Bilmek istediğin her şeye ulaş

Örnek bir Tüzel Kişilik - Kurumsal Kimlik tasarım sözleşmesi nasıl olmalıdır?

Freelance olarak çalışan birisi için; nasıl bir sözleşme yapmak faydalı olur?Düzenle
TÜZEL KİŞİLİK KURUMSAL KİMLİK TASARIMI SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme X A.Ş. ( bundan sonra sözleşmede “X” olarak anılacaktır.) ile Y (bundan sonra sözleşmede “Y” olarak anılacaktır). arasında aşağıdaki şartlar ve yükümlülükler çerçevesinde, ZZ.ZZ.ZZZ tarihinde imzalanmıştır.

MADDE 1 - SÖZLEŞME KONUSU

Y işbu sözleşmede hüküm altına alınan esas ve koşullar çerçevesinde X’in sahibi olduğu A markasının kurumsal kimliklerinin oluşturulması ve kurumsal kimliği tanımlayan katalogun basımı için altyapının hazırlanması işini üstlenmesine ilişkin hüküm ve şartları ihtiva eder.

MADDE 2 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Y, X’in sahibi olduğu A markasının kurumsal kimlik katalogunu hazırlama çalışmalarını 90 (doksan) gün içerisinde yaparak sunuma hazır hale getirecektir. Sunum aşamasında X’in onayını verdiği tasarımları 15 (on beş) gün içerisinde baskıya hazır hale getirecektir. Onaylamadıklarını ise 30 (otuz) günlük süre içerisinde bitirmekle yükümlüdür.

MADDE 3 – CEZAİ HÜKÜM

Y, ödemelerin yapılmaması durumunda taahhüt ettiği işi, hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.
Ayrıca Y taahhüt ettiği hizmeti 90 (doksan) günün sonunda X’ a sunmakla mükelleftir. Hizmetin yerine getirilmemiş olması, talep edilen değişikliklerin yerine getirilmemiş olması, alternatif tasarımların sunulmaması veya yukarıda belirtilen 105 (yüz beş) günlük sürenin bitiminde işi eksiksiz teslim edememesi durumunda X’un hak arama faaliyetlerine itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca böyle bir durumda Y, X’e 10.000.- TL. Cezai bedel ödemeyi gayri kabulü rucu beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4 - ONAY

Y 90 (doksan) günlük süre içerisinde tasarımlaro X’ un onayına sunar. X bu tasarımlar ile alakalı menfi veya müspet onayını Y’e e-posta yolu ile bildirecektir.

MADDE 5 - HİZMET SÜRESİ VE ÖDEME ŞARTLARI

İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 90 (doksan) gün olarak belirlenmiştir, bu süre işbu sözleşmenin imzalandığı gün başlayacaktır.

Hizmet bedeli 20.000.- TL (Yirmi bin Türk lirası) olarak belirlenmiştir. Hizmet bedelinin %50’si peşin, kalan % 50’si iş bitiminde YYY’ in aşağıda belirtilen kişisel banka hesabına yatırılacaktır.

MADDE 6 - YETKİLİ HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanacaktır. Bu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlıkta, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 7 (Yedi) maddeden ve 2 (iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ZZ.ZZ.ZZZ tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

X A.Ş.

Y

Freelance Art Director
BBB Bankası CCC Şubesi
Hesap No: 1111 11111111
IBAN: TR250006400000110580800853


  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1176 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt