Bilmek istediğin her şeye ulaş

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Özgür Bolat inploid.com'da 0 soru sordu, 1 soru yanıtladı ve 1 takipçisi var.

Ağustos 2015

Özgür Bolat bir yanıt verdi.

Temmuz 2015

Özgür Bolat bir yanıta alt yorum yaptı

özet geçmek gerekirse; e-ticaret yapan firmalar 5 milyon tl'den fazla hasılat yapmış ise mutlaka e-faturaya geçmelidir. Faturayı kestiği taraf e-fatura mükellefi ise e-fatura değilse normal fatura kesmelidir.
29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 1/6
30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 433)
1Giriş
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye
Bakanlığı, elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve
belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik
ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil
olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve
denetimine tâbi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle
belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak
format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde
elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.
Ayrıca söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin
olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik
defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye
yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre
tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecbur olduğu; dördüncü fıkrasında,
Maliye Bakanlığının, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirleyebileceği
hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, Maliye
Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve
kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu
şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği
kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme
bağlanmıştır.
Ayrıca aynı maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanununun 149
uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin,
şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik
bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı
kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin
aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu
beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ilişkin usul
ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza
ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda
muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan eArşiv
Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu
oluşturmaktadır.
2Tanımlar
ve Kısaltmalar
Bu Tebliğde geçen;
Başkanlık : Gelir İdaresi Başkanlığını,
Bilgi Fişi : 3100 Sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlarda (yeni
nesil dâhil) düzenlenen mali değeri olmayan fişi,
Bilgi İşlem Sistemi : Mükelleflerin belgelerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza
etmek ve ilgili diğer işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile doğrudan ya da dolaylı
olarak kullandıkları her türlü yazılım ve donanım ile saklama ortamlarını,
BİS Dokümanı : Bilgi İşlem Sistemi Dokümanını,
29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 2/6
eArşiv
Raporu : Elektronik Arşiv uygulaması kapsamında Başkanlığın belirlediği veri formatı ve
standardına uygun olarak hazırlanan raporu,
EFKS : Elektronik Fatura Kayıt Sistemini,
Elektronik Arşiv (eArşiv)
: Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulan
faturanın elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesini,
Elektronik Arşiv
Uygulaması (eArşiv
Uygulaması)
: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik
ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını
kapsayan uygulamayı,
Elektronik Belge : Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi
zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü,
Elektronik Kayıt : Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik
yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini,
Elektronik Saklama
Hizmeti Veren Kurum
: 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan
saklama hizmeti verme izni almış mükellefi,
İnternet Satışı : Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden
gerçekleştiği satış biçimini,
Mali Mühür : 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için
TÜBİTAKBİLGEM
Kamu SM bünyesinde oluşturulan elektronik sertifika alt
yapısını,
Nitelikli Elektronik
Sertifika (NES)
: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dokuzuncu maddesinde tanımlanan ve
yalnızca gerçek kişi mükelleflerce kullanabilen elektronik sertifikayı,
Özel Entegratör : 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel
entegrasyon izni almış mükellefi,
TÜBİTAKBİLGEM
Kamu SM
: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim
ve Bilgi Güvenliği
İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Kamu Sertifikasyon Merkezini,
Vergi Mükellefi : Bu tebliğ uygulaması bakımından, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin
birinci fıkrasında sayılan birinci ve ikinci sınıf tüccarları, serbest meslek erbabını,
kazançları basit usulde tespit olunan tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçileri, vergiden muaf esnafı,
Vergi Mükellefi
Olmayanlar
: Bu Tebliğ uygulaması bakımından vergi mükelleflerinin dışında kalanları,
Zaman Damgası : Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya
kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı
tarafından doğrulanan kaydı
ifade eder.
3eArşiv
Uygulaması İzni
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası
(aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre
mükelleflerce saklanılan bir belgedir.
Bu tebliğ kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik
ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.
Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıktan earşiv
izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik
ortamda muhafaza ederler.
eArşiv
Uygulamasından yararlanabilmek için bu Tebliğin 4 üncü bölümünde belirtilen esaslara göre başvuru
yapılması gerekmektedir.
Bu Tebliğ kapsamında eArşiv
Uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler;
a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen eFatura
Uygulamasına kayıtlı olanlara
düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre efatura
olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek
zorundadırlar.
b) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen eFatura
Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi
mükelleflerine eArşiv
Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan
faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.
c) Vergi mükellefi olmayanlara ise eArşiv
Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi
doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını
elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.
29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 3/6
4Uygulamadan
Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru
Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen eFatura
Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.
Mükellefler eArşiv
Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi
işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.
Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler efatura.gov.tr İnternet
adresinde yayımlanan eArşiv
Uygulaması Başvuru Kılavuzu’nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaparlar.
eArşiv
Uygulamasını Başkanlıktan earşiv
izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak
isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.
Özel entegratörler kendilerine başvuran mükellefler ile ilgili istenen bilgileri efatura.gov.tr İnternet
adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan açıklamalara uygun olarak Başkanlığa elektronik ortamda bildirmek
mecburiyetindedirler.
4.1. Değerlendirme ve İzin
eArşiv
Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak için yapılan başvurular, mükellefe ait
sistemin yapısı, işleyişi ve bu sistemde düzenlenen belge ve raporların bu Tebliğde ve efatura.gov.tr İnternet
adresinde yayımlanan eArşiv
Kılavuzunda belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı açısından Başkanlıkça
değerlendirilir.
Başkanlık gerek görmesi halinde, ilave bilgiler isteyebileceği gibi, mükellefe ait bilgi işlem sisteminde yerinde
incelemeler yapabilir veya yaptırabilir.
Yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflere yazı ile earşiv
izni verilir.
Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için yazı ile
1 yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilebilir. Bu durumdaki
mükelleflerin, reddi izleyen 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmez. Bu durum, mükelleflerin eArşiv
Uygulamasından Başkanlıktan earşiv
izni alan özel entegratörler vasıtasıyla yararlanmalarına engel teşkil etmez.
Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, anlaşma yaptıkları mükelleflere ilişkin bilgileri Başkanlık sistemine
yüklediklerinde efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda açıklanan elektronik mesaj yapısına
uygun onayı almaları halinde anlaşma yaptıkları mükelleflere earşiv
hizmeti vermeye başlayabilirler.
5Özel
Entegratör Hizmeti Verenler
421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan
mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere elektronik ortamda fatura ve earşiv
raporu
oluşturma, mali mühürle onaylama, zaman damgası kullanma ve oluşturulan faturayı Tebliğin 7 nci bölümüne uygun
olarak elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verebilirler.
eArşiv
hizmetini özel entegratör sistemi üzerinden alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel
entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.
Özel entegratörlerin earşiv
hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan ayrıca earşiv
izni alması gerekmektedir. Bu
izni alabilmek için gerekli koşullar efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer almaktadır.
6Belgelerin
Elektronik Ortamda Oluşturulması
eArşiv
Uygulaması kapsamında düzenlenen belgeler Başkanlığa bildirilen bilgi işlem sisteminde veya özel
entegratör sisteminde oluşturulmalıdır.
Kullanılan elektronik belge formatı, üzerinde mali mühür/NES taşımaya, belge üzerinde doğrulamaya,
görüntülemeye ve kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir format olmalıdır.
Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı olarak efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan efatura
format ve standardını da kullanabilirler. Başkanlık gerekli görmesi halinde, mükelleflerin kullandıkları elektronik belge
formatının değiştirilmesini isteyebilir.
Uygulamayı kendi sistemi üzerinden kullanan tüzel kişiler elektronik ortamda oluşturdukları faturalarını kendi
mali mühürleri ile gerçek kişiler ise kendi mali mühürleri ya da NES ile onaylarlar.
Uygulamanın özel entegratör vasıtasıyla kullanılması durumunda belgeler mükelleflerin kendi mali mühür ya da
NES’i ile veya mükellefin istemesi halinde özel entegratörün mali mührü ile onaylanır.
eArşiv
Uygulaması kapsamında düzenlenen belgeler, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler dışında başta Vergi
Usul Kanunu olmak üzere, diğer vergi kanunları ve ilgili düzenlemelerde yer alan sürelere ve belirlenen usul ve esaslara
uygun biçimde oluşturulmak zorundadır.
6.1 Belgelere Konulacak Amblem
Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı
Hakkında Yönetmelikhükümlerine
göre belgelerin önyüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan
‘Belgelere Konulacak Özel İşaret(Amblem) ’ ile ‘İl Kod Numarası’ yerine aynı konumda bulunmak üzere, Gelir İdaresi
Başkanlığı amblemi, . Amblemin altında ise “eArşiv
Fatura” ibaresi bulunur. Tebliğin 3c
bendi kapsamında elektronik
ortamda iletilen faturanın alt kısmında ayrıca “eArşiv
izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir. ” ifadesi yazılır.
6.2 Belge Numarası
eArşiv
izni kapsamında düzenlenen belgelerde, serisıra
numarası yerine 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra
29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 4/6
numarasından oluşan belge numarası kullanılır. Birim kodu serbestçe belirlenebilir.
Başkanlık bazı birim kodlarının kullanımını yasaklayabileceği gibi bazı işlemler için belirlediği birim kodlarının
kullanılmasını zorunlu kılabilir.
Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır.
Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9
karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle “1” rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde
aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.
7Belgelerin
Alıcılarına Teslimi
Mükellefler eArşiv
Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı bu Tebliğin 7.2
bölümünde belirtilen istisna haricinde alıcısına kâğıt ortamında teslim ederler.
Elektronik ortamda oluşturulan faturanın kâğıt ortamında teslimi halinde baskı işlemi mükellefin kendisi
tarafından yapılabilir. İsteyen mükellefler baskı işini anlaşmalı matbaa işletmelerine veya özel entegratörlere de
yaptırabilir. Bu durumda anlaşmalı matbaa işletmeleri veya özel entegratörler tarafından Başkanlığa herhangi bir bildirim
yapılmaz. Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya
namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir.
Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla beraber, faturanın
şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik
ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür.
eArşiv
Uygulaması kapsamında düzenlenen faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve
dakika olarak gösterilmesi zorunludur.
7.1 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen eFatura
Uygulamasına Kayıtlı
Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi
eFatura
Uygulamasından yararlanma hakkı olup henüz kayıtlı olmayan mükelleflere eArşiv
Uygulaması
kapsamında düzenlenen fatura kâğıt ortamında teslim edilir. Bu kapsamda, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen
fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında
düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine geçer. ” ifadesinin yazılması zorunludur.
7.2 Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi
eArşiv
Uygulaması kapsamında, bu Tebliğin 3c
bendine göre vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura,
alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilir.
Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dâhil olmak üzere her
türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir.
Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda
iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması
zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.
8Raporlama
eArşiv
izni alan mükellefler ve earşiv
hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler,
elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan
veri formatı ve standardına uygun eArşiv
Raporunu mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamak ve eArşiv
Kılavuzunda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine aktarmak zorundadır.
Başkanlık, yazıyla bildirmek ve hazırlık için yeterli süre tanımak şartıyla rapor aktarım süresini ve yöntemini
değiştirmeye, sektörler ve mükellef grupları itibariyle farklı veri aktarım süresi ve yöntemi belirlemeye yetkilidir.
Başkanlık, yazı ile bildirmek ve hazırlık için yeterli süre tanımak şartıyla eArşiv
Raporlarının ve elektronik
ortamda arşivlenen belgelerin uzaktan erişimine açılmasını isteyebilir.
Erişim ve raporlama gereklerinin yerine getirilmiş olması, mükellefin earşive
konu belgelerinin muhafazası ve
ibrazı ödevlerini ortadan kaldırmaz.
9Elektronik
Belgelerin Muhafazası ve İbrazı
Bu Tebliğ kapsamında izin alan mükellefler, muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara
riayet etmek zorundadır.
a) Bu Tebliğ uygulamasından faydalanan mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve eArşiv
Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için
öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.
b) İzin alan mükellefler, ikinci nüsha elektronik belgelerini ve eArşiv
Raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde
muhafaza ederler. Bu mükellefler istemeleri halinde Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza ödevlerini
yerine getirebilirler.
c) eArşiv
Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, elektronik ortamda düzenledikleri ikinci nüsha
faturalarını kendilerine ait mali mühür ya da NES ile onaylayarak saklarlar.
d) Özel entegratörlerden earşiv
hizmeti alanlar izin kapsamında, elektronik ortamda düzenledikleri ikinci nüsha
faturalarını kendilerine ait mali mühür ya da NES ile veya özel entegratöre ait mali mühürle onaylayarak saklarlar.
e) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik belgelerin ve ilişkili raporların doğruluğuna, bütünlüğüne ve
değişmezliğine ilişkin her türlü elektronik veri, veri tabanı dosyası, saklama ortamı veya doğrulama ve görüntüleme
29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 5/6
araçlarını kapsar.
f) Mükellefler tarafından muhafaza edilen elektronik belgeler muhatabına gönderilen kâğıt nüshalar ile aynı
içerikte ve istenildiğinde aynı görüntüde basılabilecek şekilde saklanmalıdır.
g) Muhafaza edilen elektronik belgelerin sorgulanması, görüntülenmesi ve kâğıt çıktılarının alınması sırasında
kullanılacak anahtarlardan birisinin belge numarası olması zorunludur.
h) Elektronik belge ve raporların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının
geçerli olduğu alanlarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk, yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına
engel teşkil etmez.
i) Bu Tebliğin 3b
bendine göre adına fatura düzenlenen vergi mükellefleri bu belgeyi kâğıt ortamda almak ve
saklamak zorundadır.
j) Bu Tebliğ uygulaması kapsamında vergi mükellefi olmayanlar adına düzenlenen faturaların iletiminin
elektronik ortamda olması halinde vergi kanunlarına göre muhafaza ödevi bulunanlar elektronik ortamda aldıkları
faturaların muhafazasını da elektronik ortamda yapmak zorundadır.
10İnternet
Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar
eArşiv
izni olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara
ilişkin faturaları bu Tebliğin 7.2 bölümünde yer alan açıklamalara uygun olarak elektronik ortamda iletmek zorundadır.
Söz konusu satışlarda Tebliğin 7.2 bölümünde açıklanan kâğıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması
gerekmektedir.
eArşiv
Uygulaması kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalarda;
1. Satış işleminin yapıldığı web adresi,
2. Ödeme şekli,
3. Ödeme tarihi,
4. Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi,
5. Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih,
6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar,
birim fiyat ve tutar
bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır. ” ifadesine yer
verilir.
eArşiv
izni olup 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen eFatura
Uygulamasına kayıtlı
kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri elektronik faturada, 6 ncı madde hariç yukarıda yazılı
bilgilere yer verecek olup ayrıca bu Tebliğin 15 nci bölümünde açıklanan kâğıt çıktıyı sevk edilen malın yanında
bulundururlar.
Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin
bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderir.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve
üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar eArşiv
Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren
mükelleflerin belirlenen tarihten önce efatura
ve earşiv
başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları
gerekmektedir.
İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk
kapsamı dışındadır.
11Sorumluluk
ve Cezai Müeyyideler
Mükellefler, almış oldukları izin kapsamında düzenledikleri belgelerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma
uygunluğundan sorumludur.
Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uymadıkları tespit edilenler hakkında işledikleri fiile göre Vergi Usul
Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.
Bu Tebliğle getirilen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükelleflerin ve özel entegratörlerin earşiv
izni
Başkanlık tarafından iptal edilebilir.
eArşiv
hizmeti verme izni iptal edilen özel entegratör, hizmet verdiği mükellefleri bu konuda uyarmak
zorundadır. İzni iptal edilen özel entegratörden earşiv
hizmeti alan mükellefler, 15 gün içerisinde başka bir özel
entegratörle anlaşmak veya genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine belge bastırarak kullanmak
zorundadır.
eArşiv
Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinden kullananlardan izinlerinin iptal edildiği kendisine bildirilen
mükellefler, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile uygulamayı kendi sistemleri üzerinden kullanmak üzere
başvuru yapamazlar. Bu mükellefler istemeleri halinde Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerden earşiv
hizmeti
alabilirler. EArşiv
izni iptal edilen mükellefler en geç 15 gün içerisinde belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırarak genel
hükümler çerçevesinde belge düzenlemeye başlamak zorundadır.
12Diğer
Hususlar
a) eArşiv
Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, belgelere ait elektronik kayıtların bozulması,
silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu
Başkanlığa on beş gün içinde bildirerek bu kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.
b) eArşiv
Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemlerini oluşturan donanımların bir
29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 6/6
kısmının veya tamamının haczedilmesi veya yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç iş günü içerisinde
Başkanlığa bildirmek zorundadır.
c) eArşiv
Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemini oluşturan yazılım,
donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının
veya Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve denetlemesini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu
edemez.
d) Başkanlık, bu Tebliğ kapsamındaki elektronik belgelerin ve earşiv
raporlarının arızi veya devamlı olarak
kendisine gönderilmesini isteyebilir.
e) eArşiv
Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, Başkanlığın talebi üzerine belgelere ait bilgilerin
oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan donanımların bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit
yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü teknik ve fiziksel imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım
izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır.
f) eArşiv
Uygulamasından yararlanan mükellefler irsaliyeli fatura düzenleyemezler.
13Elektronik
Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) Kapsamında Düzenlenen Faturalar
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni
almış olan mükellefler, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, faturalama süreçleri ile bilgi işlem
sistemlerini bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadır.
14Ödeme
Kaydedici Cihaz Üzerinden Yapılan Satışlar
Ödeme kaydedici cihazlar üzerinden gerçekleştirilen ve efatura
veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen
satışlarda, 3100 sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılan düzenlemelere
uygun olarak ödeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dâhil) düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı
veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçer.
15397
Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen eFatura
Uygulamasına Kayıtlı
Mükellefler Arasında Yapılan Satışlar
eFatura
Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında
düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer.
Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer. ” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından
imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi
gerekir.
Hizmet ifasına konu efaturanın
satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden
müşteriye verilmesi zorunludur.
16397
ve 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklik
a) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile değişen 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğinin üçüncü bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için
düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası
için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. ”
b) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinin 3.1.3 bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler
için düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. ”
17Yürürlük
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
Temmuz 2015

Özgür Bolat  yeni bir  gönderide  bulundu.

e-ticaret satışı yapan firmalarda fatura ve irsaliye işleyişi

29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 1/6
30 Aralık 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28867 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 433)
1Giriş
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye
Bakanlığı, elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve
belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik
ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil
olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve
denetimine tâbi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle
belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak
format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu Kanun kapsamına giren işlemlerde
elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.
Ayrıca söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin
olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik
defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye
yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre
tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecbur olduğu; dördüncü fıkrasında,
Maliye Bakanlığının, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirleyebileceği
hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde, Maliye
Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve
kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu
şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği
kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme
bağlanmıştır.
Ayrıca aynı maddenin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanununun 149
uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin,
şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik
bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı
kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin
aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu
beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ilişkin usul
ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza
ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda
muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan eArşiv
Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu
oluşturmaktadır.
2Tanımlar
ve Kısaltmalar
Bu Tebliğde geçen;
Başkanlık : Gelir İdaresi Başkanlığını,
Bilgi Fişi : 3100 Sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlarda (yeni
nesil dâhil) düzenlenen mali değeri olmayan fişi,
Bilgi İşlem Sistemi : Mükelleflerin belgelerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza
etmek ve ilgili diğer işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile doğrudan ya da dolaylı
olarak kullandıkları her türlü yazılım ve donanım ile saklama ortamlarını,
BİS Dokümanı : Bilgi İşlem Sistemi Dokümanını,
29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 2/6
eArşiv
Raporu : Elektronik Arşiv uygulaması kapsamında Başkanlığın belirlediği veri formatı ve
standardına uygun olarak hazırlanan raporu,
EFKS : Elektronik Fatura Kayıt Sistemini,
Elektronik Arşiv (eArşiv)
: Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluşturulan
faturanın elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesini,
Elektronik Arşiv
Uygulaması (eArşiv
Uygulaması)
: Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik
ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını
kapsayan uygulamayı,
Elektronik Belge : Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi
zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütününü,
Elektronik Kayıt : Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik
yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini,
Elektronik Saklama
Hizmeti Veren Kurum
: 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan
saklama hizmeti verme izni almış mükellefi,
İnternet Satışı : Mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden
gerçekleştiği satış biçimini,
Mali Mühür : 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için
TÜBİTAKBİLGEM
Kamu SM bünyesinde oluşturulan elektronik sertifika alt
yapısını,
Nitelikli Elektronik
Sertifika (NES)
: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun dokuzuncu maddesinde tanımlanan ve
yalnızca gerçek kişi mükelleflerce kullanabilen elektronik sertifikayı,
Özel Entegratör : 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel
entegrasyon izni almış mükellefi,
TÜBİTAKBİLGEM
Kamu SM
: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim
ve Bilgi Güvenliği
İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Kamu Sertifikasyon Merkezini,
Vergi Mükellefi : Bu tebliğ uygulaması bakımından, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin
birinci fıkrasında sayılan birinci ve ikinci sınıf tüccarları, serbest meslek erbabını,
kazançları basit usulde tespit olunan tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçileri, vergiden muaf esnafı,
Vergi Mükellefi
Olmayanlar
: Bu Tebliğ uygulaması bakımından vergi mükelleflerinin dışında kalanları,
Zaman Damgası : Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya
kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı
tarafından doğrulanan kaydı
ifade eder.
3eArşiv
Uygulaması İzni
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası
(aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre
mükelleflerce saklanılan bir belgedir.
Bu tebliğ kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik
ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.
Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıktan earşiv
izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik
ortamda muhafaza ederler.
eArşiv
Uygulamasından yararlanabilmek için bu Tebliğin 4 üncü bölümünde belirtilen esaslara göre başvuru
yapılması gerekmektedir.
Bu Tebliğ kapsamında eArşiv
Uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler;
a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen eFatura
Uygulamasına kayıtlı olanlara
düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre efatura
olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek
zorundadırlar.
b) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen eFatura
Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi
mükelleflerine eArşiv
Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan
faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.
c) Vergi mükellefi olmayanlara ise eArşiv
Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi
doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını
elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.
29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 3/6
4Uygulamadan
Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru
Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen eFatura
Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.
Mükellefler eArşiv
Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi
işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.
Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler efatura.gov.tr İnternet
adresinde yayımlanan eArşiv
Uygulaması Başvuru Kılavuzu’nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaparlar.
eArşiv
Uygulamasını Başkanlıktan earşiv
izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak
isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.
Özel entegratörler kendilerine başvuran mükellefler ile ilgili istenen bilgileri efatura.gov.tr İnternet
adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan açıklamalara uygun olarak Başkanlığa elektronik ortamda bildirmek
mecburiyetindedirler.
4.1. Değerlendirme ve İzin
eArşiv
Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullanmak için yapılan başvurular, mükellefe ait
sistemin yapısı, işleyişi ve bu sistemde düzenlenen belge ve raporların bu Tebliğde ve efatura.gov.tr İnternet
adresinde yayımlanan eArşiv
Kılavuzunda belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı açısından Başkanlıkça
değerlendirilir.
Başkanlık gerek görmesi halinde, ilave bilgiler isteyebileceği gibi, mükellefe ait bilgi işlem sisteminde yerinde
incelemeler yapabilir veya yaptırabilir.
Yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflere yazı ile earşiv
izni verilir.
Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için yazı ile
1 yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilebilir. Bu durumdaki
mükelleflerin, reddi izleyen 1 yıl içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmez. Bu durum, mükelleflerin eArşiv
Uygulamasından Başkanlıktan earşiv
izni alan özel entegratörler vasıtasıyla yararlanmalarına engel teşkil etmez.
Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, anlaşma yaptıkları mükelleflere ilişkin bilgileri Başkanlık sistemine
yüklediklerinde efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda açıklanan elektronik mesaj yapısına
uygun onayı almaları halinde anlaşma yaptıkları mükelleflere earşiv
hizmeti vermeye başlayabilirler.
5Özel
Entegratör Hizmeti Verenler
421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan
mükellefler, bu Tebliğ kapsamında belge düzenlemek isteyen mükelleflere elektronik ortamda fatura ve earşiv
raporu
oluşturma, mali mühürle onaylama, zaman damgası kullanma ve oluşturulan faturayı Tebliğin 7 nci bölümüne uygun
olarak elektronik ortamda alıcıya iletme hizmeti verebilirler.
eArşiv
hizmetini özel entegratör sistemi üzerinden alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel
entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.
Özel entegratörlerin earşiv
hizmeti verebilmesi için Başkanlıktan ayrıca earşiv
izni alması gerekmektedir. Bu
izni alabilmek için gerekli koşullar efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer almaktadır.
6Belgelerin
Elektronik Ortamda Oluşturulması
eArşiv
Uygulaması kapsamında düzenlenen belgeler Başkanlığa bildirilen bilgi işlem sisteminde veya özel
entegratör sisteminde oluşturulmalıdır.
Kullanılan elektronik belge formatı, üzerinde mali mühür/NES taşımaya, belge üzerinde doğrulamaya,
görüntülemeye ve kâğıt baskı almaya imkân veren genel tanınırlığa sahip bir format olmalıdır.
Mükellefler, istemeleri halinde fatura formatı olarak efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan efatura
format ve standardını da kullanabilirler. Başkanlık gerekli görmesi halinde, mükelleflerin kullandıkları elektronik belge
formatının değiştirilmesini isteyebilir.
Uygulamayı kendi sistemi üzerinden kullanan tüzel kişiler elektronik ortamda oluşturdukları faturalarını kendi
mali mühürleri ile gerçek kişiler ise kendi mali mühürleri ya da NES ile onaylarlar.
Uygulamanın özel entegratör vasıtasıyla kullanılması durumunda belgeler mükelleflerin kendi mali mühür ya da
NES’i ile veya mükellefin istemesi halinde özel entegratörün mali mührü ile onaylanır.
eArşiv
Uygulaması kapsamında düzenlenen belgeler, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeler dışında başta Vergi
Usul Kanunu olmak üzere, diğer vergi kanunları ve ilgili düzenlemelerde yer alan sürelere ve belirlenen usul ve esaslara
uygun biçimde oluşturulmak zorundadır.
6.1 Belgelere Konulacak Amblem
Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı
Hakkında Yönetmelikhükümlerine
göre belgelerin önyüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan
‘Belgelere Konulacak Özel İşaret(Amblem) ’ ile ‘İl Kod Numarası’ yerine aynı konumda bulunmak üzere, Gelir İdaresi
Başkanlığı amblemi, . Amblemin altında ise “eArşiv
Fatura” ibaresi bulunur. Tebliğin 3c
bendi kapsamında elektronik
ortamda iletilen faturanın alt kısmında ayrıca “eArşiv
izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir. ” ifadesi yazılır.
6.2 Belge Numarası
eArşiv
izni kapsamında düzenlenen belgelerde, serisıra
numarası yerine 3 haneli birim kodu ve 13 haneli sıra
29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 4/6
numarasından oluşan belge numarası kullanılır. Birim kodu serbestçe belirlenebilir.
Başkanlık bazı birim kodlarının kullanımını yasaklayabileceği gibi bazı işlemler için belirlediği birim kodlarının
kullanılmasını zorunlu kılabilir.
Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır.
Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9
karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle “1” rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde
aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.
7Belgelerin
Alıcılarına Teslimi
Mükellefler eArşiv
Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı bu Tebliğin 7.2
bölümünde belirtilen istisna haricinde alıcısına kâğıt ortamında teslim ederler.
Elektronik ortamda oluşturulan faturanın kâğıt ortamında teslimi halinde baskı işlemi mükellefin kendisi
tarafından yapılabilir. İsteyen mükellefler baskı işini anlaşmalı matbaa işletmelerine veya özel entegratörlere de
yaptırabilir. Bu durumda anlaşmalı matbaa işletmeleri veya özel entegratörler tarafından Başkanlığa herhangi bir bildirim
yapılmaz. Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya
namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir.
Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla beraber, faturanın
şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik
ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür.
eArşiv
Uygulaması kapsamında düzenlenen faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve
dakika olarak gösterilmesi zorunludur.
7.1 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen eFatura
Uygulamasına Kayıtlı
Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi
eFatura
Uygulamasından yararlanma hakkı olup henüz kayıtlı olmayan mükelleflere eArşiv
Uygulaması
kapsamında düzenlenen fatura kâğıt ortamında teslim edilir. Bu kapsamda, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen
fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında
düzenlenmesi ve “İrsaliye yerine geçer. ” ifadesinin yazılması zorunludur.
7.2 Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi
eArşiv
Uygulaması kapsamında, bu Tebliğin 3c
bendine göre vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura,
alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilir.
Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dâhil olmak üzere her
türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir.
Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda
iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması
zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.
8Raporlama
eArşiv
izni alan mükellefler ve earşiv
hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler,
elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın efatura.gov.tr İnternet adresinde yayımlanan
veri formatı ve standardına uygun eArşiv
Raporunu mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylamak ve eArşiv
Kılavuzunda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine aktarmak zorundadır.
Başkanlık, yazıyla bildirmek ve hazırlık için yeterli süre tanımak şartıyla rapor aktarım süresini ve yöntemini
değiştirmeye, sektörler ve mükellef grupları itibariyle farklı veri aktarım süresi ve yöntemi belirlemeye yetkilidir.
Başkanlık, yazı ile bildirmek ve hazırlık için yeterli süre tanımak şartıyla eArşiv
Raporlarının ve elektronik
ortamda arşivlenen belgelerin uzaktan erişimine açılmasını isteyebilir.
Erişim ve raporlama gereklerinin yerine getirilmiş olması, mükellefin earşive
konu belgelerinin muhafazası ve
ibrazı ödevlerini ortadan kaldırmaz.
9Elektronik
Belgelerin Muhafazası ve İbrazı
Bu Tebliğ kapsamında izin alan mükellefler, muhafaza ve ibraz ödevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara
riayet etmek zorundadır.
a) Bu Tebliğ uygulamasından faydalanan mükellefler, oluşturdukları ikinci nüsha elektronik belgelerini ve eArşiv
Raporlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, vergi kanunları ve diğer kanuni düzenlemelerin kâğıt nüshalar için
öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.
b) İzin alan mükellefler, ikinci nüsha elektronik belgelerini ve eArşiv
Raporlarını kendi bilgi işlem sistemlerinde
muhafaza ederler. Bu mükellefler istemeleri halinde Başkanlıktan saklama izni almış kuruluşlarda da muhafaza ödevlerini
yerine getirebilirler.
c) eArşiv
Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, elektronik ortamda düzenledikleri ikinci nüsha
faturalarını kendilerine ait mali mühür ya da NES ile onaylayarak saklarlar.
d) Özel entegratörlerden earşiv
hizmeti alanlar izin kapsamında, elektronik ortamda düzenledikleri ikinci nüsha
faturalarını kendilerine ait mali mühür ya da NES ile veya özel entegratöre ait mali mühürle onaylayarak saklarlar.
e) Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik belgelerin ve ilişkili raporların doğruluğuna, bütünlüğüne ve
değişmezliğine ilişkin her türlü elektronik veri, veri tabanı dosyası, saklama ortamı veya doğrulama ve görüntüleme
29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 5/6
araçlarını kapsar.
f) Mükellefler tarafından muhafaza edilen elektronik belgeler muhatabına gönderilen kâğıt nüshalar ile aynı
içerikte ve istenildiğinde aynı görüntüde basılabilecek şekilde saklanmalıdır.
g) Muhafaza edilen elektronik belgelerin sorgulanması, görüntülenmesi ve kâğıt çıktılarının alınması sırasında
kullanılacak anahtarlardan birisinin belge numarası olması zorunludur.
h) Elektronik belge ve raporların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının
geçerli olduğu alanlarda muhafaza edilmesi zorunludur. Bu zorunluluk, yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına
engel teşkil etmez.
i) Bu Tebliğin 3b
bendine göre adına fatura düzenlenen vergi mükellefleri bu belgeyi kâğıt ortamda almak ve
saklamak zorundadır.
j) Bu Tebliğ uygulaması kapsamında vergi mükellefi olmayanlar adına düzenlenen faturaların iletiminin
elektronik ortamda olması halinde vergi kanunlarına göre muhafaza ödevi bulunanlar elektronik ortamda aldıkları
faturaların muhafazasını da elektronik ortamda yapmak zorundadır.
10İnternet
Üzerinden Mal ve Hizmet Satışında Düzenlenecek Faturalar
eArşiv
izni olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara
ilişkin faturaları bu Tebliğin 7.2 bölümünde yer alan açıklamalara uygun olarak elektronik ortamda iletmek zorundadır.
Söz konusu satışlarda Tebliğin 7.2 bölümünde açıklanan kâğıt çıktının sevk edilen malın yanında bulunması
gerekmektedir.
eArşiv
Uygulaması kapsamında internet üzerinden mal ve hizmet satışında düzenlenecek faturalarda;
1. Satış işleminin yapıldığı web adresi,
2. Ödeme şekli,
3. Ödeme tarihi,
4. Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi,
5. Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih,
6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar,
birim fiyat ve tutar
bilgilerinin bulunması zorunlu olup fatura üzerinde ayrıca “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır. ” ifadesine yer
verilir.
eArşiv
izni olup 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen eFatura
Uygulamasına kayıtlı
kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri elektronik faturada, 6 ncı madde hariç yukarıda yazılı
bilgilere yer verecek olup ayrıca bu Tebliğin 15 nci bölümünde açıklanan kâğıt çıktıyı sevk edilen malın yanında
bulundururlar.
Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin
bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderir.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve
üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar eArşiv
Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren
mükelleflerin belirlenen tarihten önce efatura
ve earşiv
başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları
gerekmektedir.
İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri düzenleyenler zorunluluk
kapsamı dışındadır.
11Sorumluluk
ve Cezai Müeyyideler
Mükellefler, almış oldukları izin kapsamında düzenledikleri belgelerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma
uygunluğundan sorumludur.
Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uymadıkları tespit edilenler hakkında işledikleri fiile göre Vergi Usul
Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.
Bu Tebliğle getirilen usul ve esaslara aykırı hareket eden mükelleflerin ve özel entegratörlerin earşiv
izni
Başkanlık tarafından iptal edilebilir.
eArşiv
hizmeti verme izni iptal edilen özel entegratör, hizmet verdiği mükellefleri bu konuda uyarmak
zorundadır. İzni iptal edilen özel entegratörden earşiv
hizmeti alan mükellefler, 15 gün içerisinde başka bir özel
entegratörle anlaşmak veya genel hükümler çerçevesinde anlaşmalı matbaa işletmelerine belge bastırarak kullanmak
zorundadır.
eArşiv
Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinden kullananlardan izinlerinin iptal edildiği kendisine bildirilen
mükellefler, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile uygulamayı kendi sistemleri üzerinden kullanmak üzere
başvuru yapamazlar. Bu mükellefler istemeleri halinde Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerden earşiv
hizmeti
alabilirler. EArşiv
izni iptal edilen mükellefler en geç 15 gün içerisinde belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırarak genel
hükümler çerçevesinde belge düzenlemeye başlamak zorundadır.
12Diğer
Hususlar
a) eArşiv
Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, belgelere ait elektronik kayıtların bozulması,
silinmesi, zarar görmesi, işlem görememesi halleri ile olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, durumu
Başkanlığa on beş gün içinde bildirerek bu kayıtları nasıl tamamlayacağına ilişkin ayrıntılı bir plan sunmak zorundadır.
b) eArşiv
Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemlerini oluşturan donanımların bir
29.07.2015 Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/2013... .
htm 6/6
kısmının veya tamamının haczedilmesi veya yetkili mercilerce el konulması halinde, durumu en geç üç iş günü içerisinde
Başkanlığa bildirmek zorundadır.
c) eArşiv
Uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi üzerinden kullananlar, bilgi işlem sistemini oluşturan yazılım,
donanım, dosya, dokümantasyon ve benzeri unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen vergi inceleme elemanlarının
veya Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve denetlemesini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu
edemez.
d) Başkanlık, bu Tebliğ kapsamındaki elektronik belgelerin ve earşiv
raporlarının arızi veya devamlı olarak
kendisine gönderilmesini isteyebilir.
e) eArşiv
Uygulamasını kendi sistemi üzerinden kullananlar, Başkanlığın talebi üzerine belgelere ait bilgilerin
oluşturulması veya muhafazası sırasında kullanılan donanımların bulunduğu adres veya adreslerde inceleme ve tespit
yapılabilmesi için gerekli olacak her türlü teknik ve fiziksel imkânı (uygun donanım ve yazılımlar, terminallere ulaşım
izinleri ve uzman personel gibi) sunmak zorundadır.
f) eArşiv
Uygulamasından yararlanan mükellefler irsaliyeli fatura düzenleyemezler.
13Elektronik
Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) Kapsamında Düzenlenen Faturalar
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni
almış olan mükellefler, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, faturalama süreçleri ile bilgi işlem
sistemlerini bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadır.
14Ödeme
Kaydedici Cihaz Üzerinden Yapılan Satışlar
Ödeme kaydedici cihazlar üzerinden gerçekleştirilen ve efatura
veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen
satışlarda, 3100 sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılan düzenlemelere
uygun olarak ödeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dâhil) düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı
veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçer.
15397
Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen eFatura
Uygulamasına Kayıtlı
Mükellefler Arasında Yapılan Satışlar
eFatura
Uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında
düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçer.
Söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer. ” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından
imzalanması zorunludur. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi
gerekir.
Hizmet ifasına konu efaturanın
satış anında düzenlenmesi halinde, söz konusu kâğıt çıktının talep eden
müşteriye verilmesi zorunludur.
16397
ve 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde Yapılan Değişiklik
a) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile değişen 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğinin üçüncü bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için
düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası
için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. ”
b) 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinin 3.1.3 bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler
için düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. ”
17Yürürlük
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tebliğ olunur.
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Henüz herhangi bir ilgi alanı belirtilmemiş.