Bilmek istediğin her şeye ulaş

Vadesi geçmiş senet nasıl tahsil edilir?

Bonolarda bonoyu düzenleyen borçluya karşı vade tarihinden itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi içinde icra takibi yapılabilir. Üç yıl geçtikten sonra bonoya istinaden bir kambiyo takibi yapılması halinde borçlu tarafından zamanaşımı itirazında bulunulabilir ve böyle bir itirazla icra takibi durdurulabilir. Bu şekilde bir durumla karşı kaşıya kalındığında borçluya karşı sebepsiz zenginleşme temelinden bir alacak davası açabilirsiniz ancak bu davayı kazanamama ihtimalinizin de olduğu bilinmelidir. Dolayısıyla vade tarihinden itibaren üç yıllık süreyi geçirmeden icra takibi başlatmak en doğru yöntem olacaktır.
Vadesi geçmiş senet her ne kadar “yazılı delil başlangıcı” sayılabilecek olsa da itiraza konu olduğu taktirde temel alacağın neye dayandığını kanıtlamakla yükümlüdür aksi taktirde olumlu sonuç alabilmesi mümkün değildir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca
Zamanaşımı süreleri ve ilgili hükümler şu şekildedir;
B) Zamanaşımı
I – Süreler
MADDE 749- (1) Poliçeyi kabul edene karşı ileri sürülecek poliçeden doğan istemler, vadenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
(2) Hamilin, cirantalarla düzenleyene karşı ileri süreceği istemler, süresinde çekilen protesto tarihinden veya senette “gidersiz iade olunacaktır” kaydı varsa vadenin dolduğu tarihten itibaren bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
(3) Bir cirantanın başka cirantalarla düzenleyen aleyhine ileri süreceği istemler, cirantanın poliçeyi ödediği veya poliçenin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar.
II – Kesilme
1. Sebepleri
MADDE 750- (1) Zamanaşımı; dava açılması, takip talebinde bulunulması, davanın ihbar edilmesi veya alacağın iflas masasına bildirilmesiyle kesilir.
2. Hükümleri
MADDE 751- (1) Zamanaşımını kesen işlem, kimin hakkında meydana gelmişse ancak ona karşı hüküm ifade eder.
(2) Zamanaşımı kesilince, süresi aynı olan yeni bir zamanaşımı işlemeye başlar.
C) Süreler
1. Tatil günleri
MADDE 752- (1) Vadesi pazara veya diğer bir resmî tatil gününe rastlayan poliçenin ödenmesi, ancak tatili izleyen ilk iş günü istenebilir. Poliçeye ilişkin diğer bütün işlemler, özellikle kabul için ibraz ve protesto işlemleri de tatilde yapılmayıp ancak bir iş gününde yapılabilir.
(2) Bu işlemlerden birinin, son günü pazara veya başka bir resmî tatil gününe rastlayan bir süre içinde yapılması gerektiği takdirde, bu süre onu izleyen ilk iş gününe kadar uzar. Aradaki tatil günleri süre hesabına dâhildir.
2. Sürenin hesaplanması
MADDE 753- (1) Kanunun bu Kısmında veya poliçede gösterilen süreler hesap edilirken bunların başladığı gün sayılmaz.
3. Atıfet süreleri
MADDE 754- (1) Poliçelerde kanuni veya yargısal atıfet süreleri geçerli değildir.
  • Paylaş