Bilmek istediğin her şeye ulaş

İnsan kaynakları yönetimi nedir? Hangi konuları içerir?

Şirketlerdeki insan kaynaklarının yaptığı işleri düşünün. Nitelikli ve doğru elemanı yeterli sayıda seçmek,eğitmek ve sirket için yararlı hale getirmek insan kaynakları yönetiminin ta kendisi.Tabi ki bunlar belirli kurallar ve şirkete uygunluk içinde gerçekleştiriliyor.

Ücret,motivasyon,performans,kalite,verim,bilgi,vizyon yönetimi insan kaynakları yönetimiyle ilgili akla gelen diğer konular.
 • Paylaş
Sanayi devrimi sonucunda, büyük üretim işletmeleri kurulmuş ve kol gücüne dayalı üretim anlayışının yerini makine gücü almıştır. Makineleşme ile ortaya çıkan hızlı büyüme, işletme verimliliğini ve etkinliğini arttırmak için çeşitli düşüncelerin doğmasını tetiklemiştir. Üretim tekniklerinin bilimsel olmaması Taylor’u bu konuda araştırma yapmaya yöneltmiştir . 1900’lerde Taylor öncülüğünde ortaya çıkan Bilimsel Yönetim Yaklaşımı çalışma hayatına bilimsel metotları, ahenk ve koordinasyonu, çalışanların en yüksek verimlilikte çalışmaları için eğitilmelerini vurgulamaktadır. Taylor hareket ve zaman etütlerini geliştirmiş, işlerin daha kısa sürede yapılmasını sağlamıştır. Bu teknikler üretimin artmasını ön plana çıkarırken iş tatminini göz ardı etmiştir. İnsanı bir makine olarak gören bu yaklaşım motive edici olarak ücreti kabul etmektedir. 1930’lu yıllarda verimliliğin düşmesi, motivasyonun azalması ve insanların itirazlarının artması yönetim bilimcileri yeni çalışmalara yöneltmiştir. Hawthorne çalışmaları, davranışsal araştırmaların temelini oluşturmuş, iş hayatında insanın ön plana çıkmasını sağlamıştır . 1920’li yıllarda ABD’de ortaya çıkan ve buradan çevre ülkeler ve Avrupa olmak üzere diğer ülkelere yayılan insan kaynakları yönetimi (İKY), günümüze gelinceye kadar çeşitli evrelerden geçen bir gelişim süreci izlemiştir.

İKY’nin ortaya çıkmasında birçok etken yer almıştır. Bunlar arasında, artan rekabet şartları, işletmenin toplum içindeki niteliğinin değişmesi, teknolojinin neden olduğu değişimler, küreselleşme, ekonomik yapılardaki dönüşümler, iş görenlerin beklentilerindeki değişimler sayılabilir. Bu etkenler sonucu işletmeler, kaynaklarını değişime uydurmak zorunda kalmışlardır. İnsan kaynağının geliştirilebilir ve kapasitesinin artırılabilir olması da onun, diğer işletme kaynaklarının aksine, bir maliyet unsuru olmaktan çok bir yatırım unsuru olarak ele alınmasını sağlamıştır. Bu durum İKY’nin işletme kaynakları arasındaki önemini açıklamaktadır.

Doğru insanları, doğru zamanda, doğru işlere yerleştiren örgütlerin avantajlı duruma geçeceği açıktır. Bu nedenle örgütler açısından en önemli nokta, sahip olunan insan kaynaklarının değerinin bilinmesi ve bu kaynaktan en iyi şekilde yararlanılabilmesi için örgütte gerekli koşulların sağlanmasıdır.


Hangi konuları içerir?
İKY'nin belli başlı fonksiyonları vardır. Bunlar:
 • İnsan kaynakları planlaması,
 • İşe alma ve yerleştirme fonksiyonu,
 • Eğitim ve geliştirme fonksiyonu,
 • Motivasyon yönetimi,
 • İş ve işgören değerleme fonksiyonu,
 • Ücret yönetimi,
 • Kariyer yönetimi ve geliştirme,
 • Özlük işleri,
 • Çalışma ilişkileri ve güvenlik fonksiyonu.

Kısacası bir elemanın işletmeye dâhil olmasından işten ayrılmasına kadar geçirdiği süreç içerisinde karşı karşıya kaldığı insan kaynakları uygulamaları, insan kaynakları fonksiyonları olarak ifade edilmektedir.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1008 Görüntülenme7 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları