Bilmek istediğin her şeye ulaş

Devlet Denetleme Kurulu'nun işlevi nedir?

Devlet Denetleme Kurulu 1.4.1981 tarihli ve 2443 sayılı kanunla yönetimin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacı ile Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Üyelerini ve başkanını cumhurbaşkanı atar. Tam olarak görevi cumhurbaşkanının isteği üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı organları dışındaki tüm kamu kuruluş ve kurumlarında, kamu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde ve kamuya yararlı derneklerde her türlü inceleme, araştırma ve denetlemelerde bulunmaktır.
  • Paylaş
981 yılında milli güvenlik konseyi tarafından kurulan ve 1982 anayasası tarafından da tanınan doğrudan cumhurbaşkanına bağlı; inceleme, araştırma ve denetleme yapmakla görevli kuruluş. Üyeleri cumhurbaşkanı tarafından atanır. 9 kişiden oluşur. İki yılda bir üye sayısının üçte biri yenilenir. Başkanı 2 yıl için seçilir. Cumhurbaşkanı isterse görev süresi dolan üyeleri tekrar atayabilir veya görev süreleri dolmadan görevden alabilir.

Bu Kurulun özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) Kurul, Cumhurbaşkanına bağlıdır; görevi, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanından alır; kendiliğinden kurum ve kuruluşlar üzerinde araştırma ve incelemede bulunamaz.
b) Kurulun görev alanına giren kuruluşlar ve kişiler, kurulca istenen her türlü bilgileri ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
c) Kurul adına hazırlanan ve Cumhurbaşkanına sunulacak olan raporlar, Kurulda görüşülür ve karara bağlanır.
d) Kurul kararları gizlidir. Kurul tarafından hazırlanan raporlar, yalnız Cumhurbaşkanına sunulur. Cumhurbaşkanı kendisine sunulan raporu onayladıktan sonra, rapor Başbakanlığa gönderilir.
e) Devlet Denetleme Kurulu yasasında 1990 yılında yapılan değişikliğe göre, Kurul raporlarında; incelenmesi tahkiki, teftişi, veya dava açılması istenilen alanlar, en geç 45 günde, gereği yapılmak üzere Başbakanlıkça yetkili mercilere intikal ettirilir. Sonuçta Başbakanlık aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına bilgi verilir. Bu düzenlemenin, Anayasaya uygun olduğu söylenemez. Anayasanın 108. Maddesinde açıkça belirtildiği gibi, Devlet Denetleme Kurulunun, hareketi Cumhurbaşkanının isteği üzerine …her türlü inceleme, denetleme ve araştırma yapar. Devlet Denetleme Kurulunun, soruşturma yapma, ya da dava açılmasını isteme gibi bir yetkisi yoktur.
f) Kurulun hazırladığı ve Cumhurbaşkanının onayladığı rapor, kamu kuruluşlarını bağlayıcı bir karar değildir. İlgili kuruluş, açısından, bir ön rapor şeklindedir. Yetkili ve ilgili kuruluş gerekli soruşturma ve araştırmayı yapar sonucunu da Başbakanlık aracılığı ile Cumhurbaşkanlığına sunar.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

482 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları