Bilmek istediğin her şeye ulaş

Suç

Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan davranış. Hukuki anlamda suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir. Suçu gerçekleştiren kişiye suçlu denir. Hukuki anlamda bir kimsenin suçlu kabul edilebilmesi için suçun o kimse tarafından işlendiğinin hukuki süreçler sonucunda ispatlanması gerekir.

Ocak 2016

Hypatia Hypatia @hypatiahypatia

Ülkemiz mahkemelerinde mobbing ne kadar ciddiye alınmaktadır? Mobbing ile direkt ilgili olan kanunlar var mıdır?

Ülkemizde mobbing hala tam olarak anlaşılmış değildir. Fakat uluslararası mevzuatla birlikte paralel olarak ülkemizde de yasal düzenlemeler yapılmıştır. 2011 yılında yayınlanan "İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi’ne İlişkin Başbakanlık Genelgesi", bu konuda genel bir yükümlülük oluşturmakta, işyerlerinde alınması gereken önlemlere ve düzenlemelere ilişkin iyi bir rehber özelliği
taşımaktadır. Yayınlanan genelde mobbingle ilgili direkt yapılan bir düzenlemedir. Bu genelgede:
 • "İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemler alacaktır",
 • ""Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır",
 • "Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir",
 • "Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanacaktır",
 • "Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" kurulacaktır",
 • "Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede sonuçlandıracaktır",
 • "Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir",
 • "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar, işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir", düzenlemelerine yer verilmiştir.
Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Yeni Borçlar Kanunu'nun 417. Maddesi; "İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür" hükmü ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Devlet Memurları Kanunu'nun 10. Maddesi; “…Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır. ” hükmü dolaylı olarak yapılmış düzenlemelerdir.
Mayıs 2014

Salih Atıcılar Msa @msalihaticilar

Her gün duymaya alıştığımız "çocuk istismarı" haberlerinden kurtulmak için, ailelerin bilinçlenmesi için neler yapılmalıdır? Fikirleriniz nelerdir?

Devletin halkın yararına vermesi gereken bir hizmetten bahsediyoruz. Devletin bu işe önem verip çocuk istismarcılarına gereken cezaları vermesi gerekiyor. Ne yazık 15 kişi 14 yaşında bir kıza toplu tecavüz edip beraat edebiliyorlar. Bazı devlet büyüklerimiz zaten çocuk tacizi denebilecek yaşlarda kızlarla evlenmişler ve hala baştalar. Aile bakanı tüm bu tacizlere karşı çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin diyor. Zihniyet de baştan en tabana kadar yayılmış durumda ve daha da yayılıyor. Suça karşı hukukun işletilmediği bir ülkede ne yazık ki ailelerin de yapabileceği çok bir şey yok. Çocuk sonuçta okula da gidecek sokakta da oynayacak. Evet sanırım aile bakancığının dediği gibi çocuklara çığlık atmayı öğretmek en doğrusu. Daha da doğrusu var tabii aklımda ama imkansız gibi bir şey. Bu zihniyeti başımızdan atmanın bir yolunu bulmalıyız... .
Nisan 2014

Gizli Kullanıcı

Sizce insanları suç işlemeye iten sebepler nelerdir?

Göreceli bir soru.Suç değişkenlik gösteren bir şey. Bu eylemin çeşitleri ve nedenleri var.Ancak birkaç ana başlıkta genelleme yapacak olursam. 1. Sebep ekonomiktir.Toplumdaki şidddetin çıkmazlığın anlaşmazlığın kendini gerçekleştiremenin ortak noktasında geçim sorunu bulunmaktadır. Dikkat ederseniz 1. Sebep olarak eğitim demiyorum. Çünkü iyi bir eğitim almanın da anahtarı ekonomiye bağlı.2.sebep olarak da eğitim kaynaklı derim. Bilinci düşük toplumlarda suç oranı yüksektir.
Mart 2014

Gizli Kullanıcı

Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?

 • Irza tasaddi(tecavüze kalkışma)
 • Sarkıntılık yapmak
 • Fuhuşa tahrik etmek
 • İnsan kaçırmak
 • Zimmet ve irtikap(rüşvet)
 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık, sahtekarlık
 • Yalancı tanıklık, yalan yere yemin etmek
 • İnancı kötüye kullanmak
Mart 2014

Gizli Kullanıcı

Yüz kızartıcı suç işlemek memur olmayı engeller mi?

. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin 5. Bendinde suç ve cezalar olmak üzere ikili bir ayrım yapılmıştır. Konuya ilişkin madde hükmü aşağıdaki şekildedir: (Değişik: 29.11.1984- KHK 243/4 md. ; 11.9.1987- KHK 276/12 md. ; aynen kabul: 24.2.1988- 3409/12 md. ; 10.1.1991- 3697/1 md.) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak memuriyeti engeller.
Yukarıdaki suçlardan dolayı bir gün dahi ceza alnıması halinde kişi memur olamaz veya memur ise görevine son verilir. Bu suçlarda tecil olup olmaması önemli değildir. Bu nedenle bu suçlardan dolayı da ceza alan veya cezası ertelenenler, memur değil ise memur olamaz, eğer memur ise memuriyetine son verilir. Örneğin zimmet suçundan mahkum olma halinde alınan ceza ertelenirse dahi kişi memur olamaz veya veya memur ise görevine son verilir.

Şubat 2014

Şenol Deniz Ikizer @senolikizer

Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler hangileridir?

Rusya, Hong Kong, Çin, Tayland ve Panama'nın yanında yanılmıyorsam Kıbrıs Rum Kesmi de suçlu iadesi yapmıyor.
Ocak 2014

Şaman @chamacon

T.C. yasalarına göre emniyetin ifadeye çağırdığı bir kişi bunu kaç gün erteleyebilir?

Bu sorunun güncel cevabı kimin oğlu olduğunuza göre değişir adınız bülal ise sıkıntı yok.
Ocak 2014

Yaşar @yasar

25 ay hapis cezaları paraya dönüşür mü?

Adli paraya dönüştürülen ceza süresinin üst sınırı 5 yıldır. 5 yıla kadar dönüştürülebilir
Ocak 2014

Fatma Yıldızhan @sosyologca

Suçun sebebi nedir? İnsan neden suç işler?

Araştırmalar gösteriyor ki suça eğilimi olan insanlar çoğunlukla ya çok serbest yetişmiş ya da çocukluğundaki travmatik olaylar dolayısıyla suça eğilim kazanmıştır. Örneğin genellikle seri katiller ya akıl sağlığı tam yerinde olmayan , psikolojisi bozuk insanlar ya da rahatı ve refahı yerinde olan insanlardır. Hatta zengin ve görünüşte mutlu seri katiller filmlere bile konu olmuştur. Bunin altındaki temel sebepler arayış ve bazı duyguları tatmindir.
Aralık 2013

Erol Sağlam @erolsaglam

Neden suça yönelik davranışlar kişiye daha cazip görünür?

En başından beri yasak olan şeyler daha cezbedici olmuştur da ondan.
Ekim 2013

Redeye @Redeye

Bazı insanların tamamen biyolojik nedenlerden dolayı suç işlediğini kabul edersek, onları buna rağmen cezalandırmak doğru olur mu?

Biyolojik nedenlerin ne olduğuna bağlı. insan düşünecek, yorumlayacak, zorluklara dayanacak özelliklere sahip, bu da onu doğadaki diğer canlılardan ayırır. buradaki biyolojik neden yeme içme gibi ihtiyaçlardan eşini korumak istemesi gibi sebeplerse bunlar insan için biyolojik bir neden olarak görülemez çünkü insan bu tarz sorunları çözebilecek kapasitededir. fakat genetik olarak bir rahatsızlık olabilir, doğuştan gelen psikolojik rahatsızlıklar olabilir bu tarz durumlarda cezalandırmak doğru olmaz tersine bu insanları koruyup yaşam kalitelerini artırarak onları zararsız hale getirmek daha doğru olur.
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı

Başbakanın mitinglerde bazı sanatçıları hedef olarak göstermesi bir suç oluşturur mu?

Bir sanatçının ismini kullanarak hitap etmesi suç oluşturabilir. Ancak genel olarak sanatçıları hedef göstermesi belirli durumlarda suç teşkil etmez.
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı

Teklif edilen rüşvetin geri çevrilmesi sonucu ne olur?

Rüşvet, yapısı gereği iki taraflı bir suçtur. Yani hem rüşvet teklif eden hem de bunu kabul eden cezalandırılır. Aralarında anlaşma yapıldıktan sonra suç tamamlanır. Yani menfaatler sağlanmasa dahi suç tamamlanmıştır. Bir taraf rüşvet teklif edip diğerinin de bunu çevirdiği bir durum olabilir. Bu durumda tabii ki reddeden için bu suç oluşmaz. Teklif halinde ise suç tamamlanmamıştır. Ancak yine de teklif eden açısından suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunacaktır. Suç tanımında yer alan bu durum, polisin faili yakalamak adına sık sık tahrikçi ajan çalışması yapmasını sağlamaktadır.
Mayıs 2013

Gizli Kullanıcı

Nisan 2013

Halil Ertekin @halilertekin

Denetimli serbestlik nedir? Kimlere verilir?

Denetimli Serbestlik;
 • Ceza yargılamasının parçası ve bir ceza infaz yöntemidir.
 • Sosyal anlamda denetimli serbestlikte, kişinin ıslahı ve topluma kazandırılması esastır.
 • Türk hukuk sisteminde denetimli serbestlik; kişinin işlediği bir suç nedeniyle tutuklanması ya da mahkemece hakkında mahkumiyet kararı verilmesi sonucunda cezaevine girmesi yerine, cezasını toplum içerisinde gözetim ve denetim altında çekmesini ifade eder.
 • Alternatif bir infaz sistemidir.
 • Şüpheli, sanık veya hükümlüler hapsin alternatifi olan bu sistemde, şarta bağlı olarak serbest bırakılmakta ve kendilerine bir takım yükümlülükler getirilmektedir.

Hakim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler. Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu salıvermeye ilişkin hükümler uygulanır. Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir" denmiştir. Ancak, denetim süresini belirleme ve gerektiğinde uzatma görevi, hükmü veren mahkemeye değil, hükümlünün infaz aşamasındaki davranışlarını da değerlendirerek koşullu salıverme ile ilgili kararı verecek olan mahkemeye aittir.
Daha fazla

31 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.