Bilmek istediğin her şeye ulaş
Ocak 2011

Kerems

Türkiye'de onlarca hatta yüzlerce kişinin ortak olduğu bir girişim şirketi kurulabilir mi? Kanunen bir engel bulunuyor mu?

250 kişinin üzerinde ortaklı bir A.Ş. olursa SPK mevzuatına tabidir. bunun dışında para toplamak banka benzeri güven müesseselerine tanınmış bir yetki olup aksi durumlarda suç tasnifine girme riski mevcut...

(Güncelleme 24.01.2012) Aşağıdaki maddeyi Temmuz ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni Türk Ticaret Kanunumuzdan aktarıyorum:


IV - Halktan para toplamak

MADDE 552- (1) Bir anonim veya başka bir şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak amacıyla veya vaadiyle halktan para toplanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınır. Bu iznin esas ve usulleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenir. Sermaye Piyasası Kurulu, izinsiz para toplanması girişiminin ve başlanmışsa para toplanmasının tedbiren, hemen durdurulmasını, toplanan paraların koruma altına alınmasını, gerekli diğer önlemlerin uygulanmasını, gereğinde kayyım atanmasını, Ankara Asliye Ticaret mahkemesinden de isteyebilir. Sermaye Piyasası Kurulunun istemi için teminat istenemez. Bu hükme aykırı olarak para toplayanlar ve fiilden haberli olan kurumlar ile ilgili şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve girişimcileri toplanan paranın derhâl Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen bir mevduat veya katılım bankasına yatırılmasından müteselsilen sorumludurlar. Alınan tedbir veya hacizden itibaren altı ay içinde aynı mahkemede dava açılır.

(2) İznin varlığı hâlinde, toplanan tutarlar, izin tarihinden itibaren altı ay içinde öngörülen amaca uygun olarak kullanılmadığı veya ciddi bir şekilde kullanılmaya başlanılmadığı takdirde birinci fıkra hükmü uygulanır. Mahkeme süreyi uzatabilir.

(3) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.

  • 19 Yanıt
Daha fazla göster