Bilmek istediğin her şeye ulaş

Kültürler çok farklı olmasına rağmen diller arası akrabalıklar neyden kaynaklanmaktadır?

Öncelikle bu konu hakkında kesin bir kanıya varmış değiliz. Her şey varsayımlardan ibaret...

Aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur. Bu araştırmalar neticesinde anlaşılmıştır ki diller arasındaki akrabalıklar, çeşitli bakımlardan ola­bilmektedir. Akrabalıklar, tarih ve kıyaslama yöntemleri ile; ses, yapı, şekil, söz dizimi bakımlarından ilişkileri, yakınlıkları, pa­ralellikleri, benzerlikleri; karşılaştırmalı gramerlerinin, kronolojik, toplumsal ve soy sınıflamaları yapılarak tespit edilmektedir. Ayrıca ke­lime hazinesindeki benzerlikler, varlıkları ve hareketleri ad­landırma yolları bakımından başvurulan yollar, ses özellikleri ba­kımlarından görülen benzerlikler akrabalık tespitinde rol oynuyor.

Akraba dillerin aynı dilden çıktığı, ana dilin değişik coğ­rafyalarda ve toplumsal çevrelerde ayrı ayrı evrimleşmesinden meydana geldiği ileri sürülmektedir. Ancak, akraba dilleri ko­nuşan kavimlerin soy bakımından akrabalıkları şart değildi. Mesela bazı bilginlere göre Türkçe ile Moğolca, tarihin bilmediğimiz bir devrinde, bilmediğimiz bir coğrafyada konuşulmuş olan Altayca (Gerçekte böyle bir dil yoktur) denilen bir dilden türemiştir. Başka bir iddiaya göre de Türkçe ile Moğolca'nın geçmişte birliği düşünülemez; iki dil arasındaki benzerlik, bir ara beraber bulunmaktan ileri gelen ve kelime alışverişinden doğan bir benzerliktir. Aynı durum, Latince ile Slavca arasında da söz konusudur. Bu iki dil yapı bakımından birbirine benzemektedirler; ancak aralarında herhangi bir soy birliği söz konusu değildir. Bu konuya ayrıca kültür açısından da ba­kılmaktadır. Soy bakımından aralarında hiçbir ilişki olmadığı halde, kültür bakımından aralarında kuvvetli bağları görülen milletler de vardır. Bugün İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca gibi dillerin pek çok milletin ve devletin dili olarak konuşulması, kullanılması bu iddianın en kuvvetli delilidir. İngilizce, 80 ülkede (45'i resmi dil olarak), Fransızca 50 ülkede (32’si resmi dil olarak), İspanyolca 21 ülkede (17'si resmi dil olarak), Portekizce de Portekiz ve Brezilya'nın dışında 5 Afrika ülkesinde resmi dil olarak; Arapça 17 ülkede kullanılmaktadır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

378 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Eş Anlamlı Soru Ekle

  • Diller arası akrabalık nedir?