Bilmek istediğin her şeye ulaş

Limited şirketlerde müdür değişikliği aynı zamanda bir esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliği taşımakta mıdır? Esas sözleşmenin değiştirilmesi niteliği taşımasındaki karar nisabı ile taşımaması sonucu aranması gereken karar nisabı ne olmalıdır?

Aşağıdaki metin ATO resmi sayfasından alıntılanmıştır.

ANA SÖZLEŞME İLE ATANAN MÜDÜRÜN GÖREVDEN İSTİFASI VE YERİNE YENİ MÜDÜR ATAMA TESCİLİ KARAR ÖRNEĞİ

Karar Tarihi:
Karar sayısı:
Konu :
Başkan :
Üyeler :

Genel Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

1-Şirket müdürü ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ’nin müdürlükten istifası nedeniyle imza yetkisinin iptaline,
2-Karar tarihinden itibaren ... ... ... ... ... Süre ile ... ... ... ... ... ... ... (T. C. Kimlik No) ’nin şirket müdürü olarak atanmasına,
3-Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, tapuda, ahz u kabza, her türlü işlemi yapmaya ... ... ... ... Süre ile şirket müdürü ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ’nin şirket unvanı veya kaşesi altında münferiden / müştereken (ana sözleşmenin temsil maddesine göre / ana sözleşmenin temsil maddesinde tadil yapıldı ise temsile ilişkin tadil maddesine göre belirlenir) temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Ortak (T.C.Kimlik No) Ortak (T.C.Kimlik No) Ortak (T.C.Kimlik No)
İsim-İmza İsim-İmza İsim-İmza


Not :
1-Kararlarda müdürlerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları veya yabancı kimlik numaraları) uyruğu ve ikametgah adresleri belirtilecektir.
2- Şirkete birden fazla müdür atanması halinde bunlardan biri şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın genel kurul kararında “müdürler kurulu başkanı” belirlenmesi gerekmektedir.


daha sonrasında kara defterine yazıldıktan sonra tisicl gazetesin de ilan edilir.


Bu işlem yapılırken şirket ortaklar kurulu kararı gereklidir. Karar defterinde sahte imza atılması ile yapılan tescil günü itibarı ile yok hükmündedir. (iyi niyetli 3.kişilerin kişilerin uğradıkları zararlar ayrıca hakim tarafından değerlendirilecektir) 2-5 yıl arası bir ceza istemi ile dava açabilirsiniz ve işlemin yapıldığı gün itibarı ile şirketi bağlayıcı kararların iptalini sağlayabilirsiniz.
  • Paylaş
Ltd şirketlerde müdür değişikliği esas sözleşme değişikliği gerektirmez.
Ancak müdürün esas sözleşme ile ilk atanması veya sonradan atanması durumu değiştirebilir.
Karar nisabı ortaklık yapısına ve ortak sayısına bağlıdır. Normalde çoğunluk müdür atayabilir-azledebilir.
Ortak sayısını ve müdürün ilk atanan müdür olup olmamasını belirtirseniz daha ayrıntılı cevap verebilirim.
  • Paylaş
1

Mesut Öcal, Teşekkür ederim cevabınız için Kutluay Bey. Bizim olayımızda atanan müdür şirket tarihindeki ikinci müdür. müdür atanmasına yönelik verilen ortaklar kurulu kararı sahte imzayla alınmış bir karar. yani müvekkilimizin imzası taklit edilmiş. ortak sayısı ise 2'dir müdür değiştirilmesi kararı verildiği sırada. müdür atanmasına ilişkin kararın yokluğunu ileri sürmek için sadece sahte imzaya dayanak gösterirsek zayıf bir dayanak noktası olmaz mı?