Bilmek istediğin her şeye ulaş

Telefondan internete bağlanınca çıkan 3.5G teknolojisi nedir?

İlk ne­sil kab­lo­suz te­le­fon tek­no­lo­ji­siy­le ta­nış­tı­ğı­mız­da he­nüz 80’li yıl­lar­day­dık. Mobil ile­ti­şim­de bi­ze su­nu­lan ilk şey, sa­de­ce ses tek­no­lo­ji­siy­di. Pa­ket­len­miş ve­ri ile­ti­mi ve sa­yı­sal ses tek­no­lo­ji­siy­le be­ra­ber ha­ya­tı­mı­za 2. ne­sil tek­no­lo­ji­le­ri al­dık. 2G stan­dar­dı ya­ra­tıl­dı­ğı za­man, çok bant ge­niş­li­ği ve az iş­lem­ci var­dı. Ha­liy­le
te­le­fon­la­rı­mız hep meş­gul­dü!


Vaz­geç­me­di­ği­miz mo­bil ile­ti­şim, ar­tık mo­bil ge­niş­bant özel­li­ğiy­le ye­ni bir bo­yut ve hız ka­zan­dı. Ses ye­ri­ne ve­ri odak­lı, gö­rün­tü­lü ile­ti­şi­mi de için­de ba­rın­dı­ran 3’ün­cü ne­sil tek­no­lo­ji­ler, mo­bil ile­ti­şim­de bü­yük bir zıp­la­ma sağ­la­dı. Ya­şa­nan bu hız­lı de­ği­şim­le be­ra­ber, bu ne­sil­le­ri des­tek­le­yen ci­haz­la­rın ha­yat­ta kal­ma
sü­re­side kı­sal­dı.


3G tek­no­lo­ji­siy­le 25 kat hı­zı­nı ar­tı­ran mo­bil ile­ti­şim, Tür­ki­ye’de ye­ri­ni he­nüz al­mış­ken; dün­ya­da bu hız, 3,5 G tek­no­lo­ji­siy­le 6 kat da­ha art­tı. Hız­lan­dı­rıl­mış 3G
ola­rak da bi­li­nen 3,5G (HSPA) ile 2 MP3’ü 1 sa­ni­ye­de ak­tar­mak müm­kün… Tür­ki­ye he­nüz 3,5G ile he­nüz ta­nış­ma­dı. Dün­ya ise, 4’ün­cü ne­si­le adım at­tı...
  • Paylaş
4

Sevgiseli, Aveadan internete bağlandığımda ekranımın köşesinde 3,5G yazıyor tanışmadığına emin misiniz? :)

Eyup Buran, copy paste yaptıgın ıcın pek dıkkat etmemısım uzgunum :) su turkıye 3.5 G kullanıor ve bu bant genıslıgı denılebilir :) veri paketi indirim hizi kısaca :D

Sevgiseli, Ben işin özünü anladım merak etme. :) Teşekkürler bilgilendirme için.

Eyup Buran, rica ederim :)

3,5 :))) isme bak yaa ..
  • Paylaş
3.5 G teknolojisi 3 G teknolojisinden daha üst bir teknoloji ve daha hızlı internet erişimi olduğunu belirtmek amacıyla kullanılır. Ama 4G teknolojisi çok daha farklı bir teknolojidir ve telefonda 100mbit internet hızı sağlar.(Taşınabilir bilgisayarlar için bu hız 1gbit'tir.) 3.5 G buna erişemez ama 3G'den de daha hızlıdır. Bu sebeple ikisinin arasında bir isim takılmış olmalı.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2331 Görüntülenme5 Takipçi3 Yanıt