Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ali KUŞÇU'nun eserleri nelerdir?

Ali Kuşçu'nun değişik alanlardaki eserlerini beş grupta toplamak mümkündür.
1. Astronomi Eserleri
o1.1. Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey:Süleymaniye, Carullah, nr. 1493, 215 yaprak.
o1.2. Risâle fî Halli Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li'l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid) :Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmet, nr. 3843, yaprak 270b-273a.
o1.3. Risâle fî Asli'l-HâricYumkin fî's-Sufliyyeyn:Bursa İl Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, nr. 751/8, yaprak 124b-125b.
o1.4. Şerh ‘ale't-Tuhfeti'ş-Şâhiyye fî'l-Hey'e:Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2643, 64 yaprak.
o1.5. Risâle der ‘İlm-i Hey'e:Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2640/1, 24 yaprak.
o1.6. El-Fethiyye fî ‘İlmi'l-Hey'e. Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2733/1, 70 yaprak.
o1.7. Risâle fî Halli Eşkâli'l-Kamer:Bursa İl Halk Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, nr. 751/7, yaprak 119b-123b.

2. Matematik Eserleri:
o2.1. Er-Risâletu'l-Muhammediyye fî'l-Hisâb:Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2733/2, yaprak 71b-168b.
o2.2. Risâle der ‘İlm-i Hisâb:Süleymaniye, Ayasofya, nr. 2640/2, yaprak 25b-72b.

3. Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri:
o3.1. Eş-Şerhu'l-Cedîd ‘ale't-Tecrîd:Süleymaniye, Çorlulu Ali Paşa, nfr. 305, 285 yaprak.
o3.2. Hâşiye ‘ale't-Telvîh:Süleymaniye, Carullah, nr.1438/2, yaprak 13b-20a.

4. Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri:
o4.1. Et-Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye

5. Dil ve Belagat Eserleri:
o5.1. Şerhu'r-Risâleti'l-Vad‘iyye: ‘Adûduddîn İcî'nin Fâ'ide fî'l-Vad‘ adlı risâlesinin şerhidir (Köprülü, nr. II, 339/1; Râgıb Paşa, nr. 1285/6, 1289/3; Kayseri Raşid Efendi, nr. 1001/4).
o5.2. El-İfsâh: İbn Hâcib (ö. H. 646)'in Arapçanın cümle yapısı konusunda kaleme aldığı el-Kafiye fi'n-Nahv adlı eserinin şerhidir. (Raşid Efendi, nr. 9226, Topkapı Sarayı Müzesi, Emanet Hazinesi, nr. 1891, 1892).
o5.3. el-‘Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir: Arapça sarf ilmi konusunda kaleme aldığı bir giriş ve üç bölümden oluşan bir eseridir (Süleymaniye, Fatih, nr. 4676, 148 yaprak; Yeni Cami, nr. 1181/1; Laleli, nr. 3030/10; Şehit Ali Paşa, nr. 2576, 2577, 2578). Sultan Selim döneminde Müftüzâde Abdürrahim tarafından şerh edilmiştir.
o5.4. Şerhu'ş-Şâfiye: İbn Hâcib'in sarf ilmindeki eş-Şâfî adlı eserinin Farsça şerhidir (Köprülü, nr. 1598, vr.42-234).
o5.5. Risâle fî Beyâni Vad‘i'l-Mufredât: Kelimelerin bir anlam için konulmasıyla ilgili küçük bir risaledir (Süleymaniye, Şehit Ali Paşa, nr. 2830; Hafit Efendi, nr, 450, vr. 80b-81a; Köprülü, nr. 1610/35).
o5.6. Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta‘rîf: Harf-i tarifin bazı özellikleri üzerinde duran tek varaklık bir risâledir (Köprülü, nr. 1593/21; Süleymaniye, Reşid Efendi, nr. 1032/39).
o5.7. Risâle mâ Ene Kultu: Taftazanî'nin Telhîsu'l-Miftâh üzerine yazdığı ve el-Mutavvel diye tanınan şerhte geçen "mâ ene kultu" ibaresiyle ilgili olarak yazılmıştır.Risâle fî Beyâni Sebebi Takdîmi'l-Musnedi İleyh diye de anılır (Süleymaniye, Reşid Efendi, nr. 1032/30; vr. 183-187; Köprülü, nr. III, 704/3; Ragıb Efendi, nr. 374, vr.208-211).
o5.8. Risâle fî'l-Hamd: Seyyid Şerîf el-Curcânî'nin el-Hâşiyetu'l-Kubrâ'sında söz konusu ettiği "hamd" ile ilgili sözlerin tahkikine dair bir risaledir (Süleymaniye, Fatih, nr. 5384, vr. 68-70).
o5.9. Risâle fî ‘İlmi’l-Me‘ânî:İlm-i Me‘ânî konusunda küçük bir risâledir (Süleymaniye, Carullah, nr. 2060, vr. 136-137).
o5.10. Risâle fî Bahsi’l-Mufred: Arapça’da basit ve mürekkep kavramlar hakkında dil felsefesi ağırlıklı bir risaledir (Süleymaniye, Pertevniyal, nr. 896, vr. 7b-8b; Şehit Ali Paşa, nr. 2761, vr. 63-68).
o5.11. Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min ‘İlmi’l-Beyân:Belagat ilimlerinden beyân ilmi hakkında kısa bir risaledir (Süleymaniye, Yazma Bağışlar, nr. 4140, vr. 78a-81a).
o5.12. Tefsîru’l-Bakara ve Âli ‘İmrân:Kehhâle tarafından zikredilen bu eserin herhangi bir nüshasına rastlanmamıştır.
o5.13. Risâle fî'l-İsti‘âre: Bu risâlede hakikat, mecaz, istiare ve kinaye konuları örneklerle incelenmektedir

Kaynaklarda Ali Kuşçu'ya nispet edilen, ancak nüshaları tespit edilemeyen başka eserler de vardır. Bunlar:Târîhu Ayasofya, Tefsîru'z-Zehraveyn, Mahbûbu'l-Hamâ'il, Risâle fî Mevdû‘ati'l-‘Ulûm, Meserretu'l-Kulûb fî Def‘i'l-Kurûb
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

149 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları