Bilmek istediğin her şeye ulaş

Çözelti nedir? Özellikleri nelerdir?

İki ya da daha fazla maddenin moleküler seviyede homojen olarak dağılmasıyla meydana gelen karışıma verilen addır.Bir çözeltiyi oluşturan maddelerden genellikle çok olanına çözücü, az olanına da çözünen denir. Bileşenler eşit orandaysa çözücü ve çözünen ayrımı keyfi olarak yapılabilir.

Genel Özellikleri
  • Homojen karışımlardır.
  • Asit baz ve Tuz gibi iyonik maddelerle hazırlanmış sulu çözeltiler elektrik akımını iletir.
  • Çözünen madde iyonlarına ayrışarak çözünüyorsa bu çözeltilere iyonlu çözeltiler denir. Asit, baz, tuz çözeltileri iyonlu çözeltilerdir. Bu çözeltiler elektrik akımını iletir.
  • Çözünen madde moleküler olarak çözünüyorsa bu çözeltilere moleküler çözelti denir. Şekerin suda çözünmesi buna örnektir. Elektrik akımını iletmez.
  • Çözeltiler madde miktarına göre kendi aralarında ayrılırlar; doygun, doymamış, aşırı doymuş derişik ve seyreltik çözeltilerdir.

Kimya

  • Çözeltinin kaynama noktası, saf maddenin kaynama noktasından yüksektir, donma noktası, saf maddenin donma noktasından düşüktür. Sabit değildir. Aşağıdaki grafikten anlaşıldığı gibi saf su kaynama noktasına ulaştığında sabit kalır ancak tuzlu su çözeltisi sabit kalmaz.
Kimya
  • Çözeltinin buhar basıncı, saf maddenin buhar basıncından düşüktür.
  • Çözeltilerin yoğunlukları çözeltilerde çözünen madde miktarına göre değişir.
Çözelti örnekleri;

Kimya

  • Paylaş
1

Aytaç Dicleli, Şunu da ekleyelim tam olsun. Doymamış çözeltilerin kaynama noktası sabit değildir. Çözelti doygunluğa ulaştıktan sonra kaynama noktası sabit kalır.

ÇÖZELTİ NEDİR?
Fiziksel özellikleri her yerde aynı olan (homojen) karışımlara çözelti denir.
Bir çözeltiyi oluşturan her bir maddeye çözeltinin bileşenleri denir.
Örneğin; su içerisinde NaCl tuzu çözülmesiyle oluşan çözeltinin bileşenleri su ve tuzdur.
Genel olarak bir çözelti çözücü ve çözünenden oluşmaktadır.

ÇÖZELTİLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDiR?
■Çözeltinin kaynama noktası, saf maddenin kaynama noktasından yüksektir.
■Çözeltinin donma noktası, saf maddenin donma noktasından düşüktür.
■Çözeltinin buhar basıncı, saf maddenin buhar basıncından düşüktür.
■Çözeltilerin yoğunlukları çözeltilerde çözünen madde miktarına göre değişir.
  • Paylaş