Mutluluğun garantisi!

Eylül 2014 | Engin Ergül , İşsiz
Ame­ri­kan ana­ya­sa­sın­da “Hal­kın mut­lu­luk pe­şin­de git­me­si ga­ran­ti edi­li­r” di­ye bir ifa­de var­dır.
Es­ki Baş­kan­lar­dan Ben­ja­min Frank­lin bir gün ana­ya­sa hak­kın­da ya­pı­lan bir top­lan­tı­da ko­nu­şur­ken, ar­ka sı­ra­lar­dan genç bir din­le­yi­ci:
“O ke­li­me­ler hiç bir şey ifa­de et­mi­yor Sa­yın Baş­kan… Bun­lar boş lâf­lar­dan baş­ka bir şey de­ğil. ” di­ye ba­ğı­rır ve so­rar:
“Ha­ni, o mad­de­nin ga­ran­ti et­ti­ği mut­lu­luk ne­re­de? ”
Baş­kan Frank­lin şu ce­va­bı ve­rir:
“Ar­ka­daş, öy­le be­leş yok! Ana­ya­sa, Ame­ri­kan hal­kı­na sa­de­ce mut­lu­lu­ğun pe­şi­ne git­me hak­kı­nı ga­ran­ti edi­yor. Onu ya­ka­la­ya­cak olan sen­sin, sen! ”