Bilmek istediğin her şeye ulaş

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olacak Maliye Bakanlığının e-tebligat uygulaması hakkında neler düşünüyorsunuz?

Nedenleri, gerekçesi, uygulama alanları son bir yılda meslek mensupları ve ilgili kuruluşlarca çok tartışıldı ve bir çok duyuru yayınlandı bu sebeple bu konulara girmeyeceğim google sorgulamasında oldukça fazla bilgi var zira, kişisel düşüncme gelirsek.

İşletmeler için tamamen olumsuz ancak proje sahipleri için para kaynağı bir proje. Vatandaşın cebinden para tırtıklamak için muhteşem bir yol bu birinci düşüncem.

İkincisiye gelirsek mevzuat ve akademik konuda yetersiz bilgi ile donanmış vergi müfettişlerinin keyfi tarhiyatlarının daha çabuk ve hızlı olarak mükellefe tebliğ edilmesi sayesinde itiraz sureleri gözden kaçırılacak ve devletin alamayacağı bir çok vergi alacağı oluşacak, sanki çok azmis gibi. Çünkü e tebligat yapıldığında 5 gün sonra tebligat okundu olarak değişecek ve süreç başlamış olacak. Sanıyiruz ki bu ülkede herkes mükemmel e mail kullanıcısı. Böyle birşey yok biz toplum olarak teknolojiyi hala şehirlerde kullanıyoruz ve orta ve alt düzey şirketlerin resmi web siteleri ve e mailleri bile yok henüz. Tekno kültür oturmamış bir ülkede bu tebligat yontemi büyük sorunlar doğurur.

Üçüncü büyük sorun ise Ülkede merdiven altı muhasebecilerin çokluğu ve işletme sahiplerinin ucuz olduğu için bu çakma muhasebeciler ile iş yapması. Çünkü bu kişiler mevzuat ve teknolojik yenilikleri takip etmezler ve işletme sahiplerine birgün mutlaka ama mutlaka büyük bir zarar verirler. E tebligat konusunda da yetersiz bilgileri olduğundan burada da ciddi sorunlar çıkacaktır.
  • Paylaş
2

Mozambik_prensi, Aslında uygulaması epey gecikmiş bir uygulama.Tüzel kişiler ve gercek usulde ticari kazanç sahipleri için zorunluluk taşıyan bir uygulama.Yani köşe başındaki bakkal için zorunluluk taşımıyor.Hali hazırda bu kişiler en kurumsal olmayanı bile internete arada bir giriyordur.Ayrıca sms ile bilgilendirme de yapılacak.Vergi dairesinde yapılacak bir çok iş mükelleflere postayla yapılan tebligatla bildiriliyor.Bu 2015 yılında oldukça cağ dışı ve maliyetli bir yöntem.Posta idaresi ile yaşanan sorunlar nedeniyle usul hatasından kaybedilen bir çok dava var.Hazineci bakış acısıyla bunları soylebilirim.Keyfi tarhiyatlar konusunda size katılıyorum.Şuan uygulama tam olarak netleşmedi fakat faal olmayan mükellefler için büyük ihtimalle eski yöntem izlenecektir.

Hakan, Elbette ki çok önemli ve olmalı ,kucuk düzeltme ile devam edeyim köşe başında ki bakkal basit usulde vergiye tabii ise e tebligat zorunlu değil. Malumunuz kanunda belirtilen hadler aşıldıysa köşe başındaki bakkal da e tebligattan sorumlu. Tıpkı e fatura ve defterde olduğu gibi belirli hadler olmalıydı , ancak bu yapılmadı , mükellef kalitesi. Ticari alışkanlıklar e tebligatta ciddi sorunlar ve mağdurlar yaratacak bence. Ve küçük esnafı basit usulde kalmak için yasaları arkadan dolaşmaya itecek, faturasız mal alımı, nakit ticaret, takas gibi takibi zor yollara başvuracak insanlar. gereklilik konusunda tamamen aynı fikirdeyim sizinle keşke bazı hadler olsaydı.

Uygulamanın fayda ve zararları tartışılır ve elbette söylenecek çok şey var. Benim değinmek istediğim konu ise meslektaşlarımı ilgilendiriyor. Formları doldururken asla şahsi mail ve telefon bilginizi girmeyiniz. Aksi halde işten ayrılsanız dahi sorumluluğunuz devam eder. Olası tebligat şahsi mailinize gelir ve bunu eski iş yeriniz dahi olsa bildirmezseniz sorumlu olursunuz. Şirket doğacak zararı sizden tahsil etmek için rücu edebilir. Konu hakkında daha fazla detay ektedir. Saygılarımla,

Murat YAZICI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir


E-TEBLİGAT BAŞVURULARINDA BAĞIMLI ÇALIŞAN ( BİR İŞVERENE HİZMET AKDİ İLE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN) MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUĞU

Değerli Meslektaşlarım,

Sizlere bilgilendirmek amacıyla Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu’muz tarafından hazırlanan çalışmayı görüşlerinize sunuyoruz.

Katkı getirmesi dileği ile,

Saygılarımla,
Dr. Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı

E-Tebligat sisteminde amaç, vergi dairelerince vergi kanunları uyarınca tebliği gereken evrakın, elektronik tebligat sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir.

Bu nedenledir ki, elektronik tebligat dilekçelerinde istenen, muhataplara ait bilgilendirme tercihleri olan kısa mesaj ve e-posta adresleri bilgileridir.

Bağımlı olarak çalışan meslek mensupları, çeşitli nedenlerle muhataplar yerine kendi elektronik adreslerini (SMS-E-mail) başvurulara eklemeleri halinde gelecekte yaşanması muhtemel aşağıda belirtilen sorunlarla karşılaşabilirler.

1-Geçerli hukuki bir vekâletnameye sahip olmadan, kendi elektronik adreslerini yazmaları halinde doğabilecek bir hukuki işlemden, Borçlar Kanununun Temsilin Hükmü başlıklı 40.maddesine göre sorumlu tutulabilirler.
Borçlar Kanunu-Temsilin Hükmü- Madde 40: Yetkili bir temsilci tarafından bir başkası adına ve hesabına yapılan hukuki işlemin sonuçları, doğrudan doğruya temsil olanı bağlar. Temsilci, hukuki işlemi yaparken bu sıfatını bildirmezse, hukuki işlemin sonuçları kendisine ait olur.

2-Geçerli hukuki bir vekâletnameye sahip olunmasına rağmen, meslektaşın kendi elektronik adresine gelen bir tebligatı unutma, yanılma, farkında olmama, işi bırakma, mükellefin ortadan kaybolması, ihtilaf vb. sebeplerle muhatabına iletmemesi veya iletememesi durumunda,

a) Borçlar Kanununun Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkisi A) Sorumluluk başlıklı 49.maddesine göre mükellefler tarafından dava edilebilir.
Borçlar Kanunu- Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkisi-Sorumluluk-Madde: 49 : Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fille başkasına kasten zarar veren de bu zararı gidermekle yükümlüdür.

b) Vergi kanunları gereği üzerine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişi vergi mükellefi olduğundan, meslek mensubunun şahsi elektronik adresine gelen tebligat hakkında, meslek mensubunun kendisini bilgilendirmemesi nedeniyle zarara uğradığını iddia eden mükellef, uğradığı zararı Borçlar Kanunun 50,51 ve diğer maddelerine göre meslek mensubuna rücu edebilir.

c) E-Tebligat başvuru formuna, meslek mensubunun kendi şahsi elektronik adresini yazdığını ve buraya gelen bildirim hakkında kendisinin haberdar edilmediğini iddia eden ve bu konuda olası bir zarara uğrayan mükellef, meslek mensubu hakkında 3568 sayılı yasanın 47.maddesine dayanarak Türk Ceza Kanununun 257.maddesine göre görevi ihmal ve/veya görevi kötüye kullanma iddiasıyla dava açabilir.

Türk Ceza Kanunun 257.maddesinde

1-) “Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2-) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. ”

Maddenin 1. Fıkrası “hareket etmek suretiyle” ifadesi ile bir hareketi, bir şeyi yapmayı tarif ettiğinden fiili bir suçu düzenlemektedir. Kamu görevlilerini görevlerinin gereklerine aykırı hareketleri ile işledikleri görevi kötüye kullanma suçlarından cezalandırmayı düzenlemektedir.

257. Maddenin 2. Fıkrası ise ihmali davranışla işlenen görevi kötüye kullanma suçlarını cezalandırmaktadır. Burada meslek sahipleri yaptıkları değil yapmadıkları veya geciktirdikleri mesleki görevleri ile kamuya veya kişilere verdikleri zararlardan ötürü cezalandırılmaktadırlar.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Meslek mensubunun kendi elektronik adresine gelen bilgilendirme mesajını herhangi bir sebeple mükellefe süresinde bildirememesi sonucu, mükellef, oluşacak hak kaybından dolayı zarar görmüşse meslek mensubunun Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesinin 2. Fıkrasına göre cezalandırılmasını talep edebilir.

Bağımlı veya serbest olarak çalışan tüm meslek mensuplarının dikkat etmesi gereken yukarıda belirtilen sorumluluklar dışında bağımlı olarak çalışan meslek mensupları aşağıdaki hususlara da ayrıca dikkat etmelidir.

Türk Ticaret Kanunun hükümlerine göre (Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması TTK madde 367-371- 629 ) yetkilendirilmiş iseniz ve/veya öngörülen niteliklere haiz bir kanuni vekaletnameniz varsa E-Tebligat başvurusunun meslek mensubu tarafından yapılması ve bilgilendirme tercihlerinde tüzel kişiliğin kontrolünde olan e-mail ve sms bilgilerinin girilmesi halinde bir sorunla karşılaşmamanız gerekir.

e-mail ve sms bilgisinden kastedilen, firmalar tarafından çalışanlara verilen tüzel kişiliğin kontrolünde olan ve kişinin şirketten ayrılması durumunda da tüzel kişiliğin kontrolünde kalan tüzel kişiliğe ait telefon gsm hatları ve tüzel kişi unvanı uzantılı mail adresleridir.

Ancak, yönerge ve vekaletname kapsamındaki yetki ve sorumluluğunuz altındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerektiği tabidir.

Yukarıda sayılan nedenlerden dolayı,

a) E-Tebligat başvuru formalarında meslek mensubunun değil, mükellefin elektronik bilgilendirme adreslerinin yazılması,

b) Kendi şahsi elektronik bilgilendirme adreslerini yazan meslektaşların da güncelleme yaparak sisteme mükellefin bilgilerini girmeleri,
Sistemin amacına uygun çalışmasını ve meslektaşların olası bir sorumluluktan kurtulmalarını sağlayacaktır.
  • Paylaş
Etkili , maliyeti düşüren ve optimum verimlilik sağlayacağına inandığım bir uygulama .
  • Paylaş
-Gelir bildirimini 1/3 yada yarı yarıya yapan, beyan usulünün var olduğu sistemimizde, vergi ödeyen, vergilerin politikacıılar tarafından çalındığını düşünürler. E tebligat değil Maliye bakanını klonlayıp herkesin kapısına göndersen de önemsemezler ve bu iş mali Müşavirlere kalır.

-Devlet maliyetten Kurtulmuş.
Tahakukları da basmaktan kurtulmuşlardı.

-Elbetteki çok az ve düzgün firma için gayet iyi uygulamadır. Ancak onlar zaten sistematik olarak takipteler.

--Bence bir çağrı merkezi kurmalı Maliye /devlet ve bir süre müşterisiyle ilgilenmeli. Sistem oturunca herkese e devleti mecbur kılıp oradan, tüzel firmalara tüzel devlet kur up oradan bildirir. Böylece tonlarca uygulamayı gerçek muhatapı olan vergi ödeyen once alır ve merdiven altı olmayan gerçek mali Müşavirlerle yönelir
Yeni iş yükümüz hayırlı olsun. Bu da son sözüm olsun. . . . 😊
  • Paylaş
3

Hakan, Meslek mensuplarına burada hangi iş kalacak çok anlamadım. Hatta aman ha demek istiyorum. Çünkü İSMMMO bir çok çalışma yayınladı e-tebligat yüzünden meslek mensubu tarafından mağdur edilen vergi mukellefinin rücu hakkı doğuyor.

Doğan Ataman, E potasına bakmazlar. Siz bakın zaten siz yapıyorsunuz diyeceklerdir.

Hakan, cumartesi pazar da müşterisine temizliğe gider artık bunu yapan meslek mensubu :)

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

79 Görüntülenme6 Takipçi4 Yanıt