Bilmek istediğin her şeye ulaş

Vergi cezalarında indirim için ne yapmalıyız?

Vergi
Vergi cezalarında indirim için Vergi Usul Kanununda hükümler bulunmaktadır. Öncelikle vergi cezalarında indirim olan cezada indirim müessesini açıklamakta fayda var.

Cezada indirim müessesesi ile adlarına salınan vergi ile kesilen cezayı, dava konusu yapmaksızın (itiraz etmeksizin), kabul ederek ve ödemek üzere iyi niyetlerini ifade eden mükelleflerin, vergi cezalarında, belli koşullar altında indirim yapılmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 376. maddesine göre vergi cezalarında indirim uygulaması şöyle hüküm altına alınmıştır:
"İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanun ile belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
  • Vergi ziyaı cezasında birinci defada 1/2’si, müteakiben kesilenlerde 1/3’ü,
  • Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının 1/3’ü indirilir."
Ancak vergi cezalarında indirim uygulamasından faydalanmak için yukarıdaki şekilde başvuru yapılmalıdır. Mükellef veya vergi sorumlusu, ödeyeceğini bildirdiği vergi aslı ve vergi cezasını yukarıdaki yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa cezada indirim hükümlerinden faydalandırılmaz.
Ayrıca, vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da cezada indirim uygulanır.

Vergi cezalarında indirim uygulamasından faydalanmak için vergi türü bakımından herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Vergi ziyaı (kaçakçılık suçlarında uygulanan üç kat vergi ziyaı cezası da dahil), usulsüzlük ve özel usulsüzlük suçları cezada indirim kapsamındadır.
Vergi cezalarında indirim uygulamasından vergi asılları ve bunların gecikme faizleri yararlanamamaktadır. Vergi cezalarında indirim için:
  • Vergi aslı ve cezanın dava konusu yapılmaması,
  • Dava açma süresi içinde indirimli ödeme isteminde bulunulması,
  • Vergi aslı ile indirim yapıldıktan sonraki cezanın Kanunda belirtilen süre içinde ödenmesi gerekir.
Dava açılması durumunda vergi cezalarında indirim olanağından faydalanılamamakla birlikte, ihbarnamenin tebliği üzerine açılan davadan, 30 günlük süre dolmadan ve vergi mahkemesi karar vermeden davadan vazgeçilmesi halinde cezada indirim uygulanabilmektedir.

Vergi Cezalarında İndirim Başvuru Süresi:
Dava açma süresi (30 gün) içinde vergi cezalarında indirim için başvurulması gerekir. Vergi aslı ve ceza ihbarnamelerinin ayrı ayrı tarihlerde yapılması durumunda, bunlardan ilkinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde cezada indirim talebi yapılması gerekir. Uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda mükellef cezada indirim talep edemez. Ancak uzlaşma tutanağını imzalamayarak uzlaşmadan vazgeçen mükellef cezada indirim talep edebilir.
Uzlaşmadan vazgeçilmesinde ödeme süresinin başlangıcı, ek dava açma süresinin bittiği tarihtir.

Vergi cezalarında indirim uygulamasında kural olarak mükellefin cezada indirimi talep etmesi gerekir. Fakat, hiçbir başvuruda bulunmaksızın, vergi aslını ve cezanın indiriminden sonra kalan kısmını süresi içinde ödeyen mükellef, indirimden faydalanmış sayılır. Ancak, vergi aslı ve cezanın tamamı ödendikten sonra cezada indirime isabet eden kısım mükellefe iade olmaz.
Kural olarak vergi aslı ve cezanın indirimden kalan kısmının vadesinden ya da teminat gösterilmek üzere vadesinin bitiminden itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekir. Süresi içinde ödeme yapılmazsa, öngörülen indirim uygulanmaz. Vergi aslına bağlı olsun olmasın tüm usulsüzlük cezaları için cezada indirimden yararlanılabilir.
  • Paylaş
Seçim dönemlerini beklemeliyiz
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

784 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt