ALFABENİN FİZİĞİ

Şubat 2014 | Abcadjsjs, Doktora Öğrencisi
A = 6.02x10^23 -- Avagadro's constant(Avagadro sayısı)


B = E/c -- Magnetic field equals the electric field divided by the speed of light(manyetik alan=elektrık alanın ışık hızına bölümüdür)


C = 299792458 m/s -- The speed of light(ışık hızı)


D = sqrt[(X-x) ^2+(Y-y) ^2) ] -- The distance between points (x, y) and (X, Y) [nokta arasındakı mesafe]


E = mc^2 -- Mass-Energy relation(Kütle-enerji ilişkisi)


F = ma -- Force equals mass times acceleration(kuvvet=kütle kez ivmeye eşittir)


G = 9.8 m/s^2 -- Acceleration due to gravity on Earth(gravitasyonel kuvvet=yerçekimi kuvveti)


H = 6.626x10^-34 J s -- Planck's constant(Planck sabiti)


I = V/R -- Current equals voltage divided by resistance(akım=voltaj bölü dirence eşittir)


J = Newton*meter -- Joule (unit of energy)(joule=enerji birimi)


K = 8.9875*10^9 N*m^2/c^2 -- Boltzmann's constant(Boltzmann sabiti)


L = m(v x r) -- Angular momentum equals mass times the cross product of the velocity and radius(Açısal momentum= kütle kez hız ve yarıcapın vektörel carpımına eşittir)

M = (Y-y) /(X-x) -- Slope equals the rise over the run


N = kg*m/s^2 -- A Newton (N) is a kilogram meter per second squared(bir newton (N) bir kilogramı (m) x bir metre bölü saniye hıza (v) / bir saniyede (t) ivmelendiren kuvvettir.)


O = (0,0,0) -- The origin is usually designated as an "O"(orjin olan (0,0,0) noktası)


P = mv -- Momentum equals mass times velocity(Momentum kütle kez hız eşittir)


Q = c*m*(delta) T -- Heat loss/gained equals the specific heat times the mass times the change in Temperature(ısı kaybı = kazandığı Sıcaklıgı belirli ısı kez ve kütle kez değişimidir.)


R = v/w -- Radius equals velocity divided by angular velocity(Yarıçap= hız bölü açısal hıza eşittir)


S = E x B -- The Poynting vector(poyynting vektörü= bir elektromanyetik alanın enerji akısını tanımlar. B=manyetik alan) :


T = 2(pi) *sqrt(L/g) -- The period of a simple harmonic oscillator(basit harmonik osilatör periyodu)


U = mgh -- Potential energy equals mass times gravitational acceleration times height(potansiyel enerji yerçekimi ivmesi kadar yüksekliğe eşittir)


V = dx/dt -- Velocity equals the change in position over time(Hızın zaman içinde konum değişikliği eşittir)


W = F*d -- Work equals force times distance(iş gücü)


X = [-b / sqrt(b^2 - 4ac) ]/2a -- The quadratic equation(ikinci dereceden denklem)

Y = F(x) -- Y is a function of X

Z = (delta)(lambda) /(lambda) -- Redshift (the change in wavelength divided by the rest wavelength)( dinlenme dalga boyu tarafından bölünmüş dalga boyu değişimi)