Bilmek istediğin her şeye ulaş

Asp.NET'te Excel'i kullanarak raporlama yapmak istiyorum fakat sayfa1- sayfa2 olarak adlandırılan kısımların adlarını değiştiremiyor, yeni sayfalar oluşturamıyor ve sekmeler arasında geçiş yapamıyorum. Hücreleri birleştiremiyorum. Bu tarz bir raporlama için hangi araçları tavsiye edersiniz?

Açıkçası daha önce kullanmadım ama örnek bir kod buldum. Arraylist kullanarak veya generic list kullanarak daha da kısaltılabilir kodlar.

void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
 {
 // Create a new workbook. 
 SpreadsheetGear. IWorkbook workbook = SpreadsheetGear. Factory. GetWorkbook() ; 
 SpreadsheetGear. IWorksheet worksheet = workbook. Worksheets[" Sheet1" ]; 
 SpreadsheetGear. IRange cells = worksheet. Cells; 
 
 // Set the worksheet name. 
 worksheet. Name = " 2005 Sales" ; 
 
 // Load column titles and center. 
 cells[" B1" ]. Formula = " North" ; 
 cells[" C1" ]. Formula = " South" ; 
 cells[" D1" ]. Formula = " East" ; 
 cells[" E1" ]. Formula = " West" ; 
 cells[" B1: E1" ]. HorizontalAlignment = SpreadsheetGear. HAlign. Center; 

 // Load row titles using multiple cell text reference and iteration. 
 int quarter = 1; 
 foreach (SpreadsheetGear. IRange cell in cells[" A2: A5" ]) 
 cell. Formula = " Q" + quarter++; 

 // Load random data and format as $ using a multiple cell range. 
 SpreadsheetGear. IRange body = cells[1, 1, 4, 4]; 
 body. Formula = " =RAND() * 10000" ; 
 body. NumberFormat = " $#, ##0_);($#, ##0) " ; 
 
 // Stream the Excel spreadsheet to the client in a format
 // compatible with Excel 97/2000/XP/2003/2007/2010. 
 Response. Clear() ; 
 Response. ContentType = " application/vnd.ms-excel" ; 
 Response. AddHeader(" Content-Disposition", " attachment; filename=report.xls"); 
 workbook. SaveToStream(Response. OutputStream, SpreadsheetGear. FileFormat. Excel8) ; 
 Response. End() ; 
 }
 
< /script> 


sitenin kaynağı : spreadsheetgear.com/support/samples/exce... .
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

310 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt