Bilmek istediğin her şeye ulaş

Televizyonda ve internette hep rastladığımız, "Saç beyazlarını yok eder" diye reklam yaptıkları ürünü aldım. Ama hepsi boşmuş. Hiç bir faydası olmadı. Şimdi paramı geri almak istiyorum. Ne yapabilirim?

@ilgincadam 'ın işaret ettiği 9/A maddesinin 5.paragrafında yapılan atıf gereği 8. madde çerçevesinde, kapıdan satışlar açısından, tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. 

Ancak 8.madde düzenlemesi malın ayıplı çıkması ile ilişkili olmayıp (keza gerekçe göstermeye dahi hacet yok); genel olarak tanınmış bir haktır.

Bu bakımdan, somut olayda (bu tabiri kullanmayı çok severiz) satın almadan vazgeçme değil, bilakis ürününün öz niteliklerinden ötürü bir memnuniyetsizlik hasıldır. Burada bir ayıp var mıdır, taahhüde aykırı durumlar mı söz konusudur, irdelemek üzere, ayıplı mal başlığı altında düzenlenmiş 4.maddeye bakmak uygun düşecektir.

Yöntem olarak evvela satıcı ile görüşme yapılarak sözlü ihtar yolu denenebilir. Bir sonuç alınamaması durumunda, ürün bedeline bağlı olarak, tüketici hakem heyetlerine yahut tüketici mahkemelerine başvurulması gerekecektir.
 
  • Paylaş
Araştırdığım kadarı ile:

İKİNCİ KISIM: Tüketicinin Korunması ve aydınlatılması

Mesafeli Sözleşmeler

MADDE 9/A. ? (4822. Değ) Mesafeli sözleşmeler; yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir.


Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, ayrıntıları Bakanlıkça  çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyid işlemi, yine elektronik ortamda yapılır.


Satıcı ve sağlayıcı, tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı andan itibaren otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre, tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. 


Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddî malların veya sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlüdür.


Cayma hakkı süresince sözleşmeye konu olan mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasının veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesinin istenemeyeceğine ilişkin hükümler dışında kapıdan satışlara ilişkin hükümler mesafeli sözleşmelere de uygulanır.


Satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli,kıymetli evrakı ve tüketiciyi bu hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.


@Redeye belki bu konuda hukuken ne yapmamız gerektiği hakkında daha sağlıklı bilgi verebilir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1446 Görüntülenme9 Takipçi2 Yanıt