Bilmek istediğin her şeye ulaş

Memuriyetten çıkarılma cezası alan memurlar, emeklilik maaşı ve ikramiyesi alabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Amiri ve Disiplin Cezalarını düzenleyen 124'üncü maddesinde "Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir. Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125'inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir."hükmü yer almaktadır. Anılan Kanunun 125'inci maddesinde de cezaların nevi ve cezayı gerektiren fiiller sayılmıştır. Söz konusu maddenin (E) bendinde Devlet memurluğundan çıkarma "Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır." olarak tanımlanmış bulunmaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun emeklilerin yeniden hizmete alınması başlıklı 93 üncü maddesinde "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92'nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa alınabilirler." denilmektedir.Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun Emeklilik başlıklı 19 uncu maddesinde "Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır." ve Emeklilik haklar başlıklı 187'inci maddesinde ise "Devlet memurlarının emeklilik ve malullük hallerinde kendilerinin, ölümleri halinde dul ve yetimlerinin sahip bulundukları haklar emeklilik kanunlarıyla düzenlenir." denilmektedir. Anılan hükümler çerçevesinde 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile memurların emeklilikleri düzenlenmiş bulunmaktadır.

5434 sayılı Kanunun Emeklilik Haklarının Düşmesini ve Bağlanan Aylıkların Devamlı olarak Kesilmesini Gerektiren Sebepler başlıklı 92. maddesinde "İştirakçilerden Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığını bırakan, yabancı memleket uyruğuna girenlerin (Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç) bu Kanunla tanınan her çeşit hakları düşer.
Aylık almakta iken veya aylık bağlama hakkı doğmadan önce, tanınan her çeşit hakları bu madde uyarınca düşenler, bu durumlarının ortadan kalkması halinde, Sandığa yazılı olarak yapacakları müracaatları takip eden aybaşından itibaren ve bu Kanunda öngörülen diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu haklardan yeniden yararlandırırlar. Yukarıdaki hükümler 88 inci madde kapsamına girenlerle, dul ve yetimleri hakkında da uygulanır.
"hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede:
  1. Memur statüsünde iken disiplin cezası olarak memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek bir disiplin suçu işleyen bir devlet memurunun 5434 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uyarınca emekliliğini istemesine mani bir husus bulunmamaktadır. Kişi 5434 sayılı Kanun çerçevesinde emekliliği hak etmiş olması halinde ilgiliye emekli aylığı bağlanır ve emekli ikramiyesi ödenir.
  2. Emekli Devlet memurlarının emekli aylıkları 5434 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kesilmesi mümkündür.
  3. Memuriyetten çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hali işleyen memur emekli olsa dahi disiplin soruşturması tamamlanır memuriyetten çıkarma cezası ile tecziye edilmesi halinde bu ceza emeklilik dosyasına konur.
  4. Emekli olan ancak memuriyetten çıkarma cezası ile tecziye edilen memur 657 sayılı Kanunun 93 maddesi hükmü uyarınca memuriyete tekrar dönüş yapamaz.
  • Paylaş
Bu soruya Turan Bey Tam cevap vermiş.
Özetlersek;
Eğer emekliliği haketmişse emekliliğini isteyebilir.
Eğer haketmemişse Devlet Memurluğuna dönemiyeceği için İşçi olarak ya bir işyerinde çalışır prim gün sayınısını Emekli Sandığında geçen süre ile birleştirerek tamamlar emekli olur.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2562 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt