Bilmek istediğin her şeye ulaş

Etkileyici bir staj defteri nasıl yazılır?

Staj defteri yazarken şu bilgilerin dikkate alınması gerekmektedir:

KISIM 1: ÖNSÖZ (PART 1 : ACKNOWLEDGEMENTS)

Staj yapılan firmanın ne hakkında, neler yaptığı hakkında kısaca bilgi verilir. Öğrencinin bilgilerini firmanın amacıyla nasıl harmanladığı, öğrencinin genel olarak neler yaptığı, ne üzerinde çalıştığı anlatılır. Örnek olarak staj.isikun.edu.tr/firma/ornekrapor.pdf

!! Fakat buradaki önsöz tanımı üniversitelere göre değişmektedir.

KISIM 2: İÇİNDEKİLER (PART 2 : CONTENTS)

Bu kısımda bir tablonun içinde 3 başlık altında içindekiler kısmı girilir. Bu başlıklar şu şekildedir: KISIM, KONU BAŞLIĞI (NAME OF THE TOPIC COVERED), SAYFA/PAGE NO.

KISIM 3: GİRİŞ (PART 3: INTRODUCTION)

Yapılan çalışma hakkında kısa bir bilgi verilmeli, raporun farklı kısımlarında neler anlatıldığı özetlenmelidir.

Yazılım stajı için örnek bir giriş (kısaca), aşağıda verilmiştir.
Staj boyunca büyük bir holdingin bilgi işlem bölümünde yazılım projelerinin nasıl ele alındığı ve yürüdüğü gözlemlenmiştir. Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları, firma yöneticilerine vermekle yükümlü olduğu raporlar hakkında ilk elden bilgi sahibi olunmuştur. Sistem analistlerinin problemi analiz etme biçimleri incelenmiş, yazılım mühendislerinin tasarımı ışığında programcıların projeyi nasıl kodladıkları gözlemlenmiştir. Yetkili yazılım mühendisinin verdiği görevi başarabilmek için öncelikle ASP.NET teknolojisi üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda ise bölümün hazırladığı projenin bir modülünün kodlaması ve testi gerçekleştirilmiştir.

Bu staj raporunun 4. ve 5. bölümlerinde çalışılan holding ve bölüm tanıtılmış, 6. bölümde ise öğrenilen teknolojinin ışığında kodlaması gerçekleştirilen modülün özeti verilmiştir. Daha sonra yapılan çalışma 7. bölümde tablo halinde hafta bazında gösterilmiş, 8. bölümde yapılan işler gün bazında anlatılmıştır. Staj çalışmasının sonucunda kazanılan bilgi ve beceriler 9. bölümde sonuç halinde açıklanmıştır.

KISIM 4: GÜNLÜK/HAFTALIK RAPOR (PART 4: DAILY/WEEKLY REPORT)

Günlük yapılan işler genel olarak yazılır. Yapılan incelemelere ve uygulamalara yer verilir. Aşağıda bir kaç örnek bulunmaktadır

06.07.2006

Staj yapılan birimdeki çalışanlarla tanışılmış ve görevleri öğrenilmiştir. Organizasyon şeması oluşturulmuştur. Çalışanların sorumlulukları ve çalışma biçimleri incelenmiştir. Bunun yanında birimdeki donanım ve yazılım altyapısı da incelenmiştir. Bu bilgiler staj raporunun 5.bölümünde detaylarıyla açıklanmıştır.

07.07.2006


Bilgi işlem biriminin üzerinde çalıştığı proje incelenmiştir. Proje ekibinde herkesin görev ve sorumlulukları, işi yapış biçimleri incelenmiştir. Projenin modüllerine ait analiz ve tasarım diyagramları incelenerek, yapı öğrenilmiştir. Projenin genel yapısı, Tablo 1’de verilmiştir... … …Proje yöneticisi, staj çalışması boyunca gerçekleştirilmesini istediği modül hakkında bilgi vermiştir. Gerekli kaynak kitapları ve internet adreslerini sağlamıştır. Bu kaynaklar incelenmiştir. Proje yöneticisinin açıklamaları ışığında ilk olarak öğrenilmesi gereken konuların listesi ve çalışma planı hazırlanmıştır. 10.07.2006 ile 13.07.2006 tarihleri arasında bu konular ve öğrenilenler raporlanmıştır.

KISIM 5: GENEL RAPORLAR (PART 5: GENERAL REPORTS)

1. History of the institution
1.1. Date of foundation
1.2. Vision & Mision of the Organization
1.3. Ownership Status and Key Partners
1.4. Management Style

2. Organizational Structure of the Institution
2.1. Organizational Chart of the Instution
2.2. Departmental Resposnsibilities and Key Functions
2.3. Key Executives of the Organization

3. Departmental Organizational Structure and Functions


3.1. Authority and Responsibility Relationships Within the Department
3.2. Departmental Job Descriptions and Job Specifications
3.3. Relations with Other Departments
3.4. Key Challanges faced by the Department
3.5. Possible solutions to Key Challanges

4. SWOT Analysis


S- Strength (Kurumun olumlu ve güçlü olan özelliklerinin belirlenmesi)
W- Weakness (Kurumun olumsuz veya zayıf olan özelliklerinin belirlenmesi)
O- Opportunity (Kurumun içte ve dışta sahip olduğu fırsatları belirtmektedir)
T- Threat (Kurumun etrafındaki olası tehlike, risk ve piyasa tehditlerini belirtmektedir)

SWOT Analizinde iç-dış durum değerleri

SWOT Analizinde temel başarı, doğru soruyu sorup, bu soruya doğru cevabı verebilmekte yatar. Örneğin değerlendirmenin ilk kısmı olan "mevcut durumun", güçlü ve zayıf yanların belirlenmesi sürecinde değerlendirmesi gereken faktörlerin seçimi ve bunlara ait değerlerin doğru olarak belirlenmesi çok önemlidir. Söz gelimi herhangi bir firma için bu mevcut durum değerleri söyle belirlenebilir ve burada belirlenen faktörler analizde sorulacak sorular olarak listelenir. Örneğin güçlü ve olumlu yönleri belirleme kısmında;
 • Güçlü bir lidere ve yetenekli yöneticilere sahip miyiz?
 • Yeni ve bize faydası olan teknolojileri kullanıyor muyuz?
 • Yeni ürün ve yeni stratejiler (inovasyon) geliştirebiliyor muyuz?
 • Bilgi ve becerisi yüksek çalışanlara sahip miyiz ?
ve bunlara eklenebilecek yeni sorularla içsel güç ve başarı durumu yani SWOT Analizinin "S" bölümü analiz edilmiş olur. Benzer şekilde;

 • Kurumsal yapıda stratejik bir hedefleme eksikliği var mıdır?
 • Lider, yönetici ve çalışanların yetenek ve bilgilerinde bir yetersizlik söz konusu mudur?
 • Ar-Ge (araştırma ve geliştirme)ye verilen önem ne ölçüde?
 • Kurum kültürümüzde aşınma ya da eksiklik söz konusu mu?
 • Satış, pazarlama, ürün ya da hizmet kalitesi ve verimliliğimizde düşüklük var mı?
vs. gibi içsel yapının zayıf ve olumsuz yönlerinin (W bölümü) tespit edilmesine yönelik sorular listelenir. Dışsal göstergeler ise "O" ile simgelenen potansiyel dışsal fırsatlar ve "T" ile simgelenen tehlikelerden oluşur. Bu kısımlar için değerlendirmeye alınacak değerleri şöyle özetleyebiliriz;

Örneğin fırsat yaratan değerleri;

 • Teknoloji ve iç-dış pazarlarda oluşan değişimler
 • Devletin, hükümetin ya da uluslararası kurumların (AB gibi) politikalarındaki değişiklikler
 • Ülkedeki ekonomik ve sosyo-kültürel yapıdaki gelişmeler

Tehdit ve risk yaratan değerleri ise,
 • Kurum olarak karşılaşabileceğimiz engeller nelerdir ?
 • Mevcut ve potansiyel rakiplerimiz ne yapmaktalar?
  Ürün ve hizmet üretirken, iç ve dış sektörde iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi ?
 • Durmadan ilerleyen ve değişen teknoloji piyasadaki konumumuzu tehdit ediyor mu ?
 • Nakit durumumuzu zora sokacak finansal sorunlarımız var mı ?

olarak belirtebiliriz.

5. Contributions
5.1. Skills Developed During the Internship
5.2. Responsibilities Taken
5.3. Future Plans

STAJ DEFTERİ YAZARKEN BİLİNMESİ GEREKENLER


Staj defteri teslim ederken orjinal mühürlü defterin 2 cilt kopyası alınır. Biri ilgili firmaya diğeri de okula teslim edilir. Öğrenci ve işyeri değerlendirme formları kapalı zarfın içinde okula teslim edilir. Staj defterinin her sayfası imzalanır. Bir CD içerisine gerekli ekler (eğer varsa ) eklenerek, (EKLER diye ayrı bir kısımda da yazılır) staj defterinin pdf formatında bir kopyası konulur. İşyeri değerlendirme formu zarfının arkası imzalı ve mühürlü olmalıdır.

önsöz= 2 sayfa
içindekiler
giriş= 2 sayfa
günlük/haftalık raporlar= 100 sayfa
genel raporlar= 25 sayfa
references= 2 sayfa (faydalanılan kitaplar, ders notları, makaleler..)
ekler= grafikler, resim, tablo..

Staj defteri Times New Roman 12 ile yazılmalıdır. 1,5 space olarak belirlenmiştir.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

15572 Görüntülenme7 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları