Bilmek istediğin her şeye ulaş

İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir?

 • İşyerinde, gece postaları da dâhil olmak üzere çalışma ortamının gözetimini yapmak, İşyerinde yapılan çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak,
 • İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk değerlendirmesinin yapılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini de alarak gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planının hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
 • Yangın veya patlamaların önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, yangın veya patlama durumunda alınacak tedbirleri belirlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,
 • İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamaları takip etmek,
 • İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunmak,İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamaları takip etmek,
 • İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunmak,
 • İşyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı ya da yeni makine, tezgâh ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene tavsiyelerde bulunmak,
 • Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene tavsiyelerde bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak planlamak ve uygulamak,
 • Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,
 • İşyerindeki çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,
 • Birden fazla madde veya etkenin aynı anda işyerinde bulunmasından dolayı ortaya çıkabilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda değerlendirmek,
 • Yukarıda belirtilen görevleri ile ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak.

 • Paylaş
Önceliklikli olarak İşvereni iş güvenliğinin yasal yaptırımları konusunda bilgilendirir ki yapmazsa başına neler gelebileceğini bilsin. Çok zor bir iştir hem işverene nakit akışı getirmeyecek bir konu için para harcatmanız gerekir, üstüne bir de çalışanları bilinçlendirerek işverenin isteklerini sorgulamaya sevkedersiniz. Çok yerde devlet zorunlu koşmasa işverenlerin kapıdan sokmayacağı kimselerdir iş güvenliği uzmanları. Aslında görevleri işvereni, işyerini ve çalışanı korumak adına birinci derecede önem taşır.

İş güvenliği uzmanı iş başladığında çalışma ortamını gözlemler ve işleyişi yürüten çalışanlarla birlikte mevcut tehlikeleri, olası riskleri belirler, buna Risk Değerlendirmesi deriz.

Yapılan risk değerlendirmesi sonucu iyileştirmeye açık alanlar belirlenir ve düzeltici faaliyetler planlanır. Filmin koptuğu yer burasıdır zira düzeltici faaliyetler genellikle yatırım gerektiren, para harcatan işlerdir ve bunların gerekliliği için işverenleri ikna etmeniz zordur. Ama başarırsınız, bir ortak yok bulur ve bunları yaptırırsınız ki bu sefer de başka bir zorluk çıkar karşınıza; çalışanları bu düzeltilmiş sisteme alıştırmak. Türk insanı olarak (en okumuşundan, en eğitimsizine) herşeyin kolay yolunu bulmaya, güvenlik önlemlerini hiçe saymaya alışmışız ya işte çalışanların da bu alışkanlıklarını yok etmek çok meşakatli ve sabır, inat isteyen bir iştir.

Bu noktada da devreye eğitim giriyor. Sürekli toplu olarak, işbaşında eğitimler vermek gerekir. Eğitimler her eğitim seviyesinden çalışanın anlayacağı nitelikte olmalıdır.

Eğitimleri yaparız ancak bunun uygulamaya dökülüp dökülmediğini ancak denetimlerle anlarız. Periyodik ve ani denetimler yaparak anlık çalışma koşullarını gözler, bunlarla ilgili raporlar hazırlarız. Bu raporlar sonunda eksik noktaları belirleyip, tekrar düzeltici faaliyet ve eğitim sürecini işletiriz.

Buraya kadar yaptığımız iş kısaca PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al) Döngüsü olarak adlandırılır.

Bunlar operasyonel olarak yapılanların kısa bir özetiydi. Bir de işin sıkıcı yanı vardır;

İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Kurullarının toplanması, İş Kazalarının bildirimi, yasal mevzuatın takibi, değişikliklerin uygulanması (bu pek sıkıcı sayılmaz), tüm evrak ve yazışmaların düzgün bir şekilde saklanması (başınız derde girdiğinde bunlar sizin için hayati önem taşır).

İşte bir İş Güvenliği Uzmanının yapması gerekenler çok kısa ve özet olarak bunlardır. Siz siz olun arkanızı sağlama alın, şu anki yasal düzenleme ve işveren yaklaşımına göre ince bir ip üzerinde çalışır İş Güvenliği Uzmanları.
Görevler için yasal dayanağa aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz:
mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?me... güvenliği
 • Paylaş
İş güvenliği uzmanları çalışma ortamı ve yapılan çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olup olmadığını denetler.Varsa iş yerindeki tehlikeleri belirler,risk değerlendirmesi yapar,riskleri azaltmak için çalışmalar yapar.
 • Paylaş
 • Çalışma ortamında gözetimler yapıp,aylık ve yıllık raporlar hazırlamak.
 • İş sağlığını ve güvenliğini ilgili mevzuata göre uygulamak.
 • Risk değerlendirmesi yapmak.
 • İş yerinde yapılacak olan çalışmalar için düzenlemeler ve ayarlamalar yapıp çalışanlara tavsiyelerde bulunmak.
 • Paylaş