Bilmek istediğin her şeye ulaş

Bayilik sözleşmesi imzalarken nelere dikkat etmek gerekir?

Benden de örnek bayilik sözleşmesi:

                                              BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ...........................................adresinde yerleşik........................................................... (takip eden maddelerde distribütör olarak adlandırılacaktır) diğer taraftan  __________________________________________________( bundan böyle sadece bayii olarak adlandırılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla bir Bayilik Sözleşmesi akdedilmiştir.

1-      VERİLECEK BELGELER  :Bayii,aşağıda adı belirtilen resmi evrakları akdin imza tarihinden itibaren bir hafta içinde  distribütöre ibraz etmekle yükümlüdür.

a)      Ticaret Odası Belgesi.  b)Firma Yetkilisinin İmza Sirküleri.  c)Bankadan Referans Mektubu.  d)İkametgah Belgesi e)Şirket Ana Sözleşme Metni.  f)Ticaret Sicil Gazetesi Örneği  g)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.  h)Bağlı olduğu vergi dairesinden vergi borcu yoktur yazısı.  I)Savcılıktan iyi hal  kağıdı.

2-      BAYİLİĞİN KONUSU      : Distribütörün Türkiye münhasır satıcısı bulunduğu aşağıda dökümü yapılan mal ve malzemelerin bayii eliyle piyasaya satışa sunulmasıdır.

3-      BAYİİNİN YETKİLİ OLDUĞU İLLER:.Bayinin satış yetkisi Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya,Balıkesir ve Çanakkale illeriyle sınırlıdır.

4-      BAYİİLİK SÜRESİ : Süre,akdin imza tarihinden itibaren bir yıldır.

5-      ÖDEME ŞARTLARI: Ödemeler,malın distribütör tarafından bayie tesliminde yapılacak olup,çek ile ödenmesi halinde,çek en fazla 30 gün süreli olacaktır. Çek,bayinin kendi çeki olacaktır.Çekin süresinde karşılığının çıkmaması halinde distribütör firma herhangi bir ihtara gerek olmaksızın bu akdi feshedebilir.Karşılığı çıkmamış çek bedeline aylık.......... akdi faiz işletilir.Bayi bu oranı gayrikabilirucü kabul etmiştir.

6-      ÖZEL ŞARTLAR :Bayii kendi bölgesinde rakip firmaların faaliyetlerini yakından takip edecek ve rekabete taalluk eden bilgileri gecikmesiz olarak distribütöre intikal ettirecektir. Bayii her ay 2000 dolarlık mal ve malzeme almayı taahhüt eder. Aksi halde,distribütör gerek görürse bayilik sözleşmesini tek taraflı ve ihtara gerek olmadan feshedebilir.

7-      Bayii yetkili olduğu illerde mevcut pazardan en iyi payı alması için gerekli bütün tedbirler hakkında Distribütör firmaya bilgi verecek ve Distribütör firma gerekli destek ve girişimlerde bulunacaktır.

8-      Distribütör tarafından Bayiye sevk edilecek mal ve malzeme,Bayii’nin seçeceği vasıta ve/veya müessese marifeti ile distribütörün deposundan çıktıktan sonra Bayiinin sorumluluğu altında seyredecek ve Giden-Gelen Kargo masrafları Bayiye ait olacaktır.

9-      Distribütör,kullanma kusurlarından doğacak arızalar dışında, ayıplı çıkan malı talep halinde, ayıpsız mal ile değiştirme garantisi vermektedir.

10-  Bayiinin yetkili olduğu illerde açılacak ve yüklü alım içeren ihalelere distribütör ile bayii birlikte girecektir.Bu konudaki ihale bazında anlaşma ayrıca yapılacaktır.

11-  SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:Taraflar sözleşmenin sona ermesinden bir ay önce,sözleşmeye devam etmek istemediklerini telgrafla bildirmedikleri sürece,sözleşme aynı şartlarla bir yıl daha uzar.

12-BAYİİLİĞE KONU MALLAR:....................................................................

..........................................................................................................................

13-Bu sözleşme ile taraflar arasında tatbikatta doğması muhtemel her türlü ihtilafların yetkili merci ANKARA mahkemeleridir.

İş bu sözleşme taraflar arasında ....../...../.....tarihinde Ankara’da imza edilmiş ve karşılıklı olarak teati edilmiştir.

BAYİİ                                                                        DİSTRİBÜTÖR

Kaynak: dostturk.org%2fimages%2fbilgi%2fbay%c4%b...'>dostturk.org/images/bilgi/bayilik.doc 
  • Paylaş
Benim ilk aklıma gelen özgülenmiş bir satış bölgesi var ise bunun durumunu incelemek olur. Bayilik veren firma bölgede doğrudan satış hakkı saklı tutmuş mu? Paralel satış tabir edilen bir başka bayinin bölgenizde satış yapmak istemesinin koşulları neler olmalıdır? Şeklinde bir takım sorulara cevap arayarak ilişkinin biçimlendirilmesi mantıklı olacaktır. Eskiden ilişkinin sona erdirilmesi durumunda portföy tazminatına hakediş ile ilgili tartışmalar vardı ancak yeni TTK'nın yürürlüğü ile birlikte tazminat ödenmesi gereği de  hüküm altına alınmış olacak. Bunların dışında satış kotaları, sipariş alma ve mal gönderme mekanizmalarının işleyişi gözden geçirilmeli; garanti, bakım, onarım, yedek parça, vb. servis süreçleri değerlendirilmeli; patent/marka haklarının temsili, reklam-tanıtım materyallerin kullanımı, maliyeti vb. hususlar incelenmeli; devre, rekabete, sözleşmenin sona ermesine dair ilkeler, teminat, gizlilik, cezai şart, tazminat vb. düzenlemeler, uygulanacak hukuk ve yargılama yeri yetkisi üzerinde durulmalıdır. Bir de bu tip ilişkilerde gözlemlediğim şu tip sorunlar ortaya çıkabiliyor: iş geliştirilmeden evvel henüz sözleşmenin kuruluşunda bir katılım bedeli, ya da sözleşmenin işletilebilmesi için gerekebilecek alet, edavat vb. ödemesi yapılıp ardından gerekli izinlerin alınamaması vb. sebeplerle iş ayağa kaldırılamayınca da bu ödemelerin geri iadesi ya da işin devri halinde bağlantılı sözleşmelerin devri, personel çalınması (labor piracy) gibi hususlar tartışma sebebi olabiliyor. Daha detaylı açıklamalar için bkz:
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1060 Görüntülenme2 Takipçi2 Yanıt