Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türk Ticaret Kanunu

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Ocak 2018

Gökhan Çancılar, bir soruya yanıt verdi.

İTO'nun her firmaya web sayfası projesi hakkında nereden bilgi edinebiliriz?

Valla bu geyik en az 7-8 senedir var. Web geliştirici olduğum için özellikle ilk dönemlerde "parayı buldunuz" tarzı söylemlerle karşılaşıyordum. Şuan hala ne durumda olduğu hakkında bilgim bile yok. Ki olsa bile buna firmalar hazır altyapılar ile cevap verip talebi karşılayacaktır.
Aralık 2017

Hızır Can, bir soruya yanıt verdi.

İTO'nun her firmaya web sayfası projesi hakkında nereden bilgi edinebiliriz?

Malesef İTO'nun şu an için böyle bir projesi yok.
Ocak 2017

Gizem Kahraman, bir soruya yanıt verdi.

Anonim şirket nasıl kurulur?

Anonim şirket, bir sermaye şirketi türüdür ve şahıs şirketi kuruluşuna göre daha maliyetli ve zordur.Anonim şirket kuruluş işlemleri için en az 1 ortak ve 50.000 TL sermaye gereklidir.
Detaylı bilgi ve evrak örnekleri:
ofispaneli.com/kaynaklar/anonim-sirket-.. .
Aralık 2013

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Anonim şirket nasıl kurulur?

Mayıs 2013'de kendi A. Ş. 'mi kurdum, kendi yaptıklarımı anlatayım:Halka arz edilmeyen A. Ş. İçin
  • Önce bir muhasebeci bulunmalı
  • Tek ortak (yani sadece kendiniz) yeterli
  • Muhasebecinizin alacağı geçici vergi numarasıyla herhangi bir bankada bir şirket hesabı açmak zorunlu
  • Şirket için ofis olarak döşenmiş bir adres zorunlu (kontrole geliyorlar, şirketi görmek istiyorlar)
  • 12500TL bankada şirket kurulumu tamamlanana kadar bloke ediliyor
  • Ziraat Bankası Tüketicinin Korunması hesabına esas sermayenin %0, 1'inin yatırılması gerekli
  • Kurulum masrafları yaklaşık 1000TL
Kalanını muhasebeciniz zırt pırt gereken imzanız nedeniyle kısmen sizin refakatinizde halledebiliyor.
Aralık 2013

Kuzeymavi, bir soruya yanıt verdi.

Anonim şirket nasıl kurulur?

En az beş ortaktı eskiden ama yeni TTK da tek pay sahibi olabilir diyor, 50.000 TL sermaye, şirket ana sözleşmesi, imza sirküleri A. Ş. Kurmak için gerekli en temel elemanlar. Ortakların sermaye taahhüdlerinden ve sözleşmeden sonra ticaret sicili gazetesi'nde şirket ilan edildiğinde kuruluş işlemi tamamlanmış oluyor
Kasım 2013

Tuna Do, bir soruya yanıt verdi.

Limited şirketi nasıl kurulur?


A) Kavram
MADDE 573- (1) Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.
(2) Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
(3) Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.
B) Ortakların sayısı
MADDE 574- (1) Ortakların sayısı elliyi aşamaz.
(2) Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir.
(3) Şirket, tek ortağının kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemez.
C) Şirket sözleşmesi
I - Şekil
MADDE 575- (1) Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır.
II - İçerik
1. Zorunlu kayıtlar
MADDE 576- (1) Şirket sözleşmesinde aşağıdaki kayıtların açıkça yer alması gereklidir:
a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer.
b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu.
c) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları.
d) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları.
e) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.
2. Şirket sözleşmesinde öngörülmeleri şartıyla bağlayıcı olan hükümler
MADDE 577- (1) Aşağıdaki kayıtlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde bağlayıcı hükümlerdir:
a) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrılan düzenlemeler.
b) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınması.
c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümler.
f) Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası hükümleri.
g) Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler.
h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler.
ı) Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler.
i) Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri.
j) Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler.
k) Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı.
l) Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler.
m) Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler.
3. Ayni sermaye, ayni devralmalar ve özel menfaatler
MADDE 578- (1) Ayni sermaye, ayınların veya işletmelerin devralınması ve özel menfaatler hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır.
4. Emredici hükümler
MADDE 579- (1) Şirket sözleşmesi, bu Kanunun limited şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak kanunda buna açıkça cevaz verilmişse sapabilir. Diğer kanunların öngörülmesine izin verdiği tamamlayıcı nitelikteki şirket sözleşmesi hükümleri, o kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğururlar.
D) Sermaye
I - En az tutar
MADDE 580- (1) Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır.
(2) Bu maddede yazılı en az tutar, Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir.
II - Ayni sermaye
MADDE 581- (1) Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.
(2) 127 nci madde hükmü saklıdır.
III - Mal bedelleri ve kurucu menfaatleri
MADDE 582- (1) Kurucular tarafından, kurulmakta bulunan şirketle ilgili olarak, şirket hesabına alınan malların bedelleri ile şirketin kurulmasında hizmeti geçenlere tanınan menfaatler şirket sözleşmesine yazılır.
(2) 128 inci madde hükmü saklıdır.
E) Esas sermaye payları
MADDE 583- (1) Şirket sözleşmesinde esas sermaye paylarının itibarî değerleri en az yirmibeş Türk Lirası olarak belirlenebilir. Şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla bu değerin altına inilebilir.
(2) Esas sermaye paylarının itibarî değerleri farklı olabilir. Ancak, esas sermaye paylarının değerlerinin yirmibeş Türk Lirası veya bunun katları olması şarttır. Bir esas sermaye payının vereceği oyun, 618 inci madde uyarınca itibarî değere göre hesaplanması, esas sermaye payının bölünmesi değildir. Aynı hüküm bir hakkın veya yükümlülüğün itibarî değere göre belirlendiği durumlar için de geçerlidir.
(3) Bir ortak birden fazla esas sermaye payına sahip olabilir.
(4) Esas sermaye payları itibarî değerden veya bu değeri aşan bir bedelle çıkarılabilir.
(5) Esas sermaye payının bedeli şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, nakit veya ayın olarak veya bir alacağın takası yoluyla yahut sermaye artırımında olduğu gibi, serbestçe kullanılabilecek özkaynakların esas sermayeye dönüştürülmesi yoluyla ödenir.
F) İntifa senetleri
MADDE 584- (1) Şirket sözleşmesinde intifa senetlerinin çıkarılması öngörülebilir; bu konuda anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.
G) Kuruluş
I - Kurulma anı
MADDE 585- (1) Şirket, kanuna uygun olarak düzenlenen şirket sözleşmesinde, kurucuların limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit kısmı hemen ve tamamen ödemeleriyle kurulur. 588 inci maddenin birinci fıkrası saklıdır.
II - Tescil
1. İstem
MADDE 586- (1) Şirket sözleşmesinin 575 inci maddede öngörüldüğü şekilde düzenlenmesinden sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur.
(2) Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği.
b) Ekleri ile birlikte 349 uncu maddeye göre düzenlenmiş kurucular beyanı ve Bakanlıkça istenilmesi hâlinde 351 inci madde uyarınca hazırlanmış işlem denetçisi raporu.
c) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini gösterir belge.
(3) Dilekçede şu kayıtlar yer alır:
a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları.
b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar.
c) İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları.
d) Şirketin ne suretle temsil edileceği.
2. Tescil ve ilan
MADDE 587- (1) Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. Tescil ve ilan edilen şirket sözleşmesine, aşağıda sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz:
a) Şirket sözleşmesinin tarihi.
b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.
c) Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış şekilde şirketin işletme konusu; şirket sözleşmesinde bu konuda bir hüküm varsa, şirketin süresi.
d) Esas sermayenin itibarî değeri.
e) Gerçek kişi ortağın adı ve soyadı, yerleşim yeri, tüzel kişi ortakların unvanı, merkezleri ve her ortağın üstlendiği esas sermaye payları.
f) Ayni sermayenin konusu ve bu tür sermayenin karşılığında verilecek esas sermaye payları; bir aynın devralınması hâlinde ilgili sözleşmenin konusu, sözleşmenin karşı tarafı, şirketin borçlandığı karşı edim; özel menfaatlerin içerik ve değeri.
g) Öngörülmüş ise, intifa senetlerinin sayısı ve bunlara sağlanan hakların içeriği.
h) Müdürlerin ve şirketi temsile yetkili diğer kişilerin adları, soyadları veya unvanları ve yerleşim yerleri.
ı) Temsil yetkisinin kullanılma şekli.
i) Denetçinin yerleşim yeri, merkezi, varsa ticaret siciline tescil edilmiş şubesi, denetçinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir olması hâlinde adı, soyadı, yerleşim yeri, meslek odası numarası.
j) Şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan imtiyaz, ek yükümlülük veya yan edim yükümlülükleri, esas sermaye payları ile ilgili önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları.
k) Şirket tarafından yapılacak olan ilanların şekli, türü ve şirket sözleşmesinde bu konuda bir hüküm bulunduğu takdirde, müdürlerin ortaklara ne şekilde bildirimde bulunacakları.
III - Tüzel kişilik
MADDE 588- (1) Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.
(2) Şirketçe kabul olunmadığı takdirde, kuruluş giderleri kurucular tarafından karşılanır. Bunların pay sahiplerine rücû hakları yoktur.
(3) Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar, bu işlemler dolayısıyla şahsen ve müteselsilen sorumludur.
(4) Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldıklarının açıkça bildirilmeleri ve şirketin ticaret siciline tescilini izleyen üç aylık süre içinde şirket tarafından kabul edilmeleri koşuluyla, bunlardan yalnız şirket sorumlu olur.
Nisan 2013

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Adi şirket bir tüzel kişi midir?

Tüzel ve gerçek kişi kavramını biraz açarak cevaplarsam sanırım daha faydalı olur, tuzel kişilik şirketin ortaklarının sorumluluğunun şirketteki payları kadar olduğu ve bir sınırı olduğu anlamına gelir. Yani bur şirketin %20 sine sahip bir ortak sermayenin toplamının %20 si kadar sorumludur, bu da şirketin varlığı borcu karşılamadığı durumda devreye girer çünkü tuzel kişilik kanun önünde canlı kabul edilir. Tuzel kişiliğe haiz işletmeler de muhatap her ne kadar şirket ortak yada yöneticileri gibi gözükse de aslında onlar işletmenin duyu organlarıdir. Yapılan tüm ticari işler şirketin işidir bu bağlamda ortaklar gibi sirkette karin tamamını sermayeye dahil eder cari dönem sonun da net kar ortaklara şirket payı olan yedek akçe ayrıldıktan sonra ortaklık payları oranin da dağıtılır ve vergiye tabidir.

Gerçek kişiler ise ticari faaliyetlerden sınırsız sorumludur. Yani şirketin tüm kar ve zararı şirket ortaklarına aittir ve ortaklar sermayeye bakılmaksızın tüm mal varlıkları ile sorumludur. Tüzel kişilerden icra yolu ile ortağın şahsi malı olan evini alamazsınız yani ama gerçek kişiden alırsınız. Kanun adi şirketleri bu kapsamda tutar ve tüzel kişi olarak görmez.
Nisan 2013

Şebnem Avşar, bir soruya yanıt verdi.

Adi şirket bir tüzel kişi midir?

Adi şirket; ticari şirketlerin aksine bir tüzel kişi değildir. Bu sebeple; adi şirketin tüzel kişiliğin sonuçları olan bağımsız bir ticaret ünvanı, vatandaşlığı, ehliyeti, malvarlığı ve ikametgahı yoktur.
Aralık 2012

Ferhat Toprak, bir soruya yanıt verdi.

Bir ticari işletme ile bir şirket arasında fark var mıdır?

Hukuksal manada evet farkı vardır. İşletme alanınında bilgiye sahip değilim malesef.

Kasım 2012

Mozambik_prensi, bir soruya yanıt verdi.

Adi şirket bir tüzel kişi midir?

Adi şirket tüzel kişiliği bulunmayan bir şirkettir.Bu nedenle adi şirket hak ve borçlar edinemez,hak ve yetkileri de kullanamaz.Yine bu sebeple adi şirketlerin iflası istenemez.

Kasım 2012

Hızır Can, bir soruya yanıt verdi.

Ağustos 2012

Lepptin, bir soruya yanıt verdi.

Yeni TTK'da web sitesi zorunluluğu ile ilgili kısım 2012 Temmuzda 'dan sonra için mi geçerli 2013 Temmuz 'dan sonra mı? Bu konuyla ilgili hangi resmi kurum veya kuruluşların, organların ücretsiz sunulmak üzere çalışmaları mevcuttur?

ücretsiz hizmetlerden kastım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ücretsiz internet sitesi projesi başlatacak diye okumuştum bir yerde bunun gibi projeler var mı mesela ?

Temmuz 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Yeni TTK ile getirilen ana şirket-bağlı şirket düzenlemeleriyle ana şirketlerin, bağlı şirketlerin borçlardan da sorumlu olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle ana şirket ve bağlı şirket kavramını çözelim. çünkü bu tanım eski TTK da bulunmuyordu yeni bir kavram.
Yeni Kanun ana şirket kavramını hakim şirket olarak adlandırmış. ve hakim şirketin kabulünü de TTK 195, 196 VE 197 maddelere bakılması gerekiyor. şöyle ki;


İKİNCİ KİTAP

G) Şirketler topluluğu

I - Hâkim ve bağlı şirket

Madde 195
1) a) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak;
1. Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya,
2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya
3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay
sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa,
b) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa, birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir. Bu şirketlerden en az birinin merkezi Türkiye’de ise, bu Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır.
(2) Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret
şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hâkimiyetinin varlığına karinedir.
(3) Bir hâkim şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim
olması, dolaylı hâkimiyettir.
(4) Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur. Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru şirket konumundadır.
(5) Şirketler topluluğunun hâkiminin, merkezi veya yerleşim yeri yurt içinde veya
dışında bulunan, bir teşebbüs olması hâlinde de, 195 ilâ 209 uncu maddeler ile bu
Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. Hâkim teşebbüs tacir
sayılır. Konsolide tablolar hakkındaki hükümler saklıdır.
(6) Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında “yönetim kurulu” terimi limited şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile şahıs şirketlerinde yöneticileri, diğer tüzel kişilerde yönetim organını ve gerçek kişilerde gerçek kişinin kendisini ifade eder.

buradan da görüldüğü üzere yönetimde hakimiyet olan şirket diğer şirket için ANA yani HAKİM şirket durumundadır.

II - Pay ve oy oranlarının hesaplanması

MADDE 196- (1) Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki iştirakinin yüzdesi, o sermaye şirketindeki payının veya payların itibarî değerleri toplamının, iştirak olunan şirketin sermayesine oranlanmasıyla bulunur. Sermaye şirketinin hem kendi hem de onun hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elindeki kendi payları, hesaplamada o şirketin esas veya çıkarılmış sermayesinden düşülür.

(2) Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki oy hakkının yüzdesi, ticaret şirketinin o sermaye şirketinde sahip bulunduğu paylardan doğan kullanılabilen oy haklarının toplamının, sermaye şirketindeki kullanılabilir tüm oy haklarının toplamına oranlanmasıyla bulunur. Hesaplamada, sermaye şirketinin hem kendi hem de onun hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elindeki paylarından doğan oy hakları düşülür.


hükümü değerlendirmek için bazen kanunları tersten okumak lazımdır yukarıdaki 196 madde tek başına belki de birşey ifade etmiyor sorulan soru için ama önce 197. maddeye baktığımızda hakim şirket ve bağlı şirketlerin paylarının ve hangisinin hakim şirket olduğunun hesaplanmasında 196 maddenin uygulanacağını söylüyor.

III - Karşılıklı iştirak

MADDE 197- (1) Birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunan sermaye şirketleri karşılıklı iştirak durumundadır. Bu payların yüzdelerinin hesaplanmasında 196 ncı madde uygulanır. Anılan şirketlerden biri diğerine hâkimse, ikincisi aynı zamanda bağlı şirket sayılır. Karşılıklı iştirak durumundaki şirketlerin her biri diğerine hâkimse ikisi de bağlı ve hâkim şirket kabul olunur.


Velhasıl, bu kadar temel bilgiden sonra şimdi soryu daha net cevaplayabiliriz.

yeni kanun hakim şirket terimi ile iştirak ve bağlı şirketlere şirketler topluluğu diyerek bütük ortağa küçük şirketle ilgili sermaye taahhüdü (pay) kadar sorumluluk getiriyor.

bu tanımın yerini bulması için ilk zorunluluk yavru şirket hisselerinde pay çoğunluğunun tüzel kişilik olarak ana şirkette olması yani A şirketi B şirketinin %51 pay ortağı ise hA tüzel kişisi olarak B şirketinin borçlarından da sorumludur. bu sorumluk sınırsız değildir yukarıdaki örnekte hisse payı %51 olarak verdik borcunda %51 i kadarı A tüzel kişiliğinin (ŞİRKETİN) borcudur.

KANUN HER NE KADAR TTK YA YENİ GİRMİŞ OLSA DA ASLINDA TİCARİ DAVALARDA; EĞER BİR ŞİRKETİN, DİĞER BİR ŞİRKETE (TÜZEL KİŞİLİĞİ İLE) ORTAK OLMASI DURUMUNDA HİSSESİ ORANINDA SORUMLULUĞU VE İCRA TAKİBİ YAPILABİLECEĞİ HÜKÜMLERİ DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞ KARARLARDI.

- BURADA SADECE YENİ KANUNDA YERİNİ BULDU.
Temmuz 2012

Ali Saka, bir soruya yanıt verdi.

Yeni TTK ile getirilen ana şirket-bağlı şirket düzenlemeleriyle ana şirketlerin, bağlı şirketlerin borçlardan da sorumlu olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Devlet hem kendisini(Vergi alacağı açısından) hemde özel sektörü(Ticari alacağı açısından) garanti altına almış oluyor. Birbirine bağlı şirketlerin bence farklı farklı bağımsız şirket olarak yoluna devam etmesi daha doğru olacaklardır herhangi bir krizde veya olağanüstü bir durumda bütün şirketler kayıba uğramasın diye.
Daha fazla