Bilmek istediğin her şeye ulaş

Hukuk devleti ile kanun devleti arasındaki fark(lar) ne(ler)dir?

Önce hukukun tanımını yapmak lazım. Hukuk bireyler arası ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Türleri ise. Gelenek görenek, ahlak, din kuralları ve yaptırımı devletçe belirlenen yasalardır. Kanun ise anayasa ile tanınan hak ve menfaatlerin nasıl uygulanacağını kurala bağlayan hukuk kaynağıdır. Görüldüğü üzere hukuk ile kanun ana başlıkta birleşen ancak unsurları itibarı ile birbirinden farklı kavramlardır. Hukuk devleti hukuku her nevi ile uygulayan genel ve özel kanunlarla anayasanın tanıdığı hak ve özgürlükleri mümkün olduğunca hukukun tanımına uygun olarak bireyler arasında uygulayan erk iken. Kanun devletinde ise erkin yarattığı ve düzenlediği çerçevede yaşama hakkı veren devlettir. Hukuk devletinde birey hak sahibi iken kanun devletinde hak bireye tanınan başka bir ifade ile lutfedilen menfaattir.
  • Paylaş
Hukuk devleti der ki benim insanlarım ve onların hakları önemlidir devlet onlar içindir. Kanun devletine göre insanlar devlet içindir insan varsa devlet için vardır.
  • Paylaş
Kanun devleti kanunlar çerçevesinde hareket eden devlet demektir. Yani çoğunluk iktidarlarında oluşturulacak kanunlarla her yolun yine kanunlarla mübah kılınabileceği sistemdir. İşte tam da bu noktada hukuk devletinden tamamen ayrılır. Hukuk devleti demeden önce hukukun ne olduğundan bahsetmekte fayda görüyorum. Hukuk kelime kökeni olarak hakkın çoğuludur , yani haklar bütünüdür. Bir devletin hukuk devleti olabilmesi için hak ve hukuku gözetmesi , keyfî hareket etmemesi gerekir. Mevcut hükümetin yalnızca seçmen kitlesine değil , devletin bütün vatandaşlarına hitap etmesi gerekir. Yani hükümetin çoğunlukçu değil çoğulcu hareket etmesi gerekir. Hukukun üstünlüğü ve bağımsızlığının , millî değerler ile birlikte gözetilmesi gerekir. Şüphesiz ki millî değer lerden bağımsız bir hukuk sistemi varlığını devam ettiremez. Ve dayanaksız bir hukuk sistemiyle de hukuk devletine ulaşmak hayalden öteye geçemez. Hukuk devletiyle kanun devleti arasındaki en temel fark birinin kanunlar çerçevesinde , diğerinin hak ve hukuk çerçevesinde hareket etmesidir.


Umarım yardımcı olabilmişimdir. Saygılarımla.
  • Paylaş
Hukuk devleti hakkaniyet ilkesini sonuna kadar işletir. Kanun devleti ise yazili kuralların hukuksuz olsa bile işletilmesine bakar. Bu acidan bakilinca Türkiye ne hukuk devletidir ne de kanun. Ama ABD ise tam birkanun devletidir.
  • Paylaş
Bilindiği üzre Hukuk devleti en kısa tanımıyla, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukukî güvenlik sağlayan devlet demektir. Anayasa Mahkemesi de 12 Kasım 1991 tarih ve K. 1991/43 sayılı Kararında hukuk devleti ilkesini, benzer bir şekilde “yönetilenlere en güçlü, en etkin ve en kapsamlı biçimde hukuksal güvencenin sağlanması, tüm devlet organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması” olarak tanımlamıştır. Bunu biraz daha açarsak ANAYASA MAHKEMESİ'nin nitelendirmesine göre “Hukuk devleti, her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlarından kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen devlettir”
olarak tanımlanmaktadır. Genel özellikleri ise; Yasama, Yürütme ve Yargı organları hukuka bağlı olmalıdır.
KANUN DEVLETİ'nde iseDevlet mekanizmasını elinde tutan siyasal güç, parlamentodaki çoğunluğuna dayanarak istediği kanunu çıkartabilir. Ve bu kanun yolu ile istediğini elde etme ve kurguladığı hedefe ulaşma imkânını elinde tutabilir.
Başka bir deyişle, kendi amacına uygun olarak çıkarttığı kanunlara uyarak amacına doğru attığı adımları sıklaştırabilir. Ve bu yürüyüş, böylece “kanun”a uygun bir görüntü çizebilir. Çünkü kanunu uygulayan irade ile o kanunu oluşturan irade aynı “güç”tür, aynı misyonun unsurlarıdır ve aynı [müşterek] amacın yolcularıdır.
Bu noktada gerçekleştirilen olgu, benimsenen hedefin önündeki engellerin parlamento aritmetiğine yaslanarak çalakalem yazılan yasa metinleri aracılığı ile temizlenmesidir.
“Gayeye varmak için her yolun meşru kabul edildiği” o bildiğimiz eski yöntem, yasaları alelade birer araç olarak kullanma ve böylece de, tırmanılan yokuşu görünüşte ”meşru” kılma imkânı vermektedir.
Farka gelince genel olarak , seklen kanunlara uygun sekilde yönetilmekle birlikte, bu kanunlarin evrensel hukuk ilkelerine uygun olmasi konusunda bir endisesi olmayan, onlari hukukun en büyük ideali olan adalete ulasmak icin degil, gücü altindakileri ezmek icin kullanan devlet yapisi.
kanun devletinin en bilinen örnegi, drittes reich idi. bireye özgürlük tanımak, bunları güvence altına almak ve bu yolla devlet iktidarını sınırlamak gibi bir amacı olmaz. Aksine devlet iktidarının ne kadar sınırsız olduğunu düzenleme amacıyla oluşur.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

8194 Görüntülenme6 Takipçi5 Yanıt