Bilmek istediğin her şeye ulaş

Senem Pars, 

Avukat

Avukat Senem Pars inploid.com'da 1 soru sordu, 3 soru yanıtladı ve 10 takipçisi var.

Mayıs 2015

Senem Pars bir yanıt verdi.

İnternet üzerinden birini tehdit etmenin cezası nedir?

Tehdit suçu Türk Ceza kanunu 106.maddesinde düzenlenmiştir. "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. " denilmektedir.

Anladığım kadarıyla vücut dokunulmazlığına saldırıdan bahsetmişsiniz. Cezası 6 aya kadar değil 6 aydan başlayıp iki yıla kadardır. Üst sınır iki yıl, alt sınır 6 aydır. Şikayete bağlı suçlardan olduğu için tavsiyem şikayetçiden özür dilemeniz ve şikayetini geri almasıdır. Aksi takdirde sabıka durumun, mahkemedeki iyi halin vs sebeplerle 6 ay ile iki yıl arasında bir cezaya hükmolunacaktır. Hiç sabıkan olmadığı için hakim takdir hakkını kullanarak hükmün açıklanmasını geriye de bırakabilir. 5 yıl başka bir suçtan hüküm giymezsen cezan hüküm hiç açıklanmadan 5 yıl sonra düşecektir. Şayet başka bir suçtan 5 yıl içinde yargılanırsan bu açıklanmayan hüküm de açıklanacaktır.
Mayıs 2014

Senem Pars bir yanıt verdi.

Bir kişiye iftira atmak hukuki anlamda suç teşkil eder mi?

İftira suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 267 maddesinde düzenlenmiştir. Yani evet hukuki anlamda unsurları oluştuğunda suç teşkil eder. Soruşturulması veya kovuşturulması iftiraya maruz kalan kişinin şikayetine bağlıdır. Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir (5271 S. K. M. 158) İhbar veya şikayet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir (5271 S. K. M. 158) Yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikayete bağlı olduğunun anlaşılması halinde; mağdur açıkça şikayetten vazgeçmediği takdirde, yargılamaya devam olunur (5271 S. K. M. 158) . Cumhuriyet savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar (5271 S. K. M. 160) . Cumhuriyet savcısı, maddi gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın yapılabilmesi için, emrindeki adli kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlüdür (5271 S. K. M. 160) Kamu davasını açma görevi, Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir (5271 S. K. M. 170) .

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

İftira (YÜR. TAR. : 01.06.2005)

MADDE 267 - (1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(2) Fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması halinde, ceza yarı oranında artırılır.

(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması halinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.

(5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına (İPTAL EDİLEN BÖLÜM RGT: 10.12.2013 RG NO: 28847 ANY. MAH. 10.04.2013 T. 2013/14 E. 2013/56 K.) (YÜR. TAR. : 10.06.2014) (KOD 2) hükmolunur. (AĞIR CEZA MAHK.)

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.

(7) (İPTAL EDİLEN FIKRA RGT: 17.03.2012 RG NO: 28236 ANY. MAH. 17.11.2011 T. 2010/115 E. 2011/154 K.) (YÜR. TAR. : 17.03.2013) (KOD 1)

(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar.

(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir.


Nisan 2014

Senem Pars bu yanıtı beğendi:

Hukuk bürosunda sözlü danışmanın saat ücreti 210 TL sonraki her saate ise 110 TL ilave ediliyor. Sizce adalete ulaşmanın başlangıcı bu kadar pahalı olmak zorunda mı?

Türkiye'de neredeyse hiçbir avukat sözlü danışma ücreti almıyor. Bu sebeple ücretten şikayet etmenin anlamı yok. Mesleğim dolayısıyla neredeyse 200-300 avukat tanıyorum ve hiçbirisi hayatında hiç sözlü danışma ücreti almamış durumda.

İlintili kısa bir hikaye: 50 yaşında bir ressam bir mekana girerek garsondan bir kahve istemiş, o sırada kağıt kalem çıkararak bir resim çizmeye başlamış, 1 dakika sonra kahve geldiğinde garson şaşırmış, çünkü müthiş bir resim tamamlanmış. Ressama "1 dakikada nasıl yaptınız bunu? " diye sormuş. Ressamın cevabı manider: "1 dakika değil, 50 yıl + 1 dakika! "

Velhasıl, bir avukat, avukat olmak ve danıştığınız konuda uzman olmak için ne aşamalardan geçiyor, biliyor musunuz? Bana kalırsa bu ücret, düşük bile. Neyi ne ile satın almaya çalışıyorsunuz? Bir doktor, özel muayene için onbinlerce lira alıyor. Doktorun yaptığı somut olup, avukatın yaptığı sözel olup elle tutulabilen bir alan olmadığı için değeri anlaşılamıyor, oysaki avukatın yaptığı en az doktorun yaptığı kadar hayati bir meslektir.
Nisan 2014

Senem Pars bir yanıt verdi.

Boşanma söz konusu olduğunda çocuklar için bağlanan nafakalar nasıl belirlenir?

Çocuklar için hükmedilen nafaka miktarı talep edilen miktarla sınırlı olarak, nafaka yükümlüsünün gelir durumuna göre belirlenmektedir. Reşit olan çocuklar için öğrenim durumları devam ettiği sürece nafaka hükmedilmesine devam edilmesi söz konusudur.
Nisan 2014

Senem Pars bu yanıtı beğendi:

Gerekli evraklar hazırlanıp bulunduğu yer savcılığına bildirim yapmak suretiyle basılan bir derginin tekrar aynı sayısının basılmak istenmesi durumunda yeniden bir bildirim zorunluluğu var mıdır?

Teslim yükümlülüğü

MADDE 10. - Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür.

Bu yükümlülük, basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren daha sonraki basımları ile tıpkı basımları için de geçerlidir.

Basımcıya bu yükümlülüğünü yerine getirdiğine dair bir alındı belgesi verilir.   

Yeniden yayım

MADDE 24. - Bir süreli yayında yayımlanmış haber, yazı ve resimleri kaynak göstermeksizin yeniden yayımlayanlar beşmilyar liradanonmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.

Bu eserleri, yeniden yayım hakkı saklı tutulmuş olmasına rağmen, süreli yayın sahibinin izni olmadan yeniden yayımlayanlar yirmimilyarliradan kırkmilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
Nisan 2014

Senem ParsHakan Köse kişisini takip etmeye başladı

Hakan Köse, İnternet Girişimcisi, @hakank

Web Application Development, ASP.NET, C#, SQL Server, Web Design and some passion..

Nisan 2014

Senem ParsMarka Hukuku konu başlığını takip etmeye başladı.

Marka Hukuku

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Nisan 2014

Senem ParsAvukat konu başlığını takip etmeye başladı.

Avukat

Avukat, hukuk fakültesi mezunu, avukatlık stajı yapmış, avukatlık sınavını geçerek avukatlık mesleğini serbest veya bir kuruma bağlı olarak...

Nisan 2014

Senem Pars  bu yazıyı beğendi:

Nisan 2014

Senem ParsSertaç Kunduz kişisini takip etmeye başladı

Sertaç Kunduz, Girişimci, @sertac

--

Nisan 2014

Senem Parsİnsan Davranışları konu başlığını takip etmeye başladı.

İnsan Davranışları

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Nisan 2014

Senem ParsPsikoloji konu başlığını takip etmeye başladı.

Psikoloji

Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri inceleyen bir alandır.

Nisan 2014

Senem Parsİnsan Hakları konu başlığını takip etmeye başladı.

İnsan Hakları

redirect İnsan hakları

Nisan 2014

Senem ParsOnur Engin kişisini takip etmeye başladı

Onur Engin, Avukat, @onurengin

Nisan 2014

Senem ParsFatih Uc kişisini takip etmeye başladı

Fatih Uc, Avukat, @fatihuc

Nisan 2014

Senem ParsTuna Do kişisini takip etmeye başladı

Tuna Do, Avukat, @zagort

Based in London.

Nisan 2014

Senem ParsSelen Serdaroğlu kişisini takip etmeye başladı

Selen Serdaroğlu, Editör, @selenserdaroglu

Editörüm, işim gücüm internet. (İşim online yayıncılık üzerine. Dergi çıkarmak ile ilgili soruları yanıtlamıyorum. Lütfen inploid veya Facebook gibi alanlardan bununla ilgili soru yöneltmeyin)

Nisan 2014

Senem Pars bu yanıtı beğendi:

Fezleke nedir? Kimler hakkında verilir?

Hukuki bir yargı kararının veya soruşturmanın özetine fezleke denir. Özet halindeki iddianamelerdir. Yargılama başlamadan önce soruşturmanın ana hatlarını özetler. Yasal bağlayıcılıkları yoktur, ön rapor gibidirler.

Türkiye'de fezlekeler resmi görevlilere idari soruşturmalar yapmak için hazırlanır. Bu bağlamda kurum müdürlerinden bakanlara kadar birçok devlet memuru hakkında fezleke oluşturulabilir. Oluşturanlar ise müfettiş ya da ilgili kurumun soruşturma kurullarıdır.
Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Dergi

36 Kişi   27 Soru

İnsan Hakları

129 Kişi   37 Soru

İnsan Davranışları

3855 Kişi   962 Soru

Psikoloji

2924 Kişi   968 Soru

Avukat

141 Kişi   51 Soru

Marka Hukuku

29 Kişi   2 Soru