Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yöntem

Yöntem ya da metot en genel tanımıyla, bir amacın gerçekleştirilmesi için izlenen yol ya da usuldür. Metot terimi eski Yunanca’da « izleyen, sonraki, müteakip » anlamındaki μετά, μέθ- (metα, meth-) öneki ile “yol, araç” anlamındaki οδός (odos) sözcüğünün birleştirilmesiyle elde edilmiş bir terimdir. Yöntem, tiyatro alanında bir yorum tekniğidir. Yöntem, bilişim biliminde bir nesneye özgü fonksiyonu ifade eder. Yöntem, felsefede hakikate erişebilmek için tutulan araç ya da izlenen yoldur. Sosyolojide ampirik araştırma niteliksel metotlar ya da niceliksel metotlar kullanır. Bilimsel yöntem bilginin elde edilmesi için atılan bir dizi adımdır.