Bilmek istediğin her şeye ulaş

Belediye ve kaymakamlıklar hangi yönlerden birbiriyle ayrılır?

İki birimin de en temel farklılığı görev farkıdır. Kaymakamlıklar ilçenin adli, askeri, eğitim vb. idari işlerini yürütmekle yükümlüdür. Belediyeler ise bulunduğu yerin su, elektrik, çevre düzenlemesi gibi yerel düzenleme işlerini yürütür. Bunun yanında kaymakamlıklar ilçelerde bulunur, belediyeler ise beldelerden büyük şehirlere kadar her yerel ölçekte bulunur. İki farklı birimin yönetim amirlerinin seçilmesi de birbirinden farklıdır: Kaymakam hükümet tarafından atanırken belediye başkanları halk tarafından seçilir. İki amirin görev farkı aynı zamanda belediye ve kaymakamlıkların farkını da ortaya koyar:

Belediye başkanının görevleri
1.Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
2.Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
3. Meclise ve encümene başkanlık etmek.
4.Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
5.Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
6.Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
7.Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
8.Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
9.Belediye personelini atamak.
10. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
11. Şartsız bağışları kabul etmek.
12. Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
13. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
14. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


Kaymakamın görevleri

  1. İlçede devlet tarafından konmuş yasaların uygulanmasını sağlar.
  2. Vali tarafından verilen direktifleri uygular.
  3. Mevcut ilçedeki kamu kuruluşları arasında eşit ve düzenli çalışmayı yani eş güdümü sağlar.
  4. Halk tarafından yapılan şikayetleri alarak daha üst mevkilere iletir ve gerekenin yapılması konusunda sorumludur.
  5. İlçedeki törenlere başkanlık eder ve resmi ziyaretleri karşılar.
  6. Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir.
  7. Kaymakamlar, kanunda belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel iş yerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler.
  8. Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re’sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.
  • Paylaş
Biri seçimle diğeri ise atama ile koltuğa oturur.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2432 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt