık bir süreçtir.
Mayıs 2014

Ferudun Çınar @feruduncinar

'Katma değer vergisi genel uygulama tebliği' hakkında düşünceleriniz nedir?

Daha önceki tebliğlerde konu be olay ayrımı vardı genel bir tebliğ olması iyi olmuş 3065 sayılı kanun nasıl uygulanacağında esasen büyük sorunlar yaşanmıyordu zaten buna rağmen teslim ve beyan arasındaki uyumsuzluk vergi dairesince kolayca vergi kaçakçılığı olarak yorumlanabiliyordu açıklanmasıda olumlu, gerçi bu sorun dairede çözülebilir birşeydi. Elektronik beyanlara yasal zemin ve açıklama getirilmesi de olumlu, melik arkadaşın değindiği iade konusunda açıklama daha uzun olsa iyiydi çünkü bu tebliği ençok kdv iadesi alan işletmeler bekledi . Sonuçta 3065 in nasıl uygulanacağını gösteren bir tebliğ kanunun anlaşılması için el altında bulundurulacak illaki. Kanunları tebliğler ile idare etmeye çalışan kaç ülke vardır gelişmiş ülkelerden asıl sorun bu. Bir kaç vergi denetmeni, daire başkanı oturup yazıyor ve kanun sanılıyor.

Bilinen ve uygulanan işleyişin tarifi olarak değerlendirilmelidir.
Kasım 2012

Ibrahim Köprülü @ibrahimcan

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staja başlama sınavına çalışma programı nasıl olmalıdır? Hangi kaynaklardan nasıl çalışılmalıdır?

Türkiye de ki zorluk derecesi yüksek sınavlardan birisi budur.

çünkü staja başlama yı kazanmanız yetmez ara sınavlar ve bir de bitirme sınavı vardır. Sanırım Birinci sırada TUS ikinci sıra da da SMMM sınavı vardır. ve bu süreçte bilfiil 3 yıl staj yama zorunluluğu vardır.


Başlama için 3 aylık bir kamp dönemi yeterlidir. imkanlar müsait ise ankara ve istanbul için Murat eğitim kurumları ve Deha dersaneleri bu konuda uzmanlar, ek olarak hiç bir dokümana gerek yok . ama özellikle maliyet muhasebesi ve genel muhasebe konularında üniveristede iyiyseniz ve konuları tam anlayarak bu dersanelerin yardımcı kitaplarını alarak ta kazanabilirsiniz. size bu konuda tavsiyem toplam da 5000 soru çözmeden ve geçmiş tüm yılların sorularını hatim etmeden kazanmanız oldukça zor. bir kopya daha vereyim SMMM staja başlama sınavında şıklar eşit dağılır tıpkı AÖF gibi. yani cevap anahtarınızda a.b.c.d.e şıkları eşit sayıda dır. iyi çalıştıysanız ve bu bilgiyi de sınavda kullanırsanız %100 kazanırsınız. BAŞARILAR.

6 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.